• Cestovné - žiaci z Tomášoviec a hokejisti

    • PREPLÁCANIE CESTOVNÉHO ŽIAKOM Z TOMÁŠOVIEC

     MŠVVaŠ SR v súvislosti so zavedením bezplatnej vlakovej dopravy pre žiakov schválilo návrh smernice MŠVVaŠ SR č. 7/2015 - R, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva SR č. 9/2009 - R z 25.6.200í, ktorou sa určuje postup úhrady na dopravu žiakov ZŠ v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/2012 s účinnosťou od 1. 2. 2015.

     Novelou smernica sa upravuje postup pri úhrade finančných prostriedkov na dopravné v prípade, ak žiak dochádza do školy z obce, v ktorej je zabezpečená doprava do školy a späť do miesta trvalého pobytu vlakom aj autobusom.

     Cestovné doklady (lístky) vydané autobusovým prepravcom na účely preplatenia na dopravu žiaka žiadame zozbierať a predkladať do kancelárie ŠJ raz týždenne, prípadne raz mesačne ku koncu mesiaca. Žiadame dodržiavať termín odovzdávania lístkov pre včasné spracovanie a úhradu. Škola uhradí na základe cestovných dokladov (lístkov) náklady na dopravu žiaka na účet zákonného zástupcu.

     Náklady na dopravu žiaka do školy a späť iným dopravným prostriedkom (napr. autom) sa uhradia zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára žiaka, že jeho stav mu neumožňuje cestovať hromadnými dopravnými prostriedkami.


     PREPLÁCANIE CESTOVNÉHO ŽIAKOM BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU - ZAMERANIE NA ĽADOVÝ HOKEJ

     1. Ak je žiak z obce, kde je zabezpečená len autobusová doprava, bude žiakovi cestovné preplatené na základe dochádzky - prítomnosti žiaka v škole, nasledovne:
     Počet  dní   x  cestovné vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného lístka, do školy a späť do miesta trvalého pobytu.
     2. Ak je žiak  z obce, v ktorej je zabezpečená doprava do školy a späť do miesta trvalého pobytu vlakom aj autobusom je postup pri úhrade finančných prostriedkov za cestovné nasledovne: Cestovné doklady (lístky) vydané autobusovým prepravcom na účely preplatenia nákladov na dopravu žiaka , žiadame   zozbierať a predkladať  do kancelárie ŠJ  raz týždenne, prípadne raz mesačne ku koncu mesiaca. Žiadame dodržiavať termín odovzdávania cest. lístkov, pre včasné spracovanie a úhradu. Škola uhradí na základe cestovných dokladov(lístkov),náklady na dopravu žiaka, na účet zákonného zástupcu. 

     Náklady na dopravu žiaka do školy a späť iným dopravným prostriedkom (napr. autom) sa uhradia zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára žiaka, že jeho stav mu neumožňuje cestovať hromadnými  dopravnými  prostriedkami.

     Na našej škole sú to žiaci II. stupňa -  triedy so športovou prípravou zameranou na ľadový hokej.


     Zodpovedná: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne

     Telefón (priamo do ŠJ): 0948 413 421

     E-mail: kassova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie