• Výchovná poradkyňa

   • Mgr. Mariana Kuráková


    krupova@zsstefanikalc.sk

    konzultačné hodiny: utorok 7.30 - 8.00 , 14.00 - 14.30, kabinet výchovného poradcu, pavilón A, 1. poschodie


    • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže
    • poskytuje poradenstvo a konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
    • monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti
    • spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi a triednymi učiteľmi, koordinátorom prevencie, pracovníkmi CPPPaP, CŠPPaP a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti
    • spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva a poradenstva zameraného na zlepšovanie sociálnych vzťahov v triedach a v škole
    • uskutočňuje vlastnú diagnostickú činnosť u žiakov, ktorí vyžadujú z výchovných, vzdelávacích a sociálnych dôvodov zvláštnu pozornosť
  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie