• Logopédia na našej škole

    V tomto školskom roku bola naša škola  úspešná v projekte Naša inkluzívna škola z Nadácie Volkswagen. Získanie grantu si vážime o to viac, že vybrané boli iba dve školy v rámci Slovenska. Vďaka tomuto projektu  27 žiakov počas celého školského roka  môže využívať  pravidelnú intervenciu klinickej logopedičky Mgr. Teréz Zupko.

    Do projektu sú zaradené intaktné deti/žiaci so zle zafixovanou výslovnosťou, ale aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  taktiež žiak so sluchovým postihnutím čím sa  v plnom význame napĺňa slovo inklúzia. Žiaci pracujú raz mesačne individuálne alebo v malých skupinkách. Sedenia sú zamerané na rozvoj oromotorických schopností, na stimuláciu fonematickej, sluchovej diferenciácie problémových hlások, fonematické uvedomovanie, analýzu-syntézu. U mladších žiakov taktiež na rozvíjanie naratívnych  schopností, rozširovanie slovnej zásoby, podporenie iniciatívy zo strany detí k verbálnej komunikácii. U väčších detí sú intervencie zamerané na fixovanie hlások, ktoré ešte netvoria správne a na rozvoj pragmatického zmýšľania, na budovanie vyšších pojmov, na serialitu a asociácie. Zaraďujeme aj prvky myofunkčnej terapie pre deti s pretrvávajúcim infantilným prehĺtaním rovnako ako cvičenia zamerané na posilnenie krátkodobej a verbálno-akustickej pamäte.

    Plán logopédie je individuálne prispôsobený každému dieťaťu podľa jeho aktuálneho stavu a potreby. Progres evidujeme u každého jedného dieťaťa, ktoré pravidelne cvičí aj v domácom prostredí – deti po každej hodine dostávajú pracovné listy a inštrukcie.

    Mgr. Zuzana Petrášová, školská špeciálna pedagogička

     

    ČINNOSŤ LOGOPÉDA

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen realizujeme raz mesačne logopedickú starostlivosť pre žiakov. Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s logopedičkou Mgr. Teréziou Zupko, ktorá 29.9.2022 realizovala prvú intervenciu u takmer tridsiatky detí.

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie