• 4 KOMUNITNÉ STRETNUTIA – PRIESTOR NA DISKUSIU A ROZVOJ PODPORY

     V školskom roku 2022/2023 sme pre pedagogických a odborných zamestnancov ako aj pre rodičov zorganizovali 4 komunitné stretnutia zamerané na aktuálne témy.

    I.komunitné stretnutie – Príbehy rodičov detí s poruchou autistického spektra

    II.komunitné stretnutie – Rozhovory o IT prevencii

    III.komunitné stretnutie – Nadané dieťa

    IV.komunitné stretnutie – Logopédia a učenie

    Vytvorili sme priestor diskusiu a odborný pohľad prostredníctvom neformálneho vzdelávania, v čom chceme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.

    Ďakujeme rodičom, ktorí sa s nami podelili o ich životný príbeh, zamestnancom, ktorí prišli diskutovať, klásť otázky a vnímať problematiku a odborníkom z CPaP Lučenec, zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie Lučenec a OZ Prevenista.sk za ich odborný pohľad na problematiku. Ďakujeme za spoluprácu!

    Komunitné stretnutia sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia.

     

     

     

    IV.KOMUNITNÉ STRETNUTIE – LOGOPÉDIA A UČENIE

    30.5.2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizovali IV.komunitné stretnutie pod názvom Logopédia a učenie. Naše pozvanie okrem pedagogických a odborných zamestnancov prijali aj PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD., riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Lučenci a Mgr. Teréz Zupko, logopedička Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Lučenci.

    Mgr. Teréz Zupko realizuje 1-krát mesačne logopedickú intervenciu na našej škole, čo považujeme za významný krok v skvalitňovaní starostlivosti o našich žiakov a je naším cieľom v uvedenej podpore pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

    V rámci diskusie sme sa rozprávali o ročnej práci so žiakmi, ale aj o rôznych témach týkajúcich sa reči, jej vývinu, problémov, porúch reči, vplyvu na učenie a vznik porúch učenia. Opäť sme si mohli uvedomiť, aká je dôležitá včasná intervencia a spolupráca s logopédmi, realizácia logopedických cvičení v domácom a školskom prostredí.

     

    III. KOMUNITNÉ STRETNUTIE NA TÉMU NADANÉ DIEŤA

    26.4.2023 sme sa opäť stretli v rámci realizácie komunitných stretnutí. Tretie stretnutie bolo venované tematike nadaných detí. V rámci diskusie hovorili o svojej osobnej skúsenosti rodičia nadaného dieťaťa Eva Nagyová a Tomáš Jánošík. Ďakujeme im za ich otvorenosť a životný príbeh, s ktorým sa s nami podelili. Ich rozprávanie a názory boli pre nás obohacujúce. Z odborného hľadiska nám svoj pohľad ale aj rady ponúkla PhDr. Judita Ágoštónová, psychologička a vedúca Oddelenia psychologickej a špeciálno-pedagogickej činnosti Centra poradenstva a prevencie v Lučenci. Ďakujeme!

    V rámci diskusie vznikali otázky zamerané otázky potrieb nadaného dieťaťa, možnosti jeho rozvoja zo strany rodiny, školy i poradenského zariadenia, diskutovali sme o možnostiach a limitoch školského systému. Hovorili sme nielen o intelektovo nadanom dieťati, ale aj o iných druhoch nadania, napr. o športovom nadaní. Medzi najvýznamnejšie otázky a výzvy patrila potreba meniť naše zaužívanie myslenie a snažiť sa porozumieť mysleniu a cíteniu nadaného dieťaťa.

    Uvedené podujatie sme realizovali v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia!

    III. KOMUNITNÉ STRETNUTIE - NADANÉ DIEŤA

    Opäť sa stretávame pri zaujímavej téme, kde budeme hovoriť o nadaných deťoch z pohľadu rodiča, pedagógov, odborných zamestnancov školského podporného tímu a odborných zamestnancov poradenského zariadenia. III. komunitné stretnutie sa uskutoční 26.4.2023 p 16.00 hod. v VIII.B.

    II. KOMUNITNÉ STRETNUTIE - ROZHOVORY O IT PREVENCII

    14.2.2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia zorganizovali podujatie určené pre komunitu zamestnancov a rodičov. Témou II. komunitného stretnutia bola internetová prevencia. Pozvali sme medzi nás Ing. Jaroslava Ostera z OZ Preventista.sk, ktorý sa zameral na 3 oblasti: online hry, zverejňovanie fotiek a videí a podvody.

    Stretnutie bolo pre účastníkov z radov pedagogických a odborných zamestnancov ale aj rodičov prínosné a veľmi praktické. Zo spätnej väzby účastníkov sme vybrali myšlienku: „Bolo to super. Zistila som, že  toho o nástrahách IT sveta viem dosť málo, a pritom som si myslela, že som celkom zbehlá.“

    S Ing. Jaroslavom Osterom ako odborníkom na IT prevenciu spolupracujeme pravidelne. Podieľali sme sa aj na overovaní Učebnice informačnej bezpečnosti pre 5. ročník. Ako dar do školskej knižnice sme dostali Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné školy, ktoré OZ Preventiska.sk vydali.

    Ďakujeme za podnetné stretnutie a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

    https://preventista.sk/info/

    Mgr. Gabriela Aláčová

     

    I. KOMUNITNÉ STRETNUTIE S RODIČMI DETÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

    V podmienkach škôl pribúda každoročne počet žiakov s diagnózou poruchy autistického spektra. Každé takéto dieťa je jedinečné a má iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

    Prijatie, vzájomné spoznávanie, komunikácia, spolupráca, skúsenosti, odborný prístup sú veľmi dôležité pre prijímanie detí s poruchou autistického spektra. Naša škola vytvára vhodné podmienky pre integráciu týchto detí, je to náročný a dlhodobý proces.  Vzájomne sa učíme (pedagógovia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, vychovávatelia ŠKD, ale aj žiaci a rodičia), vzdelávame, pravidelne komunikujeme s rodičmi i poradenskými zariadeniami. Rodičia sú dôležitou súčasťou aj vyučovacieho procesu. Veľmi dôležitou súčasťou je aj samotné nastavovanie spolužiakov pre spoluprácu a začleňovanie takéhoto žiaka v triednych kolektívov.

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia sme 30.11.2022 zrealizovali naše prvé komunitné stretnutie, ktoré sme nazvali Príbehy rodičov detí s poruchou autistického spektra. Sme veľmi radi, že medzi pedagogických a odborných zamestnancov prišli maminy našich štyroch žiakov s touto diagnózou porozprávať svoje príbehy a pomohli nám poodhaliť životné výzvy, radosti i otázniky rodičov detí s poruchou autistického spektra.

    Zároveň prijali naše pozvanie aj PaedDr. Ľuboslava Porubovičová PhD., riaditeľka Súkromného CŠPP Lučenec/Poltár spolu s PhDr. Annou Melicherčíkovou, špeciálnou pedagogičkou centra, s ktorými úzko v podpore začleňovania detí s PAS do základnej školy spolupracujeme. Ponúkli svoj odborný pohľad, skúsenosti a povzbudili nás v našom snažení.

    Mgr. Gabriela Aláčová

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie