• VÝDAJNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

    • Bc. Anna Kaššová

     vedúca výdajnej školskej jedálne

     Telefón (priamo do ŠJ): 0948 413 421

     E-mail: kassova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com


     1. Stravovanie  v školskom roku 2022/2023 začíname 6.9.2022 (utorok).

     Od 22. 8. 2022 si môžu rodičia prísť vybaviť všetky potrebné záležitosti do výdajnej školskej jedálne ohľadom stravovania: prihlásenie na stravovanie, vyplnenie prihlášky na stravovanie, prevzatie šeku, zakúpenie identifikačného čipu (2€), mliečny program, školské ovocie a pod.)

     Prihlásiť  dieťa na stravu je možné najneskôr  5. 9. 2020  do 11:00 hod.

     2. Ďalšie informácie

     •    Výdaj stravy: výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.
     •    Stravu poskytuje Školská jedáleň pri  ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak si vyberá z 2  jedál.
     •    Prevádzka školskej jedálne: pondelok až piatok: od 07.00 hod. – 15.00 hod.
     •    Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred, odhlásiť stravu nie je možné ráno na daný deň !

     -  Prihlasovať a odhlasovať sa na stravu je možné cez ČIP v školskej jedálni, telefonicky, SMS, emailom a od septembra 2022 už aj prostredníctvom EduPage!

     Finančný  limit na úhradu stravy v 3. finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  od 01.09.2021 je nasledovné:

     - Výška stravy: žiiak  ZŠ  I.stupeň 1,21€, žiak ZŠ II. stupeň 1,30 €

     V zmysle VZN č. 1/2012 je určený príspevok na režijné náklady  v sume 4 €/mesačne každý žiak.

     - Žiakom v hmotnej núdzi, rodičia s príjmom vo výške životného minima a bez nároku na daňový bonus je poskytovaná dotácia na stravu 1,30€  (+ réžiu 4€ = hradí rodič)

     Aby bola žiakovi poskytovaná dotácia,  musí rodič predložiť vedúcej ŠJ potvrdenie z ÚPSVaR o tom, že sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a rodič má príjem vo výške životného minima.

     Rodič, ktorý  nepoberá daňový bonus na dieťa, môže požiadať o dotáciu  vypísaním čestného vyhlásenia. (Vyhlásenie vypĺňajú obidvaja rodičia v kancelárií vedúcej ŠJ).

     3. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci formou:

     1. poštovej poukážky
     2. vkladom na účet výdajnej školskej jedálne
     3. trvalým príkazom
     4. bankovým prevodom - ČSOB Banka, účet IBAN: SK63 7500 0000 0040 2938 2792

     4. Ukončenie stravovania – odhlásenie sa z obedov: preplatky, ktoré vzniknú  pri úhrade stravy bezhotovostne počas  školského roka, budú vrátené po  ukončení   stravovania, na základe Žiadosti o ukončenie stravovania,  na účet v tvare IBAN, ktorý uvedie zákonný zástupca.

      Vedúca výdajnej školskej jedálne: Bc. Anna Kaššová,  kontakt do kancelárie ŠJ: 0948413 421 (aj SMS) alebo E-mail: kassova@zsstefanikalc.sk


      Školské ovocie

     Program Školské ovocie je realizované prostredníctvom firmy Valman s.r.o.

     Frekvencia dodávok: 2x do mesiaca v rámci veľkej prestávky príp. obeda počas školského roka.

     Cena: ovocie + ovocná šťava: 0€/mesiac ( dotovaná finančná pomoc).

     Objednávky a platba: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


     Mliečny program Rajo Brejky

     Mliečny program Rajo 2021_2022.pdf

     Zásady zostavovania jedálneho lístka

     Zásady zostavovania jedálneho lístka.pdf


        

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie