• Výdajná školská jedáleň pri ZŠ M. R. Štefánika Lučenec

    • Bc. Anna Kaššová

     vedúca výdajnej školskej jedálne

     Telefón (priamo do ŠJ): 0948 413 421

     E-mail: kassova@zsstefanikalc.sk, zsstefanikalc@gmail.com


     PRAVIDLÁ VSTUPU DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV OD 1.9.2021

     Do školskej jedálne rodičia a cudzie osoby v čase výdaja stravy nevstupujú. Rodičia čakajú deti pred bránou školy.

     Pokiaľ rodičia potrebujú riešiť otázky týkajúce sa stravy, vstupujú do výdajnej školskej jedálne v čase od 7.00 - 11.00 hod. V ostatných prípadoch žiadame rodičov kontaktovať vedúcu výdajnej školskej jedálne na uvedených kontaktoch.


     STRAVOVANIE OD 1.9.2021

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách).

     Zvyšuje  sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

      

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

     1.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje  ZŠ a je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

     2.)    v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

     3.) Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus

     -      v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.  

     Tlačivo: ČESTNÉ VYHLÁSENIE, bude dostupné v kancelárií školskej jedálne a na stránke školy Čestné prehlásenie dotácia strava.docx. Čestné vyhlásenie vyplnia, podpíšu obidvaja rodičia a prinesú do kancelárie ŠJ. Vyplnené tlačivá je potrebné doniesť do 5-tého dňa  v mesiaci, aby  bola dotácia  na stravu poskytnutá v nasledujúcom  mesiaci.

      

                                                                  Poplatky za stravu od 1.9.2021  

     V zmysle VZN Mesta Lučenec určuje príspevok na režijné náklady na každého žiaka ZŠ 4€ mesačne od októbra 2019.  Réžiu hradí rodič.

     Cena obedu :       I. stupeň:   žiaci 6-11 rokov       1,21€/deň +4€ réžia za mesiac   - hradí rodič

      3.fin. pásmo        II. stupeň:  žiaci 11-15 rokov    1,30€/deň +4€ réžia za mesiac   - hradí rodič

     Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému. Cena čipu: 2€

     Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred, nie je možné odhlásiť obed po 11 hod., ani ráno na daný deň !!!

     V prípade ochorenia a neodhlásenia zo stravy, stravu hradí rodič v plnej výške.

     Výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

     Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál.

     Prevádzka školskej jedálne  : Pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod.

     Platba :  Úhrady príspevkov za stravu  musia byť pripísané na účte školskej jedálne

                      do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne:

                     1) poštovou poukážkou

                     2) bankovým prevodom - OTP  Banka , účet IBAN : SK14 5200 0000 0000 14231256  !!!

     !!! Účet platný do 31.8.2021, na ktorý uhrádzajte max. do 25.8.2021 !!! bude zmena účtu školskej jedálne.

     Už od 23. 8. 2021, Vám poskytneme informácie ohľadom stravovania a  môžete  si  vyzdvihnúť  Identifikačný čip pre nových stravníkov v kancelárií u vedúcej ŠJ . Prihlášky na stravovanie  u vedúcej ŠJ a to najneskôr  do 2. 9. 2020Objednaný obed  na 3.9.2021, bude  mať stravník , ktorý bude mať do 31.8.2021 uhradenú  stravu  za  september 2021.

     Vedúca ŠJ : Bc. Anna Kaššová

     kontakt priamo do ŠJ : 0948 413 421, aj SMS správou, alebo na  email: kassova@zsstefanikalc.sk


      Školské ovocie

     Program Školské ovocie je realizované prostredníctvom firmy Valman s.r.o.

     Frekvencia dodávok: 2x do mesiaca v rámci veľkej prestávky príp. obeda počas školského roka.

     Cena: ovocie + ovocná šťava: 1€/mesiac.

     Objednávky a platba: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


     Mliečny program Rajo Brejky

     Mliečny program Rajo 2021_2022.pdf

     Zásady zostavovania jedálneho lístka

     Zásady zostavovania jedálneho lístka.pdf


      

        

      

        

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie