• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • HOVORILI SME O INKLÚZII V RTVS

             • 21. 12. 2022
             • Ako riaditeľka školy som 6.12.2022 dostala od Nadácie Volkswagen Slovakia príležitosť hovoriť o inklúzii v Dámskom klube v RTVS v Bratislave.

              Snažila som hovoriť aj o tom, aké dôležité vytvárať rešpektujúce prostredie pre všetkých žiakov, že veľmi veľa záleží na vedení škôl, ale aj o tom, že mnohé školy sú na začiatku procesov a mnohé školy realizujú inklúziu ako ich bežný štandard starostlivosti o žiakov!

             • HOVORILI SME O INKLÚZII V RTVS: Čítať viac
             • ATTOMAT 11

             • 21. 12. 2022
             • 13.12.2022 prebehlo už 11. kolo individuálnej online medzinárodnej súťaže z matematiky ATTOMAT 11. Súťažiaci počas 60 minút riešia matematické úlohy, kde odovzdávajú len výsledok. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

             • ATTOMAT 11: Čítať viac
             • VOŇAVÁ EXKURZIA

             • 20. 12. 2022
             • V rámci enviromentálneho krúžku Enviráčik sa dňa 6.12.2022 žiaci piateho a šiesteho ročníka zúčastnili exkurzie v pekárni PENAM.

              V poobedňajších hodinách sme sa presunuli mestskou hromadnou dopravou priamo pred pekáreň. Tam nás už čakala vedúca výroby a technologička, obliekli sme si biele čiapky a biele plášte a vošli do útrob pekárne. Mali sme možnosť vidieť proces výroby chlebíkov, rožkov a sladkého pečiva ako sú vianočky. Pozreli sme sa aj na balenie parených výrobkov. Dokonca sme si mohli niektorí skúsiť povaľkať cesto na výrobu chlebov.

             • VOŇAVÁ EXKURZIA: Čítať viac
             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

             • 20. 12. 2022
             • V dňoch od 4. 12. 2022 do 9. 12. 2022 sa naša škola zúčastnila lyžiarskeho a snowboardového výcviku v lyžiarskom stredisku Jasná - Chopok. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín podľa lyžiarskych zručností (4 lyžiarske skupiny, 1 snowboardová skupina). Počas výcviku sme sa zamerali na potreby každej skupiny od nácviku správnej techniky jej stabilizovania až po zdokonaľovanie.

             • LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 7. ROČNÍKA: Čítať viac
             • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PLATBÁM DO ŠKD A ZA STRAVU

             • 12. 12. 2022
             • Vážení rodičia,

              platbu za ŠKD za január 2023 prosíme uhradiť najneskôr do 15.12.2022 (neuhrádzajte za február 2023!) Ak tento termín nestihnete, prosíme poplatok za ŠKD za január 2023 uhradiť už IBA V MESIACI JANUÁR. Uvedené súvisí s uzatváraním ekonomického roka na škole!

              Ďalej Vás informujeme, že v súvislosti s nárastom cien sa od februára 2023 budú zvyšovať poplatky za ŠKD a za STRAVU. Uvedené zmeny vo VZN bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo a o zmenách v platbách Vás budeme včas informovať.

             • DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K PLATBÁM DO ŠKD A ZA STRAVU: Čítať viac
             • KRAJSKÉ KOLO V ŠACHU

             • 17. 12. 2022
             • Dňa 9.12.2022 sa naša škola zúčastnila krajského kola Majstrovstiev Slovenska v zrýchlenom šachu. Náš tím tvorili: Tobias Koronczi VIII.C, Roman Babinský V.C, Emma Hrdličková V.B, Tereza Vargová IV.B

              Zistili sme, že konkurencia je naozaj silná a o každý jeden bod sme museli bojovať. Ďakujeme za Vašu snahu, ctižiadostivosť a reprezentáciu našej školy! S každým turnajom ste skúsenejší!

             • KRAJSKÉ KOLO V ŠACHU: Čítať viac
             • EKURZIA DO SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA

             • 20. 12. 2022
             • Dňa 1.decembra žiaci 9.ročníka navštívili Slovenské technické múzeum v Košiciach. Exkurzia pozostávala z dvoch častí.

              V prvej časti sme navštívili vedecko-technické centrum pre deti a mládež, kde na žiakov čakali optické klamy, 3D a 2D ilúzie, hlavolamy, akustické a elektrické zariadenia, merania postrehu a iné zaujímavosti.

             • EKURZIA DO SLOVENSKÉHO TECHNICKÉHO MÚZEA: Čítať viac
             • ZAČÍNAME S REKONŠTRUKCIAMI TOALIET A VSTUPOV DO BUDOV

             • 8. 12. 2022
             • Vážení rodičia, milí žiaci!

              Od 14.12.2022 začíname s rekonštrukciami chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A a paralelne bude prebiehať aj rekonštrukcia vstupov do hlavnej budovy a do pavilónu A zo strany Ul. Szabóa.

              Rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky školy a bude trvať do konca februára 2023.

             • ZAČÍNAME S REKONŠTRUKCIAMI TOALIET A VSTUPOV DO BUDOV: Čítať viac
             • ĎAKUJEME ZA KRABIČKY

             • 8. 12. 2022
             • Milí priatelia!

              Ďakujeme Vám Vaše srdce a zapojenie sa do dobrovoľnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Veľmi si ceníme, že vieme byť aj v neľahkých časoch solidárni a že tejto vlastnosti nezištne pomáhať učíme aj našich žiakov! V mene všetkých seniorov ĎAKUJEME!

             • ĎAKUJEME ZA KRABIČKY: Čítať viac
             • ROVESNÍCKA MEDIÁCIA V 5. ROČNÍKU

             • 13. 12. 2022
             • Dňa 29.11.2022 sa opäť realizovala „Rovesnícka mediácia“ v 5.ročníkoch s pani Mgr. Dušanou Bieleszovou. Aktivity boli zamerané na konfliktné situácie, myslenie, cítenie, komunikáciu a čítanie emócií. Žiaci pracovali individuálne ale aj v skupinách, išlo o zážitkové učenie s využitím video ukážok.

             • ROVESNÍCKA MEDIÁCIA V 5. ROČNÍKU : Čítať viac
             • PRÁCU ASISTENTKY BY SOM NIKDY NEMENILA

             • 8. 12. 2022
             • Na základnej škole M. R. Štefánika pracujem v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ako asistentka už niekoľko rokov.

              Individuálne pracujem so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami pozornosti, s poruchou autistického spektra a s ostatnými žiakmi na 1. aj 2. stupni, kde sa snažím o skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

             • PRÁCU ASISTENTKY BY SOM NIKDY NEMENILA: Čítať viac
             • CHÉMIA PRE KAŽDÉHO A FYZIKA V PRAXI

             • 8. 12. 2022
             • Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou každého človeka a preto sa v rámci Týždňa vedy a techniky naša škola rozhodla priblížiť a zlepšiť vnímanie týchto vedeckých a technických disciplín.

              Pomocou jednoduchých vedeckých pokusov a projektov sa žiaci 2. stupňa snažili u žiakov na prvom stupni vzbudiť záujem o chemické a fyzikálne myslenie.

             • CHÉMIA PRE KAŽDÉHO A FYZIKA V PRAXI: Čítať viac
             • EXKURZIA DO ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ

             • 9. 12. 2022
             • Kariérovej výchove a príprave žiakov na stredné školy a budúce povolania sa na našej škole venuje značná pozornosť a dôležitosť. V rámci projektu - Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji Identifikátor: 2107-S sa nám naskytla jedinečná príležitosť a navštívili sme hutnícky závod – železiarne v Podbrezovej.

             • EXKURZIA DO ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ: Čítať viac
             • ŽIAK MESIACA NOVEMBER

             • 8. 12. 2022
             • 2.12.2022 vedenie školského parlamentu ocenilo šikovných a usilovných žiakov v rámci oceňovania "Žiak mesiaca" za mesiac november.

              Všetky vyznamenané deti si ocenenie zaslúžili usilovnou prácou, snahou a dosahovanými výsledkami alebo svojou nezištnou pomocou, láskavým a priateľským prístupom, osobnými posunmi, zlepšením.

             • ŽIAK MESIACA NOVEMBER: Čítať viac
             • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

             • 29. 11. 2022
             • V predvianočnom období sa aj my zapájame do dobrovoľných zbierok, v ktorých preukazujeme, že vieme byť solidárni, vieme sa podeliť, byť nezištní.

              Medzi tradičné dobrovoľné zbierky patrí aj Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Zbierka trvá do 5.12. Na Mikuláša, 6.12. odvezieme krabičky kontaktným osobám, ktoré ich odovzdajú seniorom!

             • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK: Čítať viac
             • PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE: PRÍBEHY RODIČOV DETÍ S PAS

             • 4. 12. 2022
             • V podmienkach škôl pribúda každoročne počet žiakov s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Každé takéto dieťa je jedinečné a má iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

              Prijatie, vzájomné spoznávanie, komunikácia, spolupráca, skúsenosti a odborný prístup sú veľmi dôležité pre prijímanie detí s poruchou autistického spektra. Naša škola vytvára vhodné podmienky pre integráciu týchto detí, je to náročný a dlhodobý proces. Vzájomne sa učíme (pedagógovia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, vychovávatelia ŠKD, ale aj žiaci a rodičia), vzdelávame, pravidelne komunikujeme s rodičmi i poradenskými zariadeniami. Rodičia sú dôležitou súčasťou aj vyučovacieho procesu. Veľmi dôležitou súčasťou je aj samotné nastavovanie spolužiakov pre spoluprácu a začleňovanie takéhoto žiaka v triednych kolektívov.

             • PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE: PRÍBEHY RODIČOV DETÍ S PAS: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie