• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

            hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

             • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK

             • 29. 11. 2022
             • V predvianočnom období sa aj my zapájame do dobrovoľných zbierok, v ktorých preukazujeme, že vieme byť solidárni, vieme sa podeliť, byť nezištní.

              Medzi tradičné dobrovoľné zbierky patrí aj Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Zbierka trvá do 5.12. Na Mikuláša, 6.12. odvezieme krabičky kontaktným osobám, ktoré ich odovzdajú seniorom!

             • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK: Čítať viac
             • PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE: PRÍBEHY RODIČOV DETÍ S PAS

             • 4. 12. 2022
             • V podmienkach škôl pribúda každoročne počet žiakov s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Každé takéto dieťa je jedinečné a má iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

              Prijatie, vzájomné spoznávanie, komunikácia, spolupráca, skúsenosti a odborný prístup sú veľmi dôležité pre prijímanie detí s poruchou autistického spektra. Naša škola vytvára vhodné podmienky pre integráciu týchto detí, je to náročný a dlhodobý proces. Vzájomne sa učíme (pedagógovia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, vychovávatelia ŠKD, ale aj žiaci a rodičia), vzdelávame, pravidelne komunikujeme s rodičmi i poradenskými zariadeniami. Rodičia sú dôležitou súčasťou aj vyučovacieho procesu. Veľmi dôležitou súčasťou je aj samotné nastavovanie spolužiakov pre spoluprácu a začleňovanie takéhoto žiaka v triednych kolektívov.

             • PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE: PRÍBEHY RODIČOV DETÍ S PAS: Čítať viac
             • 1. MIESTO NA OKRESNOM KOLE V TECHNICKEJ OLYMPIÁDE

             • 1. 12. 2022
             • Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. Chlapci preukázali svoje kvality v praktických zručnostiach a teoretických vedomostiach a v obidvoch súťažných kategóriách obsadili 1. miesto.

              V kategórii A - dvojice - nás reprezentovali žiaci 9. ročnika Pavel Kuvik a Peter Svorad z IX.M a v kategórii B - jednotlivci - žiak VII.C Michal Nagy.

             • 1. MIESTO NA OKRESNOM KOLE V TECHNICKEJ OLYMPIÁDE: Čítať viac
             • NA KRÚŽKU OBJAVUJEME VESMÍR

             • 4. 12. 2022
             • Od začiatku činnosti krúžku v tomto školskom roku mohli žiaci nadobudnúť vedomosti z histórie astronómie, vedomosti o vzdialenostiach vo vesmíre, vedomosti o súhvezdiach a o Mesiaci. Teóriu sa snažíme doplniť aj praktickými aktivitami. Žiaci modelovali vznik kráterov na Mesiaci a aj pohyb kozmickej lode.

             • NA KRÚŽKU OBJAVUJEME VESMÍR: Čítať viac
             • FYZIKA V PRAXI

             • 4. 12. 2022
             • Žiaci 6. ročníka sa s fyzikou stretli v tomto školskom roku prvýkrát. Aj napriek tomu dokázali využiť svoje oklieštené vedomosti z tejto oblasti pri zostrojení zariadení, ktoré mali prezentovať využitie vlastností tekutín v praxi. Opäť prekvapili a svojou tvorivosťou vôbec nezaostali za žiakmi predchádzajúcich ročníkov. Zostrojili hlavne rôzne modely hydraulických zariadení, ale aj jednoduchšie zariadenia na určovanie vodorovného smeru. Aj takýmto spôsobom sa žiakom snažíme ukázať uplatnenie teoretických vedomostí v praxi.

             • FYZIKA V PRAXI: Čítať viac
             • PRELIETAVÉ DRONY

             • 1. 12. 2022
             • Prezentácie rôznych stredný škôl a ich študijných a učebných odborov sa na našej škole konajú pravidelne a stretávajú sa s veľkým záujmom žiakov.

              V piatok 25.11.2022 nás navštívili zástupcovia gymnázia vo Fiľakove - riaditeľ gymnázia Mgr. Juraj Péter a RNDr. R.Tomolya, PhD., ktorí nám predstavili svoj najnovší projekt – „prelietavé drony“.

             • PRELIETAVÉ DRONY: Čítať viac
             • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH

             • 24. 11. 2022
             • Vážení rodičia!

              Ďakujeme za Vašu účasť na rodičovských stretnutiach 21.11. a 23.11.2022 a Váš záujem o vzájomnú komunikáciu, spätnú väzbu, spoluprácu, riešenie dôležitých otázok, spoluorganizovanie aktivít školy, pomoc a podporu!

              Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

             • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH: Čítať viac
             • FEUERSTEINOVA METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA

             • 29. 11. 2022
             • Počas piatich dní v mesiaci október a piatich dní v mesiaci november sme sa v rámci projektu Naša inkluzívna škola nadácie Volkswagen Slovakia zúčastnili (Mgr. Zuzana Petrášová - školský špeciálny pedagóg a PaedDr. Svetlana Tokárová PhD. - učiteľka na prvom stupni) zaujímavého kurzu Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania Standard 1(FIE), ktorý prebiehal v Bratislave. Prvú časť kurzu viedla slovenská lektorka Jana Kružliaková a v druhej časti sme sa stretli s lektorkou z ATC Feuersteina v Prahe Jitkou Peškovou.

             • FEUERSTEINOVA METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA: Čítať viac
             • DEVIATACI VYBOJOVALI 1. MIESTO

             • 29. 11. 2022
             • 25.11.2022 sa konala medzinárodná matematicko – fyzikálna súťaž Náboj Junior.

              V regionálnom kole, do ktorého bolo prihlásených 23 družstiev, mala zastúpenie aj naša škola.

              Reprezentovali ju dve štvorčlenné družstvá, ktoré riešili úlohy rozvíjajúce logické myslenie.

              Družstvo deviatakov v zložení: A. Azizi, P. Kuvik, M. Očenáš a M. Šarkan obsadili 1. miesto.

             • DEVIATACI VYBOJOVALI 1. MIESTO: Čítať viac
             • OZNAMY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

             • 24. 11. 2022
             • SÚŤAŽ "ZELENÝ OBJEKTÍV"

              Ako už tradične koncom jesene Lesy slovenskej republiky vyhlasujú fotografickú súťaž "Zelený objektív", do ktorej sa zapája aj naša škola. Témou tohtoročnej súťaže je Les - les ako prírodná entita, vzťah človeka k lesu a les ako ekosystém.

              Ak máte záľubu vo fotografovaní a zaujala vás daná téma, svoje fotografie môžete posielať do 5. januára pani učiteľke Mikulášovej na emailovú adresu mikulasova@zsstefanikalc.sk. Pre viac informácií kontaktujte pani učiteľku alebo navštívte facebookovú stránku školy.

             • OZNAMY ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU: Čítať viac
             • LITERÁRNY LUČENEC 2022 POZNÁ VÍŤAZOV

             • 25. 11. 2022
             • 24.11.2022 Novohradská knižnica srdečne pozvala na slávnostné vyhodnotenie XV. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2022 naše dve šikovné žiačky, EMKU VILHANOVÚ z IX.M triedy a EMMKU HRONČEKOVÚ z V.C triedy.

              Dievčatá svojou tvorivosťou, predstavivosťou, fantáziou, umeleckým slovom učarovali aj porote a získali krásne celoslovenské umiestnenia.

             • LITERÁRNY LUČENEC 2022 POZNÁ VÍŤAZOV: Čítať viac
             • DIEVČATÁ A CHLAPCI POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE

             • 24. 11. 2022
             • V stredu dňa 23. 11. 2022 sa konalo Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola M. R. Štefánika. Okresné okolo organizovala Základná škola Vajanského v Lučenci, ktorého sa zúčastnilo šesť základných škôl.

              Hralo sa v trojčlenných družstvách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo družstvo žiačok: Petra Procházková VIII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Vivien Čemanová VI.C, družstvo žiakov: Martin Kúkoľ IX.M, Ján Káka VIII.C, Jakub Kocúr VI.C.

             • DIEVČATÁ A CHLAPCI POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE: Čítať viac
             • EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE NA HLAVNEJ BUDOVE - ĎAKUJEME RODIČIA!

             • 11. 11. 2022
             • Vážení rodičia!

              Počas jesenných prázdnin sme namontovali posledné exteriérové žalúzie na vnútornej strane hlavnej budovy. Dokončili sme tak 3-ročné snaženie s cieľom zmierňovať teploty v triedach a zlepšovať komfort výučby.

              Za pomoc veľmi pekne ďakujeme Vám, vážení rodičia! Vonkajšie žalúzie sme financovali z príspevkov rodičov do fondu OZ Školák Lučenec a z 2%!

             • EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE NA HLAVNEJ BUDOVE - ĎAKUJEME RODIČIA!: Čítať viac
             • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

             • 31. 10. 2022
             • Vážení rodičia!

              Pozývame Vás na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

              21.11.2022 o 16.00 - pre rodičov žiakov 7. ročníka, prízemie pavilónu A (ohľadom LVVK7), následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie v triedach siedmeho ročníka

              23.11.2022 o 16.00 v jednotlivých triedach I. a II. stupňa

             • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA: Čítať viac
             • ČINNOSŤ ASISTENTA UČITEĽA

             • 21. 11. 2022
             • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen pracujem ako pedagogický asistent. V spolupráci so sociálnou pedagogičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou nastavujeme vyučovací proces a na základe ich odporúčaní pracujem so žiakmi na vyučovacích hodinách.

              V triedach I. a II. stupňa sa venujem žiakom, ktorým pomáham pri osvojovaní nového učiva, upevňovaní nadobudnutých vedomostí a zvládaní tempa hodiny. Spolupracujem s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov.

             • ČINNOSŤ ASISTENTA UČITEĽA: Čítať viac
             • ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ANJEL VIANOC

             • 16. 11. 2022
             • Zapojili sme sa s prácami našich šikovných žiakov do výtvarnej súťaže Anjel Vianoc, ktorú každoročne vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade. Anjelikom postupujúcim zo školského kola držíme palce.

              Sú to diela žiakov: Ella Laššáková III.B, Tamara Tóthová IV.A, Nela Pápaiová IV.A, Sofia Okohribová VI.A, Sára Tatárková II.C, Oliver Póša V.B, Andrej Petráš V.C, Martina Luptáková IX.A, Rebeka Sojková V.B, Kristína Kurajská IX.B.

             • ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ANJEL VIANOC: Čítať viac
             • HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK

             • 21. 11. 2022
             • Hodžov novinový článok je literárna súťaž pre ôsmakov a deviatakov. Zapájame sa do nej každoročne a naši šikovní žiaci boli úspešní vo väčšine z jej pätnástich ročníkov.

              V minulom školskom roku sme zaslali do súťaže 5 najlepších prác našich žiakov a až tri sa umiestnili v prvých troch pásmach.

              Počas jesenného oceňovania v Pálfyho paláci v Bratislave si vecné dary a poukážky na nákup kníh odniesli tri žiačky ZŠ M. R. Štefánika. V zlatom pásme sa umiestnila Simona Sýkorová, v striebornom pásme bola Valentína Nádayová z 9.A triedy a v bronzovom pásme bola ocenená Zoja Jakubová z 9.M triedy.

             • HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK: Čítať viac
             • ODBORNÉ PUBLIKÁCIE

             • 19. 11. 2022
             • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia obstarávame pre našich pedagogických a odborných zamestnancov aj odborné publikácie s témami, ktoré s inkúziou úzko súvisia: školská trieda, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaní žiaci, deti v riziku, logopédia, komunikácia. Knihy vyjadrujú myšlienku, že vzťah, zážitok a ľudskosť sú piliere školy pre život.

             • ODBORNÉ PUBLIKÁCIE : Čítať viac
             • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

             • 12. 11. 2022
             • Olympiáda zo slovenského jazyka je tradičnou súťažou, v ktorej medzi sebou súperia žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

              V školskom kole ich čakali náročné online testy, ktoré museli zvládnuť v časovom limite 30 minút. Nasledovala transformácia textu, v ktorej mali napísať úvahu z citátu o klimatickej kríze. Poslednou úlohou, pre mnohých najnáročnejšou, bol rečnícky prejav. Z textu o Travertínových poliach v Bešeňovej mali urobiť atraktívnu pozvánku pre návštevníkov cestovateľskej výstavy, ktorú mali odprezentovať počas troch minút.

             • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY: Čítať viac
             •  POZVÁNKY

             •  

            •     

              

             • Kontakty

              • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
              • +421 47 4333648
              • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
              • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
              • 35991593
              • 2021507455
              • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
              • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
              • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
             • Prihlásenie