• Usmernenie riaditeľky školy

     Usmernenie RŠ vychádza z Manuálu MŠVVaŠ SR zo dňa 11.10.2020 pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021, Usmernenia k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19, usmernenia ÚVZ SR OLP/8323/2020 a zo dňa 14.10.2020 a OLP/8326/2020 zo 14.101.2020, uznesenia Vlády SR č. 645 z 12.10.2020

     Usmernenie RŠ je platné od 12.10.2020 do odvolania resp. úpravy usmernení príslušnými orgánmi


     MŠVVaŠ SR upravilo definovanie 3 fáz: zelená, oranžová a červená.

     Zelená fáza – stav, kedy škola nemá žiadneho potvrdeného pozitívneho žiaka či zamestnanca; v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID 19 (ani jeden žiak/zamestnanec nie je pozitívny)

     Oranžová fáza – stav, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca s potvrdeným COVID 19 alebo v prípade nariadenie ÚVZ SR

     Červená fáza – stav, kedy má škola viaceré prípady pozitivity u žiakov alebo zamestnancov; jedná sa o epidemický výskyt – priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi a po nariadení ÚVZ SR

     Usmernenie sa môže aktualizovať.


     Informovanie:

     Riaditeľka školy vypracuje usmernenie k organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu a prevádzky školy a informuje zamestnancov školy – pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov na pracovnej porade pre začiatkom školského roka a zabezpečí materiálno - technické podmienky pre realizáciu usmerneni

     Rodičia a žiaci budú informovaní prostredníctvom webovej stránky školy.

     Zamestnanci

     Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosií rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno – vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami.

     Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s opatreniami UVZ SR.

     Zamestnanci školy si plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.

     Iné - sumár:

     • Vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu;
     • Stravovanie prebieha podľa nastaveného harmonogramu;
     • Žiaci II. stupňa sa neprezúvajú, žiaci I. stupňa po dohode triedneho učiteľa s rodičmi;
     • Od 5.10.2020 je v prevádzke školský bufet v pavilóne A;
     • V prevádzke sú 2 automaty Rajo v pavilóne A;
     • Žiaci I. a II. stupňa nosia rúško povinne v exteriéri a v interiéri.
     • Do konca decembra sa nerealizujú školy v prírode, lyžiarske výcviky, plavecké výcviky;
     • Od 1.10.2020 sa nerealizujú kultúrne, umelecké a tanečné aktivity napr. besiedky, akadémie, venčeky a pod.
     • Od 1.10.2020 do odvolania sa nerealizuje krúžková činnosť, od 12.10.2020 doučovanie;
     • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.
     • Hudobná výchova sa realizuje len teoreticky.
     • Telesná výchova: v čase priaznivého počasia budú telesné výchovy realizované v exteriéri zamerané na pobyt na čerstvom vzduchu a otužovanie; vyučujúci využívajú možnosti vychádzok, pohybových aktivít v rámci individuálnych športov a to na školských športoviskách, v mestskom parku, okolie školy; Podľa usmernenia OLP/8323/2020 sa rúška pri výkone športu nemusia nosiť;
     • V čase nepriaznivého počasia sa realizujú telesné výchovy v interiéri a zameriavajú sa na teoretickú činnosť (napr. oblasť olympionizmu, zdravého životného štýlu, pravidlá športových hier a športového správania a pod.). Pri týchto aktivitách nosia žiaci rúško. Pri pobyte vo voľnej prírode žiaci nemajú rúško, ak sú medzi žiakmi 2-metrové rozostupy.
     • Techniku, pracovné vyučovanie môžu vyučujúci využiť na činnosť v exteriéri, napr. starostlivosť o školský areál, v rámci regionálnej výchovy môžu ísť žiaci na vychádzku;
     • Na pohyb na čerstvom vzduchu a otužovanie sú zamerané aj veľké prestávky, resp. aj ďalšie prestávky, pričom nad žiakmi vykonáva dozor triedny učiteľ;
     • Vyučujúci pravidelne informujú žiakov, aby v prípade, ak žiak pociťuje nevoľnosť z dôvodu nosenia rúška, aby informoval vyučujúceho, ktorý následne žiakovi poskytne pomoc;
     • Školský klub ŠKD je v činnosti od  6.15 do 17.00 hod. Ranná družina – deti prichádzajú do svojich kmeňových tried, na chodbách vykonávajú dozor a organizujú chod družiny poverené pani vychovávateľky, upravená je činnosť ŠKD v popoludňajšej aktivite - žiaci sa nedelia do oddelení, ale sú v rámci svojich tried;
     • Rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy sa bude realizovať dištančnou formou.
     • Základná škola plánuje dištančnú online formu rodičovského združenia v čase hodnotenia výchovno – vyučovacích výsledkov v I. štvrťroku, tj. v mesiaci november, pokiaľ sa nerozhodne inak;
     • Vstup cudzích osôb:

      Úradné hodiny od 1.9.2020: denne 7.00 - 15.00, návštevy vstupujú cez hlavný vchod hlavnej budovy, pohyb osôb organizuje informátor školy, návštevy sa zapisujú do knihy návštev, každý, kto vstupuje do budovy školy, má rúško a dezinfikuje si ruky, zároveň vypĺňa tlačivo - vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo poskytuje informátor školy);


     Zelená fáza

     Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.

     Zákonný zástupca

     1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo školy resp. ŠKD (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle ÚVZ SR)
     2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne 2 rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorázové vreckovky.
     3. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy a ŠKD;
     4. Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Aktualizovane_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu o bezinfekčnosti.docx
     5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Potvrdenie_o_chorobe.docx
     6. Nová povinnosť:
     • V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 (označenie ako úzky kontakt RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
     • V prípade ochorenia na COVID 19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

     Je potrebné predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka pri návrate do školy „Potvrdenie o chorobe“  vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     1. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný!
     2. Zákonný zástupca po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom oznámi škole, že je u jeho dieťaťa pododzrenie na ochorenie COVID 19.
     3. V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy
     4. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
     5. Do areálu školy - s výnimkou zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka - rodičia nevstupujú. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len 1 zákonný zástupca dieťaťa 1. ročníka
     6. Žiaci 2. – 9. ročníka odchádzajú do tried sami, s rodičmi sa rozlúčia pri bráne školy. l
     7. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

     Hygienické opatrenia

     V priestoroch školy dodržiavame princíp ROR

     • Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín
     • Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít
     • Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice

     Rúška nosia od 12.10.2020:

     • Žiaci I. a II. stupňa nosia rúško povinne v exteriéri a v interiéri.
     • Žiaci 1.-9. ročníka so ŠVVP – autizmus a iné pervazívne ochorenia, sluchové postihnutie nemajú povinnosť nosiť rúška
     • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosia rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno – vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami.
     • Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s opatreniami UVZ SR.
     • Škola pre potreby zamestnancov a žiakov (v prípade straty, zabudnutia rúška) poskytuje rúška, rúška sa nachádzajú v každej zborovni, na sekretariáte, u informátora, v dielni školníka, miestnosti pre upratovačky a u vedúcej výdajnej školskej jedálne

     Opatrenie ÚVZ SR zo 14.10.2020 určuje, že rúško nenosia:

     • osoby v exteriéry mimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov
     • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
     • žiaci so sluchovým postihnutím
     • osoby pri výkone športu
     • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
     • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
     • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
     Ďalšie opatrenia:
     • Počas vyučovacích hodín zabezpečuje vetranie príslušný vyučujúci.
     • Počas prestávok sa žiaci zdržujú v triedach.
     • Vetranie chodieb zabezpečujú upratovačky. Vetranie vo výdajnej školskej jedálni zabezpečuje vedúca výdajnej školskej jedálne, v zborovniach a v miestnostiach nepedagogických zamestnancov jednotliví zamestnanci, v zborovniach príslušní pedagogickí a odborní zamestnanci.
     1. Škola má zriadenú izolačnú miestnosť (prízemie hlavnej budovy), v prípade potreby aj miestnosti v podkroví hlavnej budovy (učebňa kontinuálneho vzdelávania)
     2. Ranný filter:
     • Ranný filter sa nerealizuje v zelenej fáze v prípade, ak škola nemá vedomosť o tom, že žiak alebo zamestnanec má podozrenie z ochorenia.
     • Do areálu školy vstupujú žiaci 1.- 9. ročníka a rodičia žiakov I. ročníka z Ulice Szabóa, do budovy vstupuje so žiakom 1. ročníka iba jeden rodič
     • Do pavilónu A vstupujú žiaci nasledovne:

     Vstupné dvere cez šatňu – žiaci 1. a 3. ročníka

     Vstupné dvere vpravo – žiaci II. stupňa

     Vstupné dvere vľavo – žiaci 2.-4.ročníka

     • Do hlavnej budovy vstupujú priebežne žiaci II. stupňa od 7.40 – 8.00 hod.
     • Pri vstupe si žiaci dezinfikujú ruky, zodpovední sú informátor školy, dozorkonajúci zamestnanci školy, dezinfekciu žiakov, ktorí navštevujú ŠKD zabezpečujú od 6.15 hod. pani vychovávateľky priamo pred triedami;

     Dezinfekcia, upratovanie

     • V toaletách pravidelne dopĺňať mydlá a papierové utierky Z: J. Suja
     • Pravidelne dopĺňať dezinfekciu do dezinfekčných stojanov (hl. budova, prízemie pav. A, výdajná školská jedáleň) Z: P. Keszeg
     • Pravidelné dopĺňať papierové utierky a dezinfekciu v triedach Z: P. Keszeg, upratovačky
     • Dezinfekcia a upratovanie toaliet realizuje 3x denne
     • Zabezpečiť umývanie toaliet 2x počas dňa Z: upratovačky
     • Počas vyučovania čistenie madiel, lavičiek, kľučiek a ostatných dotykových plôch sa realizuje 2 x denne Z: upratovačky
     • 1x týždenne dezinfikovať kontaktné predmety – pracovné stoly, klávesnice, telefóny, myši a pod.  Z: upratovačky
     • Dôkladné čistenie miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí a odborní zamestnanci sa uskutočňuje 1x denne Z: upratovačky
     • Priebežne sa dezinfikujú stoly v školskej jedálni po každom odstravovaní sa jednotlivých skupín žiakov, Z: službukonajúca upratovačka, vedúca výdajnej školskej jedálne
     • 1x denne sa dôkladne dezinfikujú lavice, stoličky, katedra
     • Smetné koše:

     -všetky koše majú odstránené vrchné uzávery Z: P. Pathó, upratovačky

     -zabezpečené sú smetné koše na odhadzovanie použitých rúšok – výdajná školská jedáleň, prízemie pavilónu A, prízemie hlavnej budovy

     • pravidelné vetranie chodieb počas celého dňa Z: upratovačky

     Stravovanie

     • Výdaj jedál sa uskutočňuje do 3 hodín od jeho prípravy;
     • Pokrmy alebo balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov;
     • Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú ani príbory;
     • Žiaci vstupujú do školskej jedálne s rúškami, vydenzifikujú si ruky a odchádzajú ku stolom, kde si skladajú rúška, následne pri odchode si rúška nasadzujú;
     • Vedúca výdajnej školskej jedálne zodpovedá za vetranie priestorov výdajnej školskej jedálne;
     • Upratovanie prebieha v režime, ako je uvedené vyššie;

     Podozrenie na ochorenie

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
     • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID 19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné ho umiestniť do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
     • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
     • Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka žiak ZŠ nenavštevuje a do usmernenia RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RTPCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.
     • Ak je výsledok:
      1. negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
      2. Pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia.
      3. V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.
     • Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca nenavštevuje podozrivý pracovník školu a do usmernenia RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RTPCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom, resp. upraveným spôsobom.
     • Ak je výsledok:
     1. negatívny, zamestnanec informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár, ktorí rozhodne o návrate do pracovného procesu.
     2. Pozitívny, zamestnanec informuje zamestnávateľa. Situáciu manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia.
     • Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom (osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID 19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID 19, boli v uzavretom prostredí (triede, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID 19 dlhšie ako 15 minút, mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID 19 napr. pri kašľaní, sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID 19 a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého) alebo zamestnancom školy: výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytne plnú súčinnosť RÚVZ.

     Pracovno – právne vzťahy

     • Zamestnanci plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a náplne práce.
     • Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v prípade žiaka, ak niektorý zo zamestnancov zo subjektívnych dôvodov (obava z nákazy, nepodložená klinickými príznakmi) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:
      1. Sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce) alebo
      2. Ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c Zákonníka práce
     • Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v prípade zamestnanca (pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec), tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy – tzv. prekážka na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testovania alebo usmernenia RÚVZ/všeobecným lekárom.
     • Po negatvínom výsledku testovania/usmernenia RÚVZ pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
     • Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy – uplatní tzv. prekážku na strane zamestnávateľa.
     • Po negatívnom výsledku testu zamestnanec pokračuje vo výkone činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

     Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

     • Vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu;
     • Stravovanie prebieha podľa nastaveného harmonogramu;
     • Žiaci II. stupňa sa neprezúvajú, žiaci I. stupňa po dohode triedneho učiteľa s rodičmi;
     • Od 5.10.2020 je v prevádzke školský bufet v pavilóne A;
     • V prevádzke sú 2 automaty Rajo v pavilóne A;
     • Od 1.10.2020 nosia žiaci I. stupňa rúško v exteriéri pokiaľ nie sú od ostatných osôb vzdialení viac ako 2 metre;
     • Od 1.10.2020 žiaci II. stupňa nosia povinne rúška v interiéri a v exteriéri pokiaľ nie sú od ostatných osôb vzdialení viac ako 2 metre;
     • Do konca decembra sa nerealizujú školy v prírode, lyžiarske výcviky, plavecké výcviky;
     • Od 1.10.2020 sa nerealizujú kultúrne, umelecké a tanečné aktivity napr. besiedky, akadémie, venčeky a pod.
     • Od 1.10.2020 do odvolania sa nerealizuje krúžková činnosť;
     • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.
     • Hudobná výchova sa realizuje len teoreticky.
     • Telesná výchova: v čase priaznivého počasia budú telesné výchovy realizované v exteriéri zamerané na pobyt na čerstvom vzduchu a otužovanie; vyučujúci využívajú možnosti vychádzok, pohybových aktivít v rámci individuálnych športov a to na školských športoviskách, v mestskom parku; V čase nepriaznivého počasia sa realizujú telesné výchovy v interiéri a zameriavajú sa na teoretickú činnosť (napr. oblasť olympionizmu, zdravého životného štýlu a pod.). Pri týchto aktivitách nosia žiaci rúško. Pri pobyte vo voľnej prírode žiaci nemajú rúško, ak sú medzi žiakmi 2-metrové rozostupy.
     • Techniku, pracovné vyučovanie môžu vyučujúci využiť na činnosť v exteriéri, napr. starostlivosť o školský areál, v rámci regionálnej výchovy, etických výchov, triednických hodín môžu vyučujúci využiť možnosť vychádzok a navštíviť napr. múzeá;
     • Na pohyb na čerstvom vzduchu a otužovanie sú zamerané aj veľké prestávky, resp. aj ďalšie prestávky, pričom nad žiakmi vykonáva dozor triedny učiteľ;
     • Vyučujúci pravidelne informujú žiakov, aby v prípade, ak žiak pociťuje nevoľnosť z dôvodu nosenia rúška, aby informoval vyučujúceho, ktorý následne žiakovi poskytne pomoc;
     • Školský klub ŠKD je v činnosti od  6.15 do 17.00 hod. Ranná družina – deti prichádzajú do svojich kmeňových tried, na chodbách vykonávajú dozor a organizujú chod družiny poverené pani vychovávateľky
     • Poobedňajšie aktivity ŠKD sa realizujú v exteriéri, pri pohybových činnostiach v exteriéri, pokiaľ nie sú osoby vzdialené viac ako 2 metre, nosia rúška;
     • Rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy sa bude realizovať dištančnou formou.
     • Základná škola plánuje dištančnú online formu rodičovského združenia v čase hodnotenia výchovno – vyučovacích výsledkov v I. štvrťroku, tj. v mesiaci november, pokiaľ sa nerozhodne inak;

     Oranžová fáza

     1. Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID 19 či v prípade nariadenia ÚVZ. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť školu a žiakov na prípadnú červenú fázu. Odporúča sa teda dodatočná mobilizácia skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení.

     2. V prípade, ak sa potvrdí COVID 19, sú v platnosti nasledovné opatrenia:

     1. V prípade potvrdeného žiaka:

     Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, odporúčame prerušiť vyučovanie v triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia v tomto materiály, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

     Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

     1. V prípade potvrdeného pedagogického alebo odborného zamestnanca

     Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

     Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

     1. V prípade potvrdeného nepedagogického pracovníka

     Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

     Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia školy príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy tohto dokumentu.

     1. V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo pracovníkom.

     Žiak alebo pracovník sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy tohto dokumentu.

     1. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

     U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola sa zváži dištančnú formu vzdelávania.

     Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne zabezpečenie školy.

     4. Pracovno-právne vzťahy

     • Zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.
     • Pri potvrdení na ochorenie Covid-19 v prípade žiaka, pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s konkrétnym žiakom (vyučoval v príslušnej triede, vykonával výchovnú činnosť v príslušnom oddelení ŠKD, poskytoval špeciálno-pedagogickú starostlivosť, výchovné poradenstvo, psychologické poradenstvo a pod.), odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ v uvedenom prípade ospravedlní neprítomnosť vyššie uvedeného zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania alebo usmernením RÚVZ / všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
     • Pri potvrdení na ochorenie Covid-19 v prípade zamestnanca (pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec alebo nepedagogický zamestnanec), tento zamestnanec odchádza do domácej izolácie, zamestnávateľ ospravedlní jeho neprítomnosť na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdenia negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania, alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Ak bolo testovanie pozitívne, zamestnávateľ postupuje v súlade s pokynmi RÚVZ. Ak RÚVZ nariadil „zamestnancovi“ domácu izoláciu, zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a poskytne mu náhradu mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania/potvrdeného negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia príslušným RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
     • Počas prerušenia vyučovania zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť „zamestnancov“ na pracovisku s náhradou mzdy (uplatní tzv. prekážku v práci na strane zamestnávateľa) podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce, a to až do získania negatívneho výsledku laboratórneho testu, alebo usmernenia RÚVZ / všeobecným lekárom. Po negatívnom výsledku laboratórneho testovania, alebo po usmernení RÚVZ / všeobecným lekárom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ďalej pokračuje vo výkone pracovnej činnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
     • Ak sú výchova a vzdelávanie organizované ako dištančné, pedagogický zamestnanec zabezpečuje dištančné vzdelávanie formou práce z domu (home office) a patrí mu príslušný plat, pretože ide o riadne vykonávanie práce. Vykonávanie práce z domu je riadnym výkonom práce, resp. riadne plnenie pracovných povinností rovnako ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, za ktorý zamestnancovi prináleží príslušný plat.
     • Ak v situácii, že došlo k podozreniu na ochorenie iného zamestnanca, iný zamestnanec zo subjektívnych dôvodov (nepodložená obava z nákazy) odmieta vykonávať pracovnú činnosť osobne a na pracovisku, zamestnávateľ môže:
     • o dohodnúť sa so zamestnancom na čerpaní dovolenky v zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce alebo
     • o ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

     Červená fáza

     1. Základné odporúčania

     Červená fáza nastáva pri potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR.

     1. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:
     1. V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy:

     Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, odporúčame prerušiť vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

     Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

     1. V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried

     - odporúča sa prerušiť vyučovanie v triedach týchto žiakov a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty

     - postupuje sa podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika

     - Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

     1. V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných zamestnancov:

     - Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

     - V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, po prípade sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

     1. V prípade potvrdeného ochorenia u nepedagogických zamestnancov:

     - Vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanci Ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

     - Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým spôsobom.

     1. Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu
     • Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy riaditeľ zváži po dohode s miestne príslušným RÚVZ: dištančnú formu vzdelávania pre žiakov vylúčených zo štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu.
     • Okrem žiakov tried s nariadenou karanténou:
     1. Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ základnej školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 15. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak platí nasledovné:
     2.  Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka.
     3. Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne.
     4. Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí:
     • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami.
     • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
     1. Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu základné školy majú možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.
     2. V tejto súvislosti upozorňujeme, že je v platnosti Usmernenie ŠŠI, podľa ktorého: „Štátna školská inšpekcia ubezpečuje, že si uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa ocitli učitelia a riaditelia škôl, a preto je prirodzené, že bude rešpektovať všetky tie odchýlky od noriem (vrátane nastavenia špecifických režimov samotného vzdelávania po prípadnom plnom obnovení prevádzky škôl), ktoré upravujú oblasť výchovy a vzdelávania a ktoré boli vynútené súčasnou situáciou, pokiaľ negatívne nezasiahnu do základných práv detí a žiakov.“
     3. Odporúčame, aby pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, škola zabezpečila vzdelávanie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich možností.
     4. Základná škola neorganizuje spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia.
     1. Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

     Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy:

     1. Pre žiakov zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní nad rámec predchádzajúcej fázy platí:
     • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter (príloha č. 3 obsahuje najčastejšie otázky ohľadom ranného filtra)
     • V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu tried, odporúčame rozdeliť nástup do školy na niekoľko časových úsekov napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch, ak má škola viac vstupov, organizovať vstup do školy cez všetky tieto vstupy s presným určením miesta (prípadne času) vstupu pre jednotlivé triedy školy.
     • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy
     •  Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít vo všetkých priestoroch školy.
     1. Odporúča sa organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
     2. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
     3. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). Dezinfekcia rúk musí byť zabezpečená v každej triede a učebni.

     V Lučenci 12.10.2020

                                                                            Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie