• ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH!

          hodnoty - vzdelanie - inovácie - kreativita - cieľ - priateľstvo - pomoc - spravodlivosť - bezpečie - ochrana - radosť - sebavedomie - výchova - podpora - rešpekt - láska

           • ZAČÍNAME S REKONŠTRUKCIAMI TOALIET A VSTUPOV DO BUDOV
           • 8. 12. 2022
           • Vážení rodičia, milí žiaci!

            Od 14.12.2022 začíname s rekonštrukciami chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A a paralelne bude prebiehať aj rekonštrukcia vstupov do hlavnej budovy a do pavilónu A zo strany Ul. Szabóa.

            Rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky školy a bude trvať do konca februára 2023.

           • ZAČÍNAME S REKONŠTRUKCIAMI TOALIET A VSTUPOV DO BUDOV: Čítať viac
           • ĎAKUJEME ZA KRABIČKY
           • 8. 12. 2022
           • Milí priatelia!

            Ďakujeme Vám Vaše srdce a zapojenie sa do dobrovoľnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Veľmi si ceníme, že vieme byť aj v neľahkých časoch solidárni a že tejto vlastnosti nezištne pomáhať učíme aj našich žiakov! V mene všetkých seniorov ĎAKUJEME!

           • ĎAKUJEME ZA KRABIČKY: Čítať viac
           • ROVESNÍCKA MEDIÁCIA V 5. ROČNÍKU
           • 13. 12. 2022
           • Dňa 29.11.2022 sa opäť realizovala „Rovesnícka mediácia“ v 5.ročníkoch s pani Mgr. Dušanou Bieleszovou. Aktivity boli zamerané na konfliktné situácie, myslenie, cítenie, komunikáciu a čítanie emócií. Žiaci pracovali individuálne ale aj v skupinách, išlo o zážitkové učenie s využitím video ukážok.

           • ROVESNÍCKA MEDIÁCIA V 5. ROČNÍKU : Čítať viac
           • PRÁCU ASISTENTKY BY SOM NIKDY NEMENILA
           • 8. 12. 2022
           • Na základnej škole M. R. Štefánika pracujem v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ako asistentka už niekoľko rokov.

            Individuálne pracujem so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, s poruchami pozornosti, s poruchou autistického spektra a s ostatnými žiakmi na 1. aj 2. stupni, kde sa snažím o skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

           • PRÁCU ASISTENTKY BY SOM NIKDY NEMENILA: Čítať viac
           • CHÉMIA PRE KAŽDÉHO A FYZIKA V PRAXI
           • 8. 12. 2022
           • Veda a technika sú neoddeliteľnou súčasťou každého človeka a preto sa v rámci Týždňa vedy a techniky naša škola rozhodla priblížiť a zlepšiť vnímanie týchto vedeckých a technických disciplín.

            Pomocou jednoduchých vedeckých pokusov a projektov sa žiaci 2. stupňa snažili u žiakov na prvom stupni vzbudiť záujem o chemické a fyzikálne myslenie.

           • CHÉMIA PRE KAŽDÉHO A FYZIKA V PRAXI: Čítať viac
           • EXKURZIA DO ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ
           • 9. 12. 2022
           • Kariérovej výchove a príprave žiakov na stredné školy a budúce povolania sa na našej škole venuje značná pozornosť a dôležitosť. V rámci projektu - Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji Identifikátor: 2107-S sa nám naskytla jedinečná príležitosť a navštívili sme hutnícky závod – železiarne v Podbrezovej.

           • EXKURZIA DO ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ: Čítať viac
           • ŽIAK MESIACA NOVEMBER
           • 8. 12. 2022
           • 2.12.2022 vedenie školského parlamentu ocenilo šikovných a usilovných žiakov v rámci oceňovania "Žiak mesiaca" za mesiac november.

            Všetky vyznamenané deti si ocenenie zaslúžili usilovnou prácou, snahou a dosahovanými výsledkami alebo svojou nezištnou pomocou, láskavým a priateľským prístupom, osobnými posunmi, zlepšením.

           • ŽIAK MESIACA NOVEMBER: Čítať viac
           • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK
           • 29. 11. 2022
           • V predvianočnom období sa aj my zapájame do dobrovoľných zbierok, v ktorých preukazujeme, že vieme byť solidárni, vieme sa podeliť, byť nezištní.

            Medzi tradičné dobrovoľné zbierky patrí aj Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Zbierka trvá do 5.12. Na Mikuláša, 6.12. odvezieme krabičky kontaktným osobám, ktoré ich odovzdajú seniorom!

           • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK: Čítať viac
           • PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE: PRÍBEHY RODIČOV DETÍ S PAS
           • 4. 12. 2022
           • V podmienkach škôl pribúda každoročne počet žiakov s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Každé takéto dieťa je jedinečné a má iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

            Prijatie, vzájomné spoznávanie, komunikácia, spolupráca, skúsenosti a odborný prístup sú veľmi dôležité pre prijímanie detí s poruchou autistického spektra. Naša škola vytvára vhodné podmienky pre integráciu týchto detí, je to náročný a dlhodobý proces. Vzájomne sa učíme (pedagógovia, odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, vychovávatelia ŠKD, ale aj žiaci a rodičia), vzdelávame, pravidelne komunikujeme s rodičmi i poradenskými zariadeniami. Rodičia sú dôležitou súčasťou aj vyučovacieho procesu. Veľmi dôležitou súčasťou je aj samotné nastavovanie spolužiakov pre spoluprácu a začleňovanie takéhoto žiaka v triednych kolektívov.

           • PRVÉ KOMUNITNÉ STRETNUTIE: PRÍBEHY RODIČOV DETÍ S PAS: Čítať viac
           • 1. MIESTO NA OKRESNOM KOLE V TECHNICKEJ OLYMPIÁDE
           • 1. 12. 2022
           • Dňa 24.11.2022 sme sa zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. Chlapci preukázali svoje kvality v praktických zručnostiach a teoretických vedomostiach a v obidvoch súťažných kategóriách obsadili 1. miesto.

            V kategórii A - dvojice - nás reprezentovali žiaci 9. ročnika Pavel Kuvik a Peter Svorad z IX.M a v kategórii B - jednotlivci - žiak VII.C Michal Nagy.

           • 1. MIESTO NA OKRESNOM KOLE V TECHNICKEJ OLYMPIÁDE: Čítať viac
           • NA KRÚŽKU OBJAVUJEME VESMÍR
           • 4. 12. 2022
           • Od začiatku činnosti krúžku v tomto školskom roku mohli žiaci nadobudnúť vedomosti z histórie astronómie, vedomosti o vzdialenostiach vo vesmíre, vedomosti o súhvezdiach a o Mesiaci. Teóriu sa snažíme doplniť aj praktickými aktivitami. Žiaci modelovali vznik kráterov na Mesiaci a aj pohyb kozmickej lode.

           • NA KRÚŽKU OBJAVUJEME VESMÍR: Čítať viac
           • FYZIKA V PRAXI
           • 4. 12. 2022
           • Žiaci 6. ročníka sa s fyzikou stretli v tomto školskom roku prvýkrát. Aj napriek tomu dokázali využiť svoje oklieštené vedomosti z tejto oblasti pri zostrojení zariadení, ktoré mali prezentovať využitie vlastností tekutín v praxi. Opäť prekvapili a svojou tvorivosťou vôbec nezaostali za žiakmi predchádzajúcich ročníkov. Zostrojili hlavne rôzne modely hydraulických zariadení, ale aj jednoduchšie zariadenia na určovanie vodorovného smeru. Aj takýmto spôsobom sa žiakom snažíme ukázať uplatnenie teoretických vedomostí v praxi.

           • FYZIKA V PRAXI: Čítať viac
           • PRELIETAVÉ DRONY
           • 1. 12. 2022
           • Prezentácie rôznych stredný škôl a ich študijných a učebných odborov sa na našej škole konajú pravidelne a stretávajú sa s veľkým záujmom žiakov.

            V piatok 25.11.2022 nás navštívili zástupcovia gymnázia vo Fiľakove - riaditeľ gymnázia Mgr. Juraj Péter a RNDr. R.Tomolya, PhD., ktorí nám predstavili svoj najnovší projekt – „prelietavé drony“.

           • PRELIETAVÉ DRONY: Čítať viac
           • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH
           • 24. 11. 2022
           • Vážení rodičia!

            Ďakujeme za Vašu účasť na rodičovských stretnutiach 21.11. a 23.11.2022 a Váš záujem o vzájomnú komunikáciu, spätnú väzbu, spoluprácu, riešenie dôležitých otázok, spoluorganizovanie aktivít školy, pomoc a podporu!

            Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

           • POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA RODIČOVSKÝCH STRETNUTIACH: Čítať viac
           • NAŠA ŠKOLIČKA

          • POZVÁNKY


          •     

           • Kontakty

            • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
            • zsstefanikalc@gmail.com
            • +421 47 4333648
            • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
            • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
            • 35991593
            • 2021507455
            • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
            • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
            • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
           • Prihlásenie