• MULTIFUNKČNÁ MIESTNOSŤ A JEJ VARIANTY

    VARIANT A - PRIESTOR NA VZDELÁVACIE ÚČELY

    VARIANT B - PRIESTOR NA SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU

    UČEBŇA KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA SA MENÍ NA MULTIFUNKČNÚ

    MIESTNOSŤ PRE SENZORICKÚ INTEGRÁCIU A RELAXÁCIU

    V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizujeme vybudovanie miestnosti, ktorá bude spĺňať niekoľko účelov.

    1. Miestnosť bude slúžiť na vzdelávacie účely pre žiakov i dospelých - nový moderný nábytok umožní varírovanie potrieb pre vzdelávacie účely.

    2. Miestnosť bude vybavená na senzorickú integráciu a pre reláxáciu. Jej návrh ako aj prvky sú odkomunikované s firmou ako odborným garantom, ktorá poskytuje komplexné vybavenie pre uvedené účely.

    3. Miestnosť môžu vyžívať odborní zamestnanci v rámci realizácie ich odbornej činnosti, asistenti učiteľa v práci so žiakmi, vychovávatelia ŠKD v rámci oddychovej činnosti ale aj vyučujúci podľa potrieb. Môžu v nej oddychovať zamestnanci.

    Aktuálne máme za sebou prvé aktivity zamerané na zmeny. Položila sa nová plávajúca podlaha, zakúpili sme zatieňovacie rolety, ktoré spĺňajú nielen túto funkciu ale aj absorbujú teplotu, čím vylepšujeme celkovo psychohygienické podmienky školy. Obstarali sme nový nábytok a prvky pre senzorickú integráciu a relaxáciu. Súčasťou aktivít bude aj vzdelávanie pre zamestnancov školy v uvedenej problematike.

     

     

     

    REKONŠTRUKCIE VSTUPOV

    Priebežne s rekonštrukciou chlapčenských toaliet sme začali realizovať aj rekonštrukciu vstupov do pavilónu A a do hlavnej budovy. Hlavnými cieľmi rekonštrukcie je zabezpečiť bezbariérovosť ako bežný štandard moderných škôl.

    Do pavilónu A rekonštruujeme vstup, ktorý sa napája na šatňu a následne na schodište na I. poschodie. Výstupom vo finálnej fáze bude montáž plošiny. Podobne sme rekonštruovali vstup do hlavnej budovy s tým, že aj v hlavnej budove bude výstupom aj plošina, ktorou sa zdravotne postihnutý vie dostať na I. poschodie a následne sa dostane do tried II. stupňa. V rámci rekonštrukcie sme zabezpečili aj výmenu vstupných dverí, ktoré umožňujú aj zdravotne postihnutým dostať sa do jednotlivých budov samostatne.

    Naším ďalším cieľom je vytvorenie oddychových zón. Pri pavilóne A a pri vstupe do hlavnej budove budú osadené lavičky.

     

        

     

     

    CHLAPČENSKÉ TOALETY NA PRÍZEMÍ PAVILÓNU A PREŠLI REKONŠTRUKCIOU

    Od polovice decembra 2022 do konca februára 2023 sme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia realizovali rozsiahlu rekonštrukciu chlapčenských toaliet na prízemí pavilónu A.Po roku, kedy sme zrekonštruovali dievčenské toalety, sa nám podarilo zrekonštruovať ďalšie sociálne zariadenia v pavilóne A.

    Rekonštrukcia sa týkala jednak vodovodov, osvetlenia, položila sa dlažba, nové toalety, pisoáre, umývadlá a kabínky, ale zabezpečili sme aj veľmi dôležité prvky bezbariérovosti – bezbariérový vstup a bezbariérovú kabínku.

    Ďakujeme žiakom a pedagógom za trpezlivosť, lebo rekonštrukciu sme realizovali za plnej prevádzky školy. Sme však radi, že sa nám podarilo skvalitniť materiálno-technické vybavenie našej školy.

    ĎAKUJEME NADÁCII VOLKSWAGEN SLOVAKIA!

     

     

     

    AKTUÁLNY STAV REKONŠTRUKCIE

    V rámci realizovanej rekonštrukcie sa do polovice februára 2023 zrealizovala úprava vodovodných potrubí, vrátane rozšírenia počtu pisoárov, položil sa kazetový strop, opravili sa steny, podlaha, vytvoril sa bezbariérový vstup do šatne i do toaliet. Aktuálne sa kladie dlažba. Čaká nás ešte úprava vstupov do pavilónu A – nové dvere, položenie protišmykovej dlažby. Počas jarných prázdnin plánujeme úpravu vstupu do hlavnej budovy. V rámci úpravy vstupov prebehne montáž nových dvier.

     

     

    ZAČALI SME S REKONŠTRUKCIOU

    Upravené a čisté prostredie, moderné priestory, bezbariérovosť sú štandardy kvality školy. Uvedené atribúty patria medzi vízie a ciele školy v snahe skvalitňovať materiálno - technické vybavanie.

    Hoci sú vianočné prázdniny, na škole aktuálne prebieha rekonštrukcia chlapčenských toaliet v pavilóne A a vstupu do pavilónu A. Uvedenú rekonštrukciu realizujeme v rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia a dofinancujeme ju z rozpočtu školy. Sme radi, že aj v náročných ekonomických časoch dokážeme modernizovať našu školu.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • +421 47 4333648
   • sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie