• Hodiny šťastia

    • STRATÉGIE RIEŠENIA PROBLÉMOV

     Aktivity, ktoré prebiehali počas celého týždňa, boli zamerané na riešenie vzniknutých problémov a to vo všetkých oblastiach výchovy. Na záver sme si vyrobili plagát s pozitívnymi myšlienkami, ktoré nám pomôžu pri vzniknutom probléme.

     Lenka Rusnáková

        


     VYTÝČENIE A DOSIAHNUTIE CIEĽOV

     Naša skupina  si vytýčila ciele ku kamarátovi k rodine. Všetky ciele deti splnili. Za odmenu vyfarbili rybke plutvy na zeleno. Ak by cieľ nesplnili vyfarbili by plutvy na červeno. Náš spoločný cieľ bolo zacvičiť si v rytme hudby. Celá aktivita sa plnila celý týždeň.

     Lenka Rusnáková

            


     Pre život každého človeka je dôležité rozoznávať realitu od snov a želaní. V tejto aktivite sme sa v skupine HAPPYFACIES v V.A venovali predovšetkým charakteristike pojmu cieľ, sen a želanie. Využili sme metódu dialógu, kde sa deti rozdelené do trojčlenných skupín nádherne dopĺňali a nemali zábrany vyjadrovať svoje názory. Urobili sme si „rebríček“ postupu stanovenia a dosiahnutia cieľov. Každý si zhotovil svoj vlastný rebríček podľa spoločnej osnovy. Aj piataci majú skvelé myšlienky...

     Mgr. Eliška Slížová

        

          


     DOBRÉ SKUTKY

     Deti z I.A a I.C robili dobré skutky v rôznych oblastiach. Vyrobili vianočné pozdravy pre seniorov v rámci aktivity Vianočná pošta pre seniorov a potešili seniorov v Bernolákove, zapojili sa do zbierky pre psí útulok,vyrobili vtáčie búdky a aj ich nezabudli prikŕmiť. Avšak každé dieťa pomohlo doma aj rodičom. Na záver sme si vyrobili koláž našich skutkov. Za spoluprácu, výborné nápady a tvorivosť ďakujem pani učiteľke Zuzane Fungáčovej.

     II. oddelenie ŠKD v spolupráci s pani učiteľkou Zuzanou Fungáčovou sa zapojilo do súťaže "dobré skutky", ktoré organizuje školský parlament v spolupráci s pani riaditeľkou.

     Lenka Rusnáková

        

        


     Riaditeľka školy a Školský parlament pri ZŠ M. R. Štefánika

     vyhlasujú v rámci projektu „Šťastná škola“

     fotografickú súťaž

     Dobré skutky podporujúce šťastie

     Podmienky súťaže:

     • Do súťaže sa môžu zapojiť triedy, ktoré vyhotovia aspoň 1 koláž fotografií dobrých skutkov, ktoré vykonali žiaci danej triedy.
     • Do zoznamu dobrých skutkov môžete nahliadnuť na stránke školy https://zsstefanikalc.edupage.org/ v časti Šťastná škola.
     • Súťaž trvá do 15. januára 2019.
     • Koláž fotografií dobrých skutkov s popisom treba poslať na adresu: skolskyparlament.zsstefanikalc@gmail.com

     Hodnotíme:

     • Počet dobrých skutkov
     • Efektivitu dobrého skutku
     • Obsahovú stránku popisu

     Udelíme:

     • Titul „Najlepší skutok“
     • Cenu školského parlamentu
     • Cenu riaditeľky školy
     • Cenu verejnosti prostredníctvom hlasovania na FB stránky školy.

     Zoznam dobrých skutkov

     Nechaj pozitívne odkazy na viacerých miestach v meste.

     Pozbieraj smeti v triede.

     Umy niekomu auto.

     Zasaď kvietok.

     Svoje staré nepotrebné hračky daruj deťom, ktoré sú v núdzi.

     Pomôž v útulku pre psov.

     Zavolaj svojich starých rodičov a spýtaj sa ich ako sa majú.

     Navštív starého človeka.

     Zaspievaj deťom v škôlke.

      Pomáhaj doma pri pečení.

      Poupratuj svoju izbu.

      Pošli pozdrav pre známych, ktorí sú ďaleko od teba.

      Postráž niekomu domáceho miláčika, kým nie sú doma.

      Daj cukrík šoférovi autobusu.

      Nechaj niekomu čokoládu vo vrecku.

      Pochváľ svojho obľúbeného učiteľa.

      Daj peniaze pouličným muzikantom.

      Prestri stôl pri večeri.

      Dones svojej mame kvietok.

      Daj kupón vďaky v obchode predavačke, kde nakupuješ každý deň.

      Porozprávaj sa s niekým v škole koho nepoznáš.

      Daruj deťom svoju starú knihu v detskej ambulancii.

      V obchode pri pokladni pusti staršieho človeka pred seba.

      Daj rožok alebo niečo na jedenie bezdomovcovi.

      Podeľ sa s olovrantom.

      Napíš básničku pre niekoho z rodiny.

      Nauč niekomu niečo nové.

      Pochváľ dnes niekoho, že dobre vyzerá.

      Priprav dnes ty večeru namiesto tvojej mamy.

      Daruj kupón vďaky pani upratovačke, za jej prácu u vás v triede.

     Veľa šťastia a tešíme sa na Vaše dobré skutky!


     VĎAČNOSŤ PODPORUJÚCA ŠŤASTIE

     Je to naozaj možné, aby pocit vďačnosti prebúdzal u ľudí šťastie? Očividne áno... Po rozhovoroch s deťmi našej skupiny HAPPYPIPES z V.A som o tom určite presvedčená. Prišli sme na množstvo nápadov, ako prejaviť vďaku za drobnosti, každodenné radosti i za veľké „veci“. Hneď sme si to aj vyskúšali. Zabavili sme sa s milou aktivitou spojenou s vyučovaním gramatiky. Precvičili sme si rozdeľovanie podstatných mien podľa rodov a vyvodili nové učivo - vzory ženského rodu. Každá skupinka na záver napísala na svoje postery prečo alebo komu sú vďační.

     Mgr. Eliška Slížová

        

        


     TRIEDNICKÁ HODINA V VI.M VENOVANÁ VĎAČNOSTI

     Na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci hovorili šiestaci na triednickej hodine o vďačnosti. Každý žiak svoju kartičku prilepil na tabuľu. V ten deň sa na škole uskutočnilo rodičovské združenie a emocionálne objatie, ktoré sa prostredníctvom výpovedí žiakov dostalo ich rodičom, bolo neuveriteľne silné.

     Trieda VI.M s triednou učiteľkou Mgr. Anetkou Matúškovou hovoria o triednickej hodine a rodičovskom združení, ktoré venovali vďačnosti: „Sme skupina šiestakov a všetci dobre vieme, že vyjadriť vďaku aj za tú najmenšiu maličkosť hreje pri srdci. Odložiť vďaku niekam na poličku a nepotešiť ňou srdce svojich kamarátov a blízkych, znamená premárniť deň bez toho, aby sme neukázali svetu čo všetko si vážime. Každý jeden odkaz na tabuli bol plný vďaky, smerovanej rodičom, priateľom ale aj obyčajným veciam. Hodina šťastia bola organizovaná tesne pred rodičovským združením a môžeme povedať, že nejednému rodičovi sa pri čítaní slov vďaky svojho dieťaťa zaleskla v oku slza radosti!“

     Zastavme sa v neuveriteľnej rýchlosti doby a poďakujme, aj našim rodičom!


     RADOSŤ Z NAHRÁVANIA MOTIVAČNÝCH PIESNÍ

     2. mája 2018 mali na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci skutočne nabitý program. Privítali sme medzi nami Bellu Bagdi, predsedníčku Nadácie Svet je s tebou lepší. Prišla sa pozrieť na nahrávanie prvých motivačných piesní v slovenskom jazyku, ktoré so súbormi Lúčika a Spolu-hlásky nacvičili pani učiteľky Ildikó Balázsová a Eliška Slížová. Sme radi, že nás prišla podporiť aj Danka Salajová. Naši žiaci nahrávali v ozajstnom štúdiu a my veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu nahrávaciemu štúdiu LC RECORDING Studio.

     Ing. Agnesa Setničková, koordinátorka Programu vyučovania šťastia a Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy hovorili s Bellou Bagdi o ďalších krokoch spolupráce. Bella Bagdi sa stretla aj s prekladateľkou učebníc.

     V zavádzaní Programu vyučovania šťastia do vyučovacieho procesu sú učebnice v slovenskom jazyku a motivačné piesne základnými učebnými prostriedkami pre pedagógov pre prácu so žiakmi.

                 


     ODKAZ V PIESNI

     Deň Zeme sme si pripomenuli aj symbolicky, piesňou! Zapojili sme sa do kampane Nadácie svet je s tebou lepší a spoločne si 20.4.2018 zaspievali pieseň Zapáľ sviečku pre planétu Zem. Text do slovenčiny preložila Agnesa Setničková, upravili Danka Salajová a Eliška Slížová, ktorá spolu s Ildikó Balázsovou pieseň nacvičili, video natočila Eva Zenková a spracovala ho Majka Kovácsová, aktivitu organizačne zastrešili pani zástupkyne Agnesa Setničková a Martina Pataiová. S deťmi sme sa zahrali na spevákov a užili si natáčanie. Z nadácie Svet je s tebou lepší sme obdržali poďakovanie za zapojenie sa do kampane. Tejto iniciatívy sa zúčastnilo až 45690 žiakov a pedagógov a z našej školy žiaci II.A II.B, III.C, IV.A, IV.C, V.A, V.M, VI.Š, VIII.Š, IX.Š a spevácky zbor Spolu-hlásky a Lúčik.

     My ďakujeme našim žiakom a pedagógom, že sa aktivity zúčastnili a veríme, že odkaz, ktorý sme piesňou odovzdali, budeme realizovať denne a správať sa k svojmu prostrediu s úctou!

        


     MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠŤASTIA

     Utorok 20.3.2018 som začala svoj deň hneď zrána pohovorom s rodičmi. Na dvere nám ale zaklopali deti zo VI. oddelenia s pani vychovávateľkou Lenkou Rusnákovou, aby nám podarovali poďakovanie. Veľmi ma potešili a krásne naštartovali môj deň, ktorý sa mi javil ako pracovne náročný.

     Ďakujem im, lebo sa poďakovali nielen mne ale aj ostatným pedagógom, pani upratovačkám, pani vedúcej školskej jedálne, či pani ekonómkam, skvelým ľuďom, ktorí sú pre nás nesmierne dôležití, pretože sa starajú o chod školy.

     Počas dňa nás hodine nemčiny "vyrušili" žiaci V.Š s pani učiteľkou Miriam Portelekyovou s odznakmi radosti a dostalo sa mi aj objatia, odkazov prostredníctvom kupónov vďaky, či prianí, ktoré som si mohla vytiahnuť.

     Program vyučovania šťastia vnímam ako fantastický program zameraný na prevenciu, podporu sociálnych zručnosti našich žiakov ale aj samotných zamestnancov, či možnosť scitlivovať náš každodenný život. Nepopiera negatívne pocity, ktoré sú súčasťou nás, ale umožňuje vidieť svet aj inak a osvojiť si techniky, ktoré nám môžu pomôcť dostať sa z nepríjemných pocitov, učia nás riešiť konflikty, viac prezentovať vďaku a toleranciu.

     Odporúčam realizovať takého aktivity v rámci prevencie na školách, v rámci etických výchov a triednických hodín.

     Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

          

            


     Spev, smiech, radosť, úsmev, objatie či milé slovo-nikto nimi nešetril. Rozdávali sa kupóny šťastia, ktoré naši žiaci venovali svojim kamarátom, učiteľom, rodičom, starým rodičom. Žiakov sme potešili milými odkazmi, odznakmi, žetónikmi pre šťastie a nálepkami. O skvelú atmosféru sa postarali naši speváci pod vedením p.uč. Balázsovej a p.uč. Slížovej.

     Mgr. Miriam Portelekyová

      

      

     Do Medzinárodného dňa šťastia sa zapojili aj deti z prvého oddelenia - Adkáči. Tento deň potešili prváčikovia súrodencov, ktorých majú na druhom stupni. Vyrobili im srdiečka s láskavým slovom a drobnou sladkosťou. Samozrejme nimi vyčarili úsmev šťastia.

     Adriana Dankóová


     ŠIESTA TÉMA: ZVLÁDANIE ŤAŽKOSTÍ

     Tému „Osvojovanie si stratégií riešenia problémov“ sme spracovali v mesiaci  február 2018. Na začiatku hodiny sme sa s deťmi porozprávali o tom, čo zvyknú robiť vtedy, keď sú smutné alebo deprimované alebo keď sa dostanú do ťažkej situácie alebo keď majú vyriešiť problémy. Pri rozhovore sme využili pomocné otázky, napr.: Čo pre teba znamená stres? Aký vplyv má na teba fyzicky a psychicky? Aké podujatia ti vo všeobecnosti robia stresy? Ako sa správaš, keď zažívaš stres? Ako si zvykol/zvykla zvládať napätie? S kým sa vieš podeliť so svojimi problémami? Po diskusii si deti osvojili bleskovú relaxáciu proti stresu. Na záver si  vyberali z rôznych techník, ktoré im pomôžu ukľudniť sa a napísali ich vedľa teplomeru nervozity.

      


     PIATA TÉMA: VYTÝČENIE A DOSIAHNUTIE CIEĽA

     Sny a túžby máme všetci. Žiaci V.Š triedy sa podelili o tie svoje so spolužiakmi zo skupiny HAPPYFACES. Hovorili o snoch a cieľoch,o tom,čo chcú dosiahnuť tento rok a aj o tom, čo musia urobiť, aby boli úspešní. Mnohí mali jasnú predstavu o svojej budúcnosti. Žiaci dobre vedia,že na splnenie svojich životných snov musia vynaložiť isté úsilie a nemôžu sa nechať odradiť možným neúspechom. Sny, túžby a ciele nás posúvajú v živote ďalej a len vlastnou snahou vieme dosiahnuť ich naplnenie.

     Mgr. Miriam Portelekyová


     Hodina šťastia v I. oddelení s p. vychovávateľkou Adrianou Dankóovou - zlaté rybky v zlatej rybke a naša predstava o budùcnosti

              

     Hodina šťastia v skupine Slniečka - Vytýčenie a dosiahnutie cieľa

     Najdôležitejšou stratégiou ako dosiahnuť trvalé šťastie je vytýčenie a dosiahnutie zmysluplného životného cieľa. Nakoľko sme tému spracovali v januári, žiaci najprv zhodnotili, ako sa v ich živote v predchádzajúcich štyroch mesiacoch uplatňovali techniky podporujúce šťastie. Najviac sa starali o svoje vzťahy, dobrými skutkami potešili iných a častejšie vyjadrili aj vďačnosť za to, čo majú.

     Po zhodnotení starého roka sme si plánovali budúcnosť. Žiaci si do zlatých rybičiek napísali tri želania. V ďalšej časti hodiny sme sa porozprávali o tom, aký je rozdiel medzi želaním a cieľom a prečo sa oplatí vytýčiť si ciele. Žiaci si uvedomili, že k dosiahnutiu cieľa je potrebné dostatočné sebapoznanie, uvedomenie si vlastných silných a slabých stránok a to, že ktoré silné stránky pomôžu žiakom dosiahnuť cieľ. Na konci hodiny každý žiak sformuloval svoj cieľ, premyslel si svoje silné stránky a doplnil vetu: Dosiahnem svoj cieľ že:____________, lebo________a som_________.

     Ing. Agnesa Setničková

      


     ŠTVRTÁ TÉMA: DOBRÉ SKUTKY

     TÝŽDEŇ DOBRÝCH SKUTKOV III.C

     V III.C triede sme si  v rámci hodín šťastia vymysleli aktivitu Týždeň dobrých skutkov. Žiaci si naplánovali  na každý deň dobré skutky, ktoré by chceli uskutočniť  -  niekomu pomôcť, urobiť radosť alebo  spríjemniť  deň.  Ak sa im naplánovanú aktivitu podarilo splniť, mohli si na svojej kartičke dobrých skutkov vyfarbiť srdiečko. Ak mimo plánovanej aktivity uskutočnili v niektorý deň nejaký dobrý skutok náhodne – neplánovane, mohlo pribudnúť ďalšie srdiečko. Po uplynutí týždňa deti porozprávali o tom, ako sa im podarilo naplánované i náhodné dobré skutky uskutočniť, doniesli fotografie, ktorými  zdokumentovali ich plnenie a nakreslili tie, ktorými urobili iným najväčšiu radosť. Obrázky spolu s fotografiami nalepili na spoločný výkres: DOBRÉ SKUTKY III.C

     A čo je podľa tretiakov  dobrý skutok?  Napríklad: „ pripravila som starkej večeru, ... zachránila som mačičku, ...vyvenčila som psíka, ... pomohol  som mamine umyť riad, ... požičala som spolužiakovi  ceruzku a pravítko, ...upratala som si zošity, ... vybrala so umývačku, ... nachoval  som korytnačku, postaral som sa o škrečky...“

     Počas tohto Týždňa dobrých skutkov sa u žiakov rozvíjala empatia a schopnosť pozitívne hodnotiť  iných i seba samého. Prejavením dobrého skutku zažije dieťa pocit užitočnosti a stáva sa človekom chápavejším, čo má vplyv aj na jeho vnútornú spokojnosť.

     PaedDr. Ildikó Balázsová

          


     "Človek je v podstate dobrý. Niekde v hĺbke duše každého človeka môžeme nájsť zrnko dobroty. Musí tam byť." (Sarah J. Mass)

     Týmto výrokom sme začínali decembrovú HODINU ŠŤASTIA. Žiaci zo skupiny HAPPYFACES hovorili o duchovných hodnotách a nezištnej pomoci. Zistili, že mnohí z nich robia dobré skutky každý deň. Možno to nie sú vždy veľké gestá, ale aj maličkostou môžu zlepšiť deň alebo pomôcť ostatným okolo seba.

     Mgr. Miriam Portelekyová


      V rámci hodiny šťastia sme si zahrali hru ,,Dám ti niečo". Spojenie slov a pohybov bola super kombinácia na kopu smiechu a výmyslov našich prváčikov. Určite si ju ešte zopakujeme.

     Adriana Dankóová


       FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ NA TÉMU DOBRÉ SKUTKY

     Zoznam dobrých skutkov

     1. Nechaj pozitívne odkazy na viacerých miestach v meste.
     2. Pozbieraj smeti v triede.
     3. Umy niekomu auto.
     4. Zasaď kvietok.
     5. Svoje staré nepotrebné hračky daruj deťom, ktoré sú v núdzi.
     6. Pomôž v útulku pre psov.
     7. Zavolaj svojich starých rodičov a spýtaj sa ich ako sa majú.
     8. Navštív starého človeka.
     9. Zaspievaj deťom v škôlke.
     10.  Pomáhaj doma pri pečení.
     11.  Poupratuj svoju izbu.
     12.  Pošli pozdrav pre známych, ktorí sú ďaleko od teba.
     13.  Postráž niekomu domáceho miláčika, kým nie sú doma.
     14.  Daj cukrík šoférovi autobusu.
     15.  Nechaj niekomu čokoládu vo vrecku.
     16.  Pochváľ svojho obľúbeného učiteľa.
     17.  Daj peniaze pouličným muzikantom.
     18.  Prestri stôl pri večeri.
     19.  Dones svojej mame kvietok.
     20.  Daj kupón vďaky v obchode predavačke, kde nakupuješ každý deň.
     21.  Porozprávaj sa s niekým v škole koho nepoznáš.
     22.  Daruj deťom svoju starú knihu v detskej ambulancii.
     23.  V obchode pri pokladni pusti staršieho človeka pred seba.
     24.  Daj rožok alebo niečo na jedenie bezdomovcovi.
     25.  Podeľ sa s olovrantom.
     26.  Napíš básničku pre niekoho z rodiny.
     27.  Nauč niekomu niečo nové.
     28.  Pochváľ dnes niekoho, že dobre vyzerá.
     29.  Priprav dnes ty večeru namiesto tvojej mamy.
     30.  Daruj kupón vďaky pani upratovačke, za jej prácu u vás v triede.
     31. A iné

     TRETIA TÉMA: VZŤAHY

     Človek je tvor spoločenský – môže mať z materiálneho hľadiska všetko, ale ak sa nemá s kým podeliť o svoje radosti, či starosti, o svoje úspechy, či trápenia, nemá vlastne nič. Potrebuje rodinu, blízkych, priateľov.

     „Čo ti príde na rozum, keď počuješ slovné spojenie DOBRÝ PRIATEĽ?“ „Zastane sa ma,... podelí sa so mnou,...má ma rád,...pomôže mi,...udrží tajomstvo,... odpustí mi ...“ to je niekoľko myšlienok žiakov III.C triedy, ktoré napísali na tabuľu. Všetky deti sa zhodli na tom, že dobrý priateľ je v živote človeka dôležitý. Na tejto hodine šťastia sa deti zahrali hru Park sôch – kde dvojica detí mala za úlohu vytvoriť sochu vyjadrujúcu tému , ktorú dostala napísanú na lístku a ostatní ju mali uhádnuť /PREPÁČ, PATRÍME K SEBE ,SME POHÁDANÍ, VZÁJOMNÁ POMOC, ZMIERILI SME SA.../.

     Veľmi sa im páčila aj hra Stĺp odkazov, kde deti stáli v zástupe za sebou a kreslením na chrbát kamaráta posielali odkaz spolužiakovi, ktorý stál pred ním, ten ho prekreslil na chrbát ďalšiemu, až kým (väčšinou skomolený) neprišiel k žiakovi stojacemu vpredu. V závere tejto hodiny šťastia deti dostali papierového smajlíka s menom spolužiaka/spolužiačky, na ktorý napísali, čo si na ňom/nej vážia a cenia. Deti mali z pozitívnych odkazov od svojich spolužiakov naozaj veľkú radosť.

     PaedDr. Ildikó Balázsová

            


     Ak chceme,aby niečo fungovalo, musíme sa o to starať. Na HODINE ŠŤASTIA v V.Š triede sme sa v novembri bavili o vzťahoch-rodine, láske, priateľstve, kamarátstve, dôvere, porozumení a mnohých iných vzťahoch, ktoré sú súčasťou našich životov.

      


     DRUHÁ TÉMA: OPTIMIZMUS

     V rámci druhej témy vyučovacích hodín šťastia sme sa so žiakmi VI.Š zamerali hlavne na rozdiely medzi optimistom a pesimistom. Na začiatku hodiny sme vymenovali a napísali na tabuľu ako ich vieme rozoznať, aké to môže mať negatíva a pozitíva. Po prečítaní príbehu stroskotanca sme sa vžili do situácie a vyjadrovali sme svoje názory a nápady, ako to vidíme cez okuliare optimistu a pesimistu.

     V ďalšej časti hodiny žiaci zoraďovali švédske príslovia a mali za úlohu vytvoriť reklamu na optimizmus. Myslím si, že vystihli podstatu:  

     Chcete byť optimistický?

     Objednajte si tabletky optimizmu.

     Sú už dostupné v lekárni, ale nie za peniaze.

     Platiť budete v hotovosti s úsmevom, dobrou náladou a pekným slovom.

     Žiakom sa veľmi páčili aktivity, kde mali možnosť vyjadriť svoje pocity s mimikou alebo súťaž v smiechu.

     Na záver hodiny sme sa rozlúčili s myšlienkou, že každý deň je rozhodnutie v ich rukách, majú možnosť sa rozhodnúť či sa budú pozerať na svet čiernobielo alebo si zoberú okuliare optimistu a nájdu vo svete vždy niečo krásne a optimistické.   

     Mgr. Erika Vavríková

      


     V III.C triede sa stali pre žiakov triednické hodiny obľúbenými. To preto, lebo sa vždy tešia na hodiny šťastia a aktivity s nimi spojenými. Napríklad pri téme UPLATŇOVANIE (cvičenie) OPTIMIZMU žiaci po vysvetlení pojmov optimizmus a pesimizmus v rozhovore vyjadrovali svoje názory na to, kto má lepší a šťastnejší život – či tí, ktorí v ľuďoch a v rôznych situáciách hľadajú to dobré, alebo tí, ktorí na všetko stále frflú a vidia len to zlé. Väčšina detí si zvolila možnosť byť optimistickí, pretože optimisti si veria a lepšie sa im darí.

     Potom si deti vystrihli smajlíkov – veselého a smutného, zlepili ich a položili na lavicu - otočením smajlíka na veselú/smutnú stranu vyjadrili svoje pocity z hodiny šťastia (tieto smajlíky odvtedy dennodenne používame na začiatku a konci vyučovania a je potešiteľné, že vždy prevládajú optimistickí). V rámci tejto témy sa deti naučili aj pesničku „Sme šťastní“ a zhotovili si veselé balóny, ktorými vyzdobili celú triedu.

     PaedDr. Ildikó Balázsová


     Hodinu šťastia o téme optimizmus sme realizovali na hodine informatiky s V.Š. Na začiatku hodiny deti ukázali svoj duševný stav, veselosť a smútok! Potom nasledovala súťaž v smiechu, ktorá trvala 3 minúty. Každé dieťa sa podarilo rozosmiať.

      

     Po súťaži sme sa porozprávali o tom, na čo všetko vplýva smiech, čo znamenajú pojmy optimizmus a pesimizmus, prečo je lepšie optimisticky vnímať svet, ako to prispieva k zvyšovaniu úrovne šťastia , aj o tom, že sa optimizmus dá naučiť! V druhej časti hodiny deti dostali za úlohu v programe Skicár porovnávať optimistov a pesimistov, čím si precvičili okrem vkladania, formátovania obrázkov a textov aj vlastnosti optimistov a pesimistov. V záverečnej časti deti opäť ukázali svoj duševný stav, veselosť! Z hodiny sme odchádzali všetci optimisticky naladení.

     Ing. Agnesa Setničková

      


     Optimizmus – pesimizmus, s týmito opozitami sme sa „hrali“ počas triednických hodín, venovaných Programu vyučovania šťastia v mesiaci október. So žiakmi sme si vyvodili „naozajstný“ význam a podstatu kľúčových slov, napísali si stručný zápis , aby sme si to lepšie zapamätali. Riešili sme rôzne situácie, ktoré bežne prináša život. Rozhovory a príklady zo života detí a ich rodín vyvolali v ich tvárach zaujímavé výrazy. Pochopili sme, že na všetky situácie vieme a môžeme reagovať pozitívne, vieme nájsť to najlepšie, a vlastnou psychickou vyrovnanosťou dokážeme odolávať vonkajším vplyvom okolia. Nie všetko „zlé“, je zlé naozaj.

     Dôležitým poznaním bolo aj to, že keď vykonávame svoju prácu (príprava na vyučovanie, pomoc v rodine...) poriadne, život je krajší a lepší. Svedčia o tom aj fotky s perfektne odprezentovaných kníh z Medzinárodného dňa knižníc. Aj keď sme už deviataci, zahrali sme sa hru znázorňujúcu optimistov a pesimistov...

     Mgr. Eliška Slížová


       Ľudí môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. Jedným z nich je aj to, akými okuliarmi sa pozeráme na svet. Od toho, či myslíme pozitívne alebo negatívne sa odvíja veľa skutočností v našom živote. Žiaci V.Š triedy zisťovali, či sú optimisti alebo pesimisti. Znázorňovali svoje pocity,nálady, myšlienky a kreslili smajlíkov,ktorí najlepšie vystihujú ich charakter. Zistili,že farebný svet optimizmu,plný pozitívnej energie,radosti a veselosti je im bližší ako negatívny, pochmúrny svet pesimistu.

     Mgr. Miriam Portelekyová


      PRVÁ TÉMA: VĎAČNOSŤ

     10. októbra 2017 sme si na hodine výtvarnej výchovy v II. B triede uvedomili,že sme VĎAČNÍ za ruky,ktoré máme. Vyskúšali sme si,aké to je nemať ruky. Maľovali sme nohami a ústami. Bola to skutočne HODINA ŠŤASTIA a zábavy, no aj ťažkej práce. "Páčilo sa mi to, ale vôbec to nebolo také jednoduché”, skonštatoval Maťko L.

     Michaela Bozsóová


     Do Programu vyučovania šťastia sa zapojili aj žiaci III.C triedy s názvom skupiny MRAVČEKOVIA. 1. téma VĎAČNOSŤ bola deťom blízka. Deti sa rozprávali o tom, za čo všetko môžu byť vďačné vo svojom  živote. Svoje myšlienky napísali na javorový lístok, ktorý si vystrihli z farebného papiera a potom ho nalepili na spoločný strom vďaky. Niektoré myšlienky „mravčekov“ o vďačnosti: „Som vďačná za to, že žijem, že mám čo jesť a piť..., že som zdravá, že mám rodinu... že vidím a počujem..., že  mám kde bývať... som vďačný za to, že mám starostlivých rodičov aj starých rodičov...“

     PaedDr. Ildikó Balázsová

         


     Na vyučovacej hodine šťastia žiaci 5. ročníka vyjadrili svoju vďačnosť pomocou kupónov vďaky, ktoré následne odovzdali svojim rodičom, starým rodičom, kamarátom a učiteľom. Obdarovaní môžu kupóny vďaky kedykoľvek použiť a zameniť za nejakú protislužbu. Tieto kupóny obdarovaných veľmi potešili. Žiak Vojto  daroval jeden kupón vďaky aj svojmu triednemu učiteľovi s nasledovnými  slovami: „Som vám veľmi vďačný pán učiteľ,  lebo viete všetko vyriešiť!“  Triedny učiteľ sa úprimne potešil a na pracovnej porade mu zablahoželali  potleskom aj ostatní kolegovia. Na základe tejto skúsenosti sa triedny učiteľ rozhodol realizovať hodiny šťastia.

     Ing. Agnesa Setničková


       Do Programu vyučovania šťastia sa zapojili aj žiaci IX.Š triedy s názvom skupiny HAPPYHIPO. 1.téma VĎAČNOSŤ nám nebola vôbec cudzia. Porozprávali sme sa o možnostiach prijímať a dávať vďačnosť v bežnom každodennom živote. Venovali sme sa najmä dvom súvisiacim aktivitám.

     Prvá aktivita bola venovaná aj Roku čitateľskej gramotnosti. Žiaci sa mali možnosť vcítiť do role obľúbenej literárnej postavy a v jej mene vyjadriť vďaku inej postave z diela. Možnosťou bolo aj poďakovanie literárnemu hrdinovi ako postave, ktorá pomohla pochopiť niektoré životné skúsenosti, prekonať problémy i tínedžerské trápenia.
     Druhou aktivitou bolo vyjadrenie vďaky voči svojmu okoliu, rodine a najbližším. Ďakujem mojim deviatakom, že sú takí skvelí a úžasní.
     Svoje výpovede zaznačili na „hrošíka“ - znak našej skupiny.

     Mgr. Eliška Slížová


     Vďačnosť je vlastnosť, ktorú si vštepujeme od malička. Každý z nás nosí v sebe slová vďaky, no mnohokrát nie je ľahké ich vysloviť, alebo položiť na stránky papiera. Na hodine šťastia si aj žiaci 5.M uvedomili, aké dôležité je vedieť povedať ĎAKUJEM, oceniť snahu toho druhého, vážiť si rodinu, priateľov, ktorí pri nás stoja a pomáhajú nám. Naša reťaz vďačnosti sa skladá z mnohých očiek a slová na každom jednom z nich sú dôkazom toho, že nie sme sebeckí a veci, ktoré v živote máme, neberieme za niečo samozrejmé.

     Aj ja posielam veľké ĎAKUJEM svojim 29 deťom. Mala som možnosť nakuknúť do vašich myšlienok a teraz viem, že z vás vyrastajú vďační mladí ľudia.

     Mgr. Aneta Matúšková

            


     Naša triednická hodina bola o vďačnosti. Keď je človek vďačný, robí ho to aj šťastnejším. Piataci z V. A sú vďační za veľa vecí, a som rada, že sa nebáli vyjadriť a prejaviť svoje pocity. Najprv sme napísali, čo nás napadlo v spojení so slovom šťastie. Potom sa každý vyjadril, za čo je vďačný. Vznikli krásne odkazy v obláčiku vďačnosti. Na záver hodiny sme v poďakovali niekomu, koho máme radi za to, čo pre nás robí. Ďakujem, moji šikovníci z V. A, za podnetnú hodinu!

     Mgr. Veronika Danková

        


     Prvú vyučovaciu hodinu šťastia realizovali aj žiaci VIII.Š. Pre každého človeka je dôležité, aby vedel vyjadriť svoju vďačnosť, poďakovať sa ľuďom a samozrejme vedieť to aj pomenovať. Počas nášho stretnutia sme sa venovali téme – vďačnosť. Na začiatku hodiny sme prešli teóriou, a potom sme sa pustili do aktivít. Žiaci uvažovali nad rôznymi úlohami, ako napr. mali pomenovať ľudí, ktorí im v živote pomohli, a to, ako by im vedeli vyjadriť svoju vďačnosť. Pred koncom hodiny sme diskutovali o tom, prečo je vďačný človek šťastnejší. Žiaci sa zapájali do aktivít, vyjadrovali svoje názory, a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie.

     Mgr. Erika Vavríková


     Témou mesiaca september je VĎAČNOSŤ. Vďačnosť má v našich životoch obrovský význam. Iba s ňou môže byť náš život hodnotný a bohatý. Oplyvňuje naše myšlienkové pochody, pocity, správanie sa. Žiaci V.Š sa na našej prvej HODINE ŠŤASTIA zamýšľali, čo pre nich vďačnosť znamená, za čo sú v živote vďační, za čo všetko ďakujú rodičom, kamarátom. Uvedomili sme si, že človek by mal vedieť poďakovať za maličkosti všedného dňa. To však neznamená, že by nemal mať v živote veľké sny, túžby a ciele.

     Mgr. Miriam Portelekyová

      

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie