• PASOVANIE PRVÁČIKOV

     • Dnes bol krásny deň hlavne pre našich najmenších. S prvým hodnotením ich polročnej práce si naši deviataci s triednymi učiteľmi - pani učiteľkou A. Matúškovou, D. Trnkovou a pánom učiteľom Jóžom - pripravili pre prváčikov slávnostné pasovanie!

      Prváci zvládli nielen zloženie slávnostného sľubu, ako aj samotný akt pasovania mečom ale aj malú úlohu, ktorou nám ukázali, čo sa už naučili - skladali z písmeniek slová a zaspievali nám, za čo sme ich my v publiku ocenili potleskom!

      Ďakujeme za vedenie svojich žiakov triednym učiteľom I. ročníka: pani učiteľke R. Tuhárskej, pani učiteľke S. Tokárovej a pánovi učiteľovi P. Klejovi.

      Milí rodičia, prostredníctvom pár fotografií a videí Vám chceme sprostredkovať skvelú atmosféru z pasovania. Máme z našich prváčikov nesmiernu radosť! Ďakujeme Vám za každodennú podporu a spoluprácu!

     • INFORMÁCIE K UKONČENIU I. POLROKA

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s ukončením I. polroka 2021/2022 Vás informujeme.

      Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.Tento výpis nie je verejnou listinou. 

      Vysvedčenie sa vydáva na konci 2. polroka.

      Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Pokiaľ na to rodič, nemá vážny dôvod, nie je potrebné zo strany rodičov žiadať o vydanie vysvedčenia, žiaci dostávajú triednym učiteľom podpísané výpisy. Žiadosť o vydanie vysvedčenia za I.polrok.docx

      Pochvala riaditeľkou školy a pokarhanie riaditeľkou školy sa zasielajú zákonným zástupcom prostredníctvom elektronickej schránky. V prípade, že rodič nemá aktivovanú elektronickú schránku, uvedené dokumenty sa zasielajú ako listinné rovnopisy.

      Poštou sa zasielajú aj oznámenia - napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom.

      Polročné prázdniny sú 4.2.2022 (piatok). Nástup na vyučovanie po polročných prázdninách je 7.2.2022.

     • PASOVANIE PRVÁČIKOV

     • V deň prvého veľkého hodnotenia svojej polročnej práce organizujeme podujatie, ktoré si pre svojich najmenších spolužiakov pripravili najstarší žiaci školy, naši deviataci. Pasovanie prváčikov. Sme nesmierne radi, že po ročnej prestávke budú prváčikovia 31. januára oficiálne pasovaní.

     • SOFIA, LUKÁŠ A ALEXANDRA OCENENÍ VO VÝTVARNEJ SÚŤAŽI BOHÚŇOVA PALETA

     • Aj tento rok sme sa zapojili do prestížnej medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta.

      Zaslali sme práce našich šikovných žiakov z 8.A: Nela Bartošíková, Alexandra Košíková, Karin Košíková, Kristína Kurajská, Stanislava Sliacka. Z 8.B triedy: Bianka Uhrinová a Rhea Tichá. Zo 7.C sú to práce žiakov: Marek Pružinec, Ján Ďurica, Viktória Vargová, Nela Petrincová. 6.C trieda v zastúpení Michaelou Malčekovou, 6.B trieda: Veronika Kemeníková, Paulína Kramecová, Matúš Hrubík. A z 5. C triedy žiaci: Emília Schedlingová, ktorá zaslala dve práce, Adam Čeman, Martin Lekeň a Lukáš Bízik.

      Zo 4.C triedy nás reprezentovali práce žiakov: Ema Kapišovská, Andrej Petráš, Lea Kolimárová, Deana Chovancová, Ladislav Huňavý, Roman Babinský, Bianka Fridrichová, Sofia Šuleková. Práce našich prváčikov z I.A tiež reprezentovali našu školu. Sú práce žiakov: Letícia Pavla Jasenková, Tamara Odzganová, Ema Kuráková, Emma Green, Michaela Oravec, Zoja Kurčík a Annabella Vreštiaková

      Tešíme sa, že výtvarné práce našich žiakov zaujali a porota ocenila:

      Sofia Šuleková IV.C - Bronzové pásmo za maľbu

      Luáš Bízik V.C - čestné uznanie

      Alexandra Košíková - čestné uznanie

      Žiakom ďakujeme za ich tvorivosť premenenú do výtvarných prác, krásne nás reprezentujú a oceneným blahoželáme!

      Mgr. Veronika Danková

     • KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

     • Od 24.1.2022 obnovujeme krúžkovú činnosť. Podľa aktuálne platného Školského semafora sú pravidlá vo vzťahu k mimovyučovacej činnosti (ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže) nasledovné:

      • žiak do 12 rokov a 2 mesiacov - pre túto vekovú kategóriu nevyplýva žiadna povinnosť (naša škola nevyžaduje OTP režim)
      • žiak od 12 rokov a 2 mesiacov - sa môže vyššie uvedených aktivít zúčastňovať v režime OTP (očkovaný, testovaný a prekonaný), pri preukazovaní sa vykonaním samotestu nie staršieho ako 48 hodín je potrebné vyplniť a doručiť vedúcemu krúžku tlačivo Príloha 4_potvrdenie.docx
      • bez obmedzení sa vo všeobecnosti realizujú krúžky a doučovania, kde sú žiaci z jednej triedy
     • SÚŤAŽ VO VLASTNEJ TVORBE V ANGLICKOM JAZYKU

     • Milí žiaci!

      Oslovujeme Vás s aktivitou zameranou na rozvoj anglického jazyka. Ak máte radi anglický jazyk, ste tvoriví a máte štipku fantázie, neváhajte zúčastniť sa našej súťaže vo vlastnej tvorbe v anglickom jazyku.  

      Témy pre jednotlivé vekové kategórie sú: 

       -  5. ročník - Me and My Family (Ja a moja rodina)   

      -   6. a 7. ročník - If I were a Celebrity.... (Keby som bol/a celebrita) 

      -   8. a 9. ročník -   My First Case (Môj prvý detektívny prípad) 

      Prihlásiť sa môžete do 29.1 2022 u svojej vyučujúcej anglického jazyka, ktorá vám rada poskytne bližšie informácie. 

      Výhercov každej kategórie čakajú hodnotné odmeny, tešíme sa na vaše práce!

     • PERCENTÁ V REÁLNOM ŽIVOTE

     • V posledných rokoch bolo pandemickou situáciou veľkou mierou ovplyvnené aj prezenčné vyučovanie. V priebehu decembra sme sa so svojimi žiakmi stretávali len formou dištančného vzdelávania.  Aj napriek tomuto faktu sme absenciu priameho kontaktu využili vo svoj prospech a žiaci VII.C triedy vypracovali nádherný projekt v programe Microsoft Excel s témou „Percentá v reálnom živote.“

      Na hodinách matematiky sme pracovali priamo v programe Excel. Našli sa aj žiaci, ktorí nemali tento program nainštalovaný vo svojom počítači. Poradili sme si aj s týmto hendikepom a títo žiaci pracovali s programom Excel online. Týmto získali aj skúsenosť, ako si poradiť v prípade, keď nemajú na počítači nainštalovaný balík Microsoft Office.

      Spoločne sme sa naučili, ako urobiť tabuľku, vložiť do nej údaje a ako ich spracovať do zvoleného typu grafu. My sme používali kruhový a stĺpcový diagram. Po dvoch vyučovacích hodinách boli žiaci schopní bez problémov zvoliť si tému, spracovať ju do tabuľky a následne do grafu, upraviť si aj tabuľku aj graf podľa svojich predstáv a odovzdať mi takto vypracovaný projekt.

      Mnohí žiaci mali takouto formou spracované veľmi zaujímavé témy, ako napríklad rôzne typy rakiet používaných svetovými mužskými tenisovými jednotkami, rôzne druhy rás psov na Slovensku, ľudia, ktorí sa dostali do vesmíru a podobne.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • PATRIK ZBOJA POSTÚPIL NA KRAJSKÉ KOLO V OLYMPIÁDE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     • Dňa 13. januára 2022 sa konalo online okresné kolo 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali dvaja žiaci. V kategórii 1A (5.-7. ročník) si svoje jazykové zručnosti otestoval Patrik Marian Zboja zo VI.A triedy a umiestnil sa na krásnom 1. mieste. V kategórii 1B (8.-9. ročník) preukázala výborné jazykové kompetencie Miljana Palatická z IX.M a obsadila 3. miesto.

      Obom súťažiacim patrí veľká vďaka za preukázané poznatky a  reprezentáciu našej školy v tejto súťaži. Patrikovi, ktorý postupuje do krajského kola, držíme palce a veríme, že aj v tomto kole sa statočne popasuje s náročnými úlohami.

      Mgr. Nora Benediktyová

     • PETROHRAD OČAMI DETÍ

     • Koncom minulého kalendárneho roka sme nezaháľali a zaslali sme práce našich výtvarníkov do súťaže Petrohrad očami detí s podtitulom Umenie Petrohrad, nad ktorou prebral záštitu Gubernátor mesta Sankt Peterburgu A. D. Beglov.

      Z prác prváčikov sme do výtvarnej súťaže zaslali diela od Tamary Odzganovej I.A, Letície P. Jasenkovej I.A, Emy Kurákovej I.A, Colina Klementa I.A. Z 3.A triedy sú to: Nela Pápaiová, Tímea Garajová, Tamara Tóthová, Sofia Vargová, Zara Zliechovcová. 3.C trieda: Nelka Oroszová, Rebeka Rubintová, Mia Danková, Miriam Jahodníková, Emma Hrdinová.

      Druhý stupeň reprezentujú práce žiakov z 5.C triedy: Ivan Piliarik, Martin Jurina, zo 7. C triedy Nela Petrincová, z 8.A triedy Stanislava Sliacka, z 8.B triedy sú to: Viktória Mártonová, Mirella Csányiová, Bianka Uhrinová, Ella Národová, Richard Kvak a z 8.M triedy: Ľubica Dováľová, Michal Hronček, Jozef Cerovský, Mirko Buna, Zara Kubincová, Bianka Bystrianska a Andrej Bystriansky.

      Budeme ich prácam držať palce!

      Mgr. Veronika Danková

     • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA BOHATŠIA O 200 KNÍH

     • Knižničný fond sme v závere minulého roka obohatili o 200 krásnych a podnetných kníh pre malých a veľkých čitateľov. Čítanie kníh patrí ku kultúre človeka. V našej škole podporujeme rozvoj čítania, čitateľskej gramotnosti, práce s informácie, podporujeme rozvíjanie celoživotného návyku návštevy knižníc a čítania vo voľnom čase! Kolektívy tried a jednotlivcov lákajú príbehy od D. Dušeka, B. Jobusa, M. Hlušíkovej, J. K. Rowlingovej, R. Brata, R. Dahla a iných autorov.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie