• FANTASTICKÝ ÚSPECH ZINY BABINSKEJ A POSTUP NA CELOŠTÁTNE KOLO GEOGRAFICKEJ OLYPIÁDY!

     • Ako v okresnom, tak aj v krajskom kole potvrdila svoju vysokú úroveň vedomostí a obrovskú mieru zodpovednosti pri príprave na jednotlivé kolá olympiád naša žiačka Zina Babinská z VIII.M. V online KRAJSKOM KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY sa popasovala s vysoko náročnými úlohami teoretickej, ale aj praktickej časti a obsadila vynikajúce 4. miesto, čím si zabezpečila účasť na CELOŠTÁTNOM KOLE!!! Gratulujeme a držíme palce pri príprave na celoštátne kolo.

      Mgr. Michal Jóža

     • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE

     • Aj v tomto školskom roku sa s našimi žiakmi zapájame do rôznych kategórií Biologickej olympiády, čím podporujeme ich záujem pre túto oblasť.

      20.4.2021 sa uskutočnilo OBK OBIO v kategórii D - projektová časť, v ktorej Soňa Baranová VI.C získala 2. miesto a Johann Zagrapann V.B 3. miesto! Obidvaja žiaci boli úspešnými riešiteľmi.

      V teoreticko - praktickej časti v kategórii C získala Bianka Bystrianska zo VII.M 1. miesto a postupuje na krajské kolo. Ella Národová zo VII.B získala 4. miesto. Obidve žiačky boli úspešnými riešiteľkami.

      8.2.2021 sa uskutočnilo OBK Biologickej olympiády v kategórii C - teoreticko - praktická časť. Zina Babinská z VIII.M obsadila 1. miesto a postúpila do krajského kola. Filip Golský z VIII.M obsadil 4. miesto. Obidvaja žiaci boli úspešnými riešiteľmi.

      Zina Babinská nás 19.3.2021 reprezentovala na krajskom kole, kde získala 10. miesto a bola úspešnou riešiteľkou.

      Našim žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Za podporu svojich žiakov ďakujeme Mgr. V. Malčekovej a Mgr. A. Lenhartovej!

     • POZÝVAME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA - ELEKTRONICKÉ ZAPISOVANIE JE SPUSTENÉ

     • Vážení rodičia!

      Tešíme sa, že ste si v zápise do 1. ročníka vybrali našu školu! Ďakujeme za prejavenú dôveru!

      Elektronické prihlasovanie deti do 1. ročníka je spustené: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA DO 1. ROČNÍKA

      (Elektronická prihláška je zverejnená aj v časti Elektronická prihláška do 1. ročníka a Zápis do 1. ročníka v hlavnom menu)

      Prosíme rodičov, aby sa elektronicky prihlasovali priebežne do 15.4.2021. Následne budeme s rodičmi riešiť ďalšiu dokumentáciu potrebnú k zápisu.

      Rodičia, ktorí sa nevedia prihlásiť elektronicky, sa môžu zapísať prezenčne a to 7. – 8.4.2021 od 13.00 - 16.00 hod. a to na sekretariáte školy.

      Leták zápis do 1. ročníka.pdf

     • INFORMÁCIA K TESTOVANIU ŽIAKOV KLOKTACÍMI TESTAMI V TÝŽDNI OD 26.-30.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      27.-28.4.2021 sme otestovali 99 žiakov 5.-9. ročníka.

      V uvedenom týždni realizujeme už tretie kolo testovanie žiakov kloktacími testami a to nasledovne:

      27.4.2021 - triedy 8. a 9. ročníka

      1. hodina - IX.M, IX.A, VIII.Š, 4. hodina - VIII.M

      28.4.2021 - triedy 5. - 7. ročníka

      Žiaci do areálu školy vstupujú cez vstup z Ulice Szabóa, do telocvične vstupujú postupne, dodržiavajú odstupy, po otestovaní vychádzajú dvermi cez kabinet tsv von a po otestovaní odchádzajú popri telocvični bráničkou pred jedálňou z areálu školy. Žiaci majú rúška, pred vstupom do telocvične si dezinfikujú ruky. V areáli školy sa zbytočne nezdržiavajú.

      Testovanie trvá 2-3 minúty. V prípade, ak žiakovi nevyhovuje uvedený termín pre testovanie triedy, môže prísť na testovanie s inou triedou v uvedených časoch.

      8.00 - 8.45 - V.C, V.A

      8.55 - 9.40 - V.B, VI.C, VII.A

      9.55 - 10.40 - VI.A, VI.B, VII.B

      12.10 - 12.45 - VII.M

      V stredu 28.4.2021 škola objednáva kuriéra a vo štvrtok 29.4.2021 kuriér preberá vzorky kloktacích testov. Výsledky obdrží zákonný zástupca na e-mail alebo prostredníctvom sms väčšinou v sobotu, najneskôr v nedeľu. Je potrebné uchovať si leták z číslom vzorky testu, prostredníctvom ktorého sa zákonný zástupca dostane k výsledku testu v jeho e-mailovej schránke. Škola dostáva súhrnnú anonymnú informáciu o výsledkoch testovania.

      V prípade, ak bude u žiaka výsledok pozitívny, je potrebné informovať školu, žiak ostáva v karanténe.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 26.4.-30.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme organizačné informácie v uvedenom týždni!

      ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA CHODU ŠKOLY:

      Prevádzka školy je od 6.00 – 16.30.

      Prezenčne sa učia žiaci I. stupňa a žiaci 8. a 9. ročníka. Žiaci 5. - 7. ročníka sa učia dištančne, na základe aktuálne platnej epidemiologickej situácie.

      V činnosti je ŠKD - ranná činnosť od 6.30, poobedňajšia činnosť 7 oddelení ŠKD do 16.00 hod., každá trieda je jedno oddelenie.

      V karanténe je trieda 4.C a 4.A.

      Žiaci I. a II. stupňa nosia v škole rúška, nosenie respirátorov nie je povinné. O nosení respirátorov v interiéri rozhoduje zákonný zástupca žiaka II. stupňa.

      V činnosti je školská jedáleň, školský bufet, Rajo automaty.

      Žiaci II. stupňa čakajú do 7.40 na prízemí pavilónu A alebo na školskom dvore, do tried vstupujú od 7.40.

      Žiaci II. stupňa sa neprezúvajú.

      PODMIENKY VSTUPU:

      • Žiaci I. stupňa – zákonný zástupca pretestovaný AG testom s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní, resp. uvedenie výnimky z testovania – žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti vyhlásenie zákonného zástupcu - žiak I. stupňa.docx
      • Žiaci II. stupňa – negatívny výsledok testu zákonného zástupcu a negatívny výsledok žiaka (AG test v MOM alebo výsledok kloktacích testov) nie starší ako 7 dní resp. uvedenie výnimky z testovania – žiak odovzdá triednemu učiteľov vyhlásenie o bezinfekčnosti vyhlásenie o bezinfekčnosti - žiak II. stupňa.docx

      Podľa uznesenia vlády Slovenskej republike č. 160 body 17-19 je platnosť testu pre zákonného zástupcu 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU.

      Zodpovednosť za pravdivosť údajov vo vyhlásení nesie zákonný zástupca. Škola nezbiera žiadne kópie výsledkov testov.

      Zákonní zástupca nahlasuje triednemu učiteľovi pozitivitu žiaka. Škola sa riadi platným COVID automatom, t.j. škola sa môže nachádzať v zelenej, oranžovej a červenej fáze.

      VÝCHOVNO - VYUČOVACÍ PROCES:

      • Žiaci I. stupňa bez zmien
      • Výučba žiakov 8. a 9. ročníka prebieha v hlavnej budove. Trieda IX.M sa učí v triede VI.C v hlavnej budove. Ostatné triedy sú vo svojich kmeňových triedach.
      • Žiaci 8. a 9. ročníka – denne 5 vyučovacích hodín
      • Rozvrh hodín II. stupňa je zosúladením dištančnej formy výučby žiakov 5. – 7. ročníka a prezenčnej formy žiakov 8. a 9. ročníka (informácie poskytnú žiakom triedni učitelia);
      • Žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí nenastúpia prezenčne, budú zasielané úlohy prostredníctvom Edupage, budú poskytované online konzultácie zo strany pedagógov a asistentov učiteľa;

      TESTOVANIE KLOKTACÍMI TESTAMI:

      Aj v uvedenom týždni budeme realizovať testovanie žiakov 5. - 7. ročníka kloktacími testami. Triedni učitelia budú aktualizovať záujem o testovanie.

      OSPRAVEDLŇOVANIE NEPRÍTOMNOSTI:

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie na COVID-19 a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. Ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadom vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

      2. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

      3. Zákonný zástupca nemá v týchto prípadoch nárok na tzv. „pandemickú OČR.“

      Ďalej uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

      - im bola nariadená karanténa/izolácia

      - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      Uvedené usmernenie priebežne dopĺňame a aktualizujeme!

      V Lučenci, 21.4.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

     • 14.4.2021 sa naši žiaci I. a II. stupňa zapojili aj do vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?

      Svoje vedomosti si otestovali žiaci IV.A triedy Martin Jurina, Adrián Polorecký a Lukáš Bízik. Pripraviť sa na túto súťaž nebolo jednoduché, otázky by zamotali hlavy aj dospelým. Najlepšie sa v konkurencii piatakov a šiestakov umiestnil Lukáš Bízik, ktorý obsadil krásne 4. miesto.

      V kategórii starších žiakov nás reprezntoval Filip Golský zo VIII.M, ktorý obsadil vynikajúce 3. miesto, čím si zabezpečil postup na krajské kolo. Blahoželáme!

      Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a za podporu svojich žiakov ďakujeme Mgr. R. Tuhárskej, Mgr. M. Kováčovej Korimčákovej a Mgr. B. Zbojovej.

     • OBNOVA DOPRAVNÉHO IHRISKA

     • V mesiaci apríl 2021 sme obnovili dopravné ihrisko v areáli školy. Poďakovanie za túto iniciatívu patrí Mgr. M. Pentkovi, Mgr. P. Vranskému a Mgr. L. Plešavskému.

     • INFORMÁCIA K TESTOVANIU ŽIAKOV KLOKTACÍMI TESTAMI V TÝŽDNI OD 19.4.-23.4.2021

     • V dňoch 20.-21.4.2021 sme otestovali 123 žiakov 5.-9.ročníka tzv. kloktacími testami. Ďakujeme žiakom, rodičom a zamestnancom školy za spoluprácu.

      20.4.2021 - testovanie žiakov 8. a 9. ročníka v rámci výchovno - vyučovacieho procesu - informácie boli poskytnuté žiakom prostredníctvom triednych učiteľov

      Žiaci 5. - 7. ročníka do areálu školy vstupujú z Ulice Szabóa, v prípade daždivého počas cez hlavnú budovu školy. Do telocvične vstupujú postupne, dodržiavajú odstupy, po otestovaní vychádzajú dvermi cez kabinet TSV von a po otestovaní odchádzajú popri telocvični bráničkou pred jedálňou z areálu školy. Žiaci majú rúška resp. respirátory - podľa rozhodnutia zákonného zástupcu, pred vstupom do telocvične si ruky dezinfikujú. V areáli školy sa zbytočne nezdržiavajú.

      Žiaci prídu v nižšie uvedených časoch. Samotné testovanie trvá cca 2-3 minúty. https://testujemeskoly.sk/

      Odbery realizujú zamestnanci školy.

      Zákonní zástupca zašle triednemu učtieľovi alebo žiak 5.-7.ročníka prinesie vyplnený informovaný súhlas Súhlas dotknutej osoby.rtf

      Harmonogram:

      8.00 – 8.45 - V.C, V.A

      9.55 – 10.40 - VI.C, V.B

      10.50 – 11.35 - VI.B, V.B

      11.35 – 12.10 Prestávka, dezinfekcia

      12.10 -12.40 - VII.A, VI.A

      12.40 – 13.20 - VII.M

      13.20 – 14.00 - VII.B

      Od 14.00 - dezinfekcia

      V stredu 21.4.2021 škola objednáva kuriéra a vo štvrtok 22.4.2021 kuriér preberá vzorky kloktacích testov. Výsledky obdrží zákonný zástupca na e-mail. Je potrebné uchovať si leták z číslom vzorky testu, prostredníctvom ktorého sa zákonný zástupca dostane k výsledku testu.

      V prípade, ak bude u žiaka výsledok pozitívny, je potrebné informovať školu, žiak ostáva v karanténe.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŠTEFÁNIKOVA BEŽECKÁ VÝZVA OD 17. - 28.4.2021

     • Od 17. do 28. apríla mesto Lučenec usporadúva virtuálne bežecké preteky pre všetky vekové kategórie. Od žiakov, dorastencov, mužov až po seniorov. Obdobné kategórie platia pre dievčatá a ženy. Nezabúdame ani na nordic walkerov, ktorí budú rozdelení na mužov a ženy. Pre najlepších troch z každej kategórie sú pripravené vecné a reklamné predmety a ďalšie ceny.

      Novinkou je aj krátky okruh pre deti do 6 rokov, ktorý meria približne 350 metrov. Pre zvyšné kategórie platí okruh, ktorý je minuloročným účastníkom dobre známy. Jedná sa o 1 850 metrov dlhú trať v Mestskom parku Lučenec. Mapku behu nájdete v sekcii komentárov.

      Účastníci si samy zmerajú výkon (čas za aký absolvujú trať) a spolu so základnými osobnými údajmi (meno a priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo) pošlú na e-mailovú adresu: radovan.sojka@gmail.com.

      V ideálnom prípade športovcov opäť prosíme aj o poslanie snímky obrazovky, kde bude jasne vidieť váš odbehnutý čas a vzdialenosť. Využiť môžete napríklad mobilnú aplikáciu STRAVA.

      Bežci môžu výsledok odovzdať aj v písomnej forme v KPK (kancelária prvého kontaktu, podateľňa) na prízemí MsÚ do 28.4. do 15:00. V školských kategóriách spracuje výsledky učiteľ a pošle na vyššie menovanú e-mailovú adresu.

      Novinkou je aj bežecká výzva pre všetkých Lučenčanov s názvom „Behom k spomienkam na Štefánika“. Koľko spoločných kilometrov dokážu Lučenčania odbehať v rámci tohtoročného Behu Domu Matice slovenskej

      Kategórie Behu Domu Matice slovenskej:

      „A“ deti MŠ, do 6 rokov (bežia 350 metrov dlhý okruh)

      „B“ Žiaci I. stupeň ZŠ, 7 – 10 rokov

      „C“ Žiačky I. stupeň ZŠ, 7 – 10 rokov

      „D“ Žiaci II. stupeň ZŠ, 11 – 15 rokov

      „E“ Žiačky II. stupeň ZŠ, 11 – 15 rokov

      „F“ Dorastenci SŠ, 16 – 18 rokov

      „G“ Dorastenky SŠ, 16 – 18 rokov

      „H“ Juniori SŠ, 19 – 20 rokov

      „I“ Juniorky SŠ, 19 – 20 rokov

      „J“ Muži ml., 21 – 45 rokov

      „K“ Ženy ml. , 21 – 45 rokov

      „L“ Muži st., 46 – 99 rokov

      „M“ Ženy st., 46 – 99 rokov

      „N“ Nordic walking (chôdza) muži, 21 – 99 rokov

      „O“ Nordic walking (chôdza) ženy, 21 – 99 rokov

      Účastník akcie svojou účasťou berie na vedomie, že pre účely organizácie akcie je nevyhnutné spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie