• PREZENTÁCIA ROBOTIKY

     • Žiaci štvrtého ročníka 4.B triedy pod vedením p.uč. Tokárovej a 4.C  triedy pod vedením p.uč. P. Kleju sa v piatok 27.11.2020 zúčastnili prezentácie Robotika pre žiakov základných škôl pod patronátom Ing. Júliusa Kováča. V úvode im predstavil spoločnosť pre ktorú pracuje a uviedol žiakov do teoretických vedomostí z oblasti robotiky. Prezentoval žiakom základy konštruovania v robotike, poukázal na spôsoby programovania a v závere celkové využitie a prínos robotiky a robotov. 

      Pán Kováč ukázal žiakom  prácu s robotom, ktorý zakúpila škola v rámci získaného grantu pre potreby a záujem žiakov našej školy.  Žiaci mali možnosť individuálne sa s robotom zoznámiť a vyskúšať si všetky možné a dostupné funkcie tohto zariadenia. S pomocou pána Kováča si vyskúšali riadenie robota, jeho pohyb po priestore a celkovú orientáciu.

      Ďakujeme za milé uvítanie do robotiky a veríme, že budeme naďalej pracovať v tomto smere a zveľaďovať naše vedomosti, poznatky ale najmä záujem žiakov o túto problematiku.

      Uvedenú aktivitu sme realizovali v rámci aktivít Amavet klubu - Klub vedcov Štefánik.

      S. Tokárová

     • POĎAKOVANIE ZA NEZIŠTNÚ POMOC ŽIAKOM

     • Sme radi, ak v čase ekonomicky i spoločensky náročnom sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí dokážu byť solidárni a nezištne pomáhať.

      Riaditeľstvo základnej školy ďakuje pani Hurtíkovej za darovanie 2 stolových počítačov pre žiakov, ktorí nemajú doma zabezpečené technické podmienky a nemôžu sa aj v tomto období zapájať do online hodín. Počítače už majú svojich majiteľov a sme presvedčení, že budú pomáhať v ich rozvoji a v plnení povinností. 

      Aj týmto gestom pomáhame vyrovnávať šance deťom pre ich budúcnosť!

      ĎAKUJEME!

     • ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY OD 10.11.-13.11.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že na základe usmernení MŠVVaŠ SR po druhom kole celoplošého testovania vo vybraných okresoch bude prevádzka školy nasledovná:

      1. Prezenčne sa učí I. stupeň, v činnosti je ŠKD a stravovanie v školskej jedálni;

      2. Dištančne sa učí II. stupeň;

      3. V prípade, že osoba (napr. rodičia žiakov I. ročníka), vstupujúca do priestorov školy absolvovala testovanie v rámci druhého kola celoplošného testovania:

      a. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 21 je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

      b. riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 21 alebo vyhlášky č. 16. Podmienky vstupu do školy.pdf

      c.  V prípade, že sa zákonný zástupcu nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 21 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy.  MŠVVaŠ SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní.

      d. Žiaci, ktorí už pri prvom kole testovania boli na 5 vyučovacích dní ospravedlnení (z dôvodu, že sa netestovali zákonní zástupcovia) a zároveň splnili odporúčanie absolvovania 10 dňovej izolácie, sa môžu v zmysle epidemiologických pravidiel vrátiť do školy. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie zákonného zástupcu od 9.11.2020.pdf

      e. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak nenavštevujú školu prezenčne.

      f. Ak je  žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15.

      g. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. Potvrdenie o chorobe.docx

     • PORTÁL NA DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od 3.11.2020 začínajú online vyučovacie hodiny pre žiakov II. stupňa. V prípade, ak škola prejde do červenej fázy, na online výučbu prechádza aj I. stupeň.

      Portál, ktorý škola bude na I. a II. stupni využívať je Microsoft Teams v rámci Microsoft Office 365. Portál je bezplatný a bezpečný.

      Žiaci v spolupráci so zákonným zástupcom si stiahnu aplikáciu Microsoft Teams do PC, mobilov, tabletov. Je potrebné pracovať v prehliadači Chrome, Microsoft Edge.

      Triedni učitelia pošlú žiakom prihlasovacie mená a heslá a zároveň postupy pre prihlasovanie sa. https://www.office.com/

      Prosíme sledovať Edupage.

      Návody na prihlasovanie sa do Microsoft Teams:

      návod Microsoft Teams.pdf

      ​Online návod na MS Teams:

      Nachádza sa na web stránkach:

      https://products.aspose.app/slides/storage/view/?folder=db90ce6a-b76e-45c6-8f7f-44d07f036746&fileName=N%C3%A1vod%20MS%20Teams.pptx#/

      alebo odkaz na link:

      https://bit.do/teamsnavod

      29.10.2020 prebehne testovanie tried s triednymi učiteľmi II. stupňa v doobedňajších hodinách. O termínoch Vás budú informovať triedni učitelia II. stupňa.

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Ďakujeme za spoluprácu! Zavádzame do výchovno - vyučovacieho procesu novinky, inovácie, ktoré vyžadujú trpezlivosť, čas, spoluprácu, podporu pri ich zavádzaní.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POĎAKOVANIE ZDRAVOTNÍKOM A DOBROVOĽNÍKOM

     • Medzi našimi rodičmi, starými rodičmi, kolegami, priateľmi školy sú lekárky, lekári, zdravotné sestry, záchranári, ktorým aj my ĎAKUJEME za ich každodenné nasadenie v starostlivosti o naše zdravie v tejto neľahkej situácii.  ĎAKUJEME im, ako aj starostom či primátorom, ich zamestnancom a dobrovoľníkom za organizáciu a pomoc pri celoplošnom testovaní.

      My ďakujeme aj našej kolegyni A. Lenhartovej, ktorá bola tiež v testovacom tíme!

     • USMERNENIE K OBSAHU A ORGANIZÁCII VÝCHOVNO - VZDELÁVACIEHO PROCESU POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

     • Usmernenie riaditeľky školy k obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania

      Uvedené usmernenie vychádza z aktuálne platných usmernení MŠVVaŠ SR a ŠPÚ – Metodické usmernenie k obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami platné od 26.10.2020

      1. ZŠ zabezpečuje rôzne formy vzdelávania – prezenčného, dištančného a ich kombinácie, ktoré závisia aj od konkrétnych podmienok školy: veľkosti, organizačnej štruktúry, počtu žiakov, priestorových možností, kvalifikačnej štruktúry a počtu PZ, ako aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v škole.
      2. Úlohou školy je:

      Zabezpečiť kvalifikovanú výučbu v prezenčnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa

      Zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov 2. stupňa a pre žiakov z tried 1. stupňa s nariadeným karanténnym opatrením podľa upraveného rozvrhu v hlavných predmetoch a s rešpektovaním indikatívnej záťaže

      Zabezpečiť podporu pre žiakov bez prístupu k digitálnym technológiám a distribúciu zadaní

      Zabezpečiť individualizovanú podporu pre žiakov so ŠVVP

      Prezenčné vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ

      1. V triedach, v ktorých nie sú identifikované pozitívne prípady medzi žiakmi a učiteľmi a nebolo nariadené karanténne opatrenie zo strany RÚVZ, sa výučba realizuje prezenčne.
      2. Vyučovací proces má 4. – 5. hodín a v činnosti je ŠKD od 7.30 do 17.00 hod.
      3. Nevytvárajú sa skupiny v rámci delených hodín.
      4. Výučba sa realizuje  podľa iŠkVP s úpravami vyplývajúcimi z Manuálu pre základné školy a školské zariadenia – tj. TSV sa za priaznivých podmienok realizuje v extérieri, hudobná výchova sa vyučuje bez napĺňania cieľov v oblasti hlasových činností a po
      5. V prípade vyučovacích hodín, ktoré zabezpečujú iní ako TU na I. stupni sa postupuje ako v prípade odborného zastupovania – tj spracovaním a poskytnutím učebných materiálov alebo prípravy na vyučovanie učiteľom konkrétneho vyučovacieho predmetu.
      6. Odporúča sa zachovávať všetky didaktické princípy a zásady:
      • Nepreťažovať žiakov 1. ročníka ZŠ neprimeraným tempom pri nacvičovaní písmen v písaní a preberaní písmen v šlabikári a zachovávať didaktické zásady nácviku čítania a písania
      • Nepreťažovať žiakov 1. – 4. ročníka neprimeraným tempom a objemom preberaného učiva v snahe o „dobehnutie“ alebo „nadbehnutie“ učiva
      • Nepreťažovať žiakov neprimeraným objemom písomného alebo ústneho preskúšavania
      • Venovať priestor vysvetleniu a fixácii preberaného učiva vrátane kontroly domácich úloh, najmä ak vychádzajú z učiva, ktoré bolo predmetom výučby v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020
      • Upraviť tematické výchovno – vzdelávacie plány tak, aby rátali s možnosťou dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/21, pričom je potrebné brať do úvahy, že pre žiakov 1. – 4. ročníka je online vzdelávanie náročné na osvojovanie nového učiva a rodičia nie sú kvalifikovanou náhradou učiteľa pri osvojovaní učiva.
      • Zabezpečiť počas vyučovania oddych formou voľnej hry počas prestávok medzi hodinami, prípadne pohybom vonku v areáli školy, pokiaľ to klimatické podmienky umožňujú.

      Príprava na možný prechod na dištančné vzdelávanie

      1.Platforma, ktorú žiaci, PZ a OZ využívajú je Microsoft Teams

      PZ Mgr. Vavríková, Mgr. Matúšková, Mgr. Tuhárska a Mgr. Kleja v spolupráci so správcom IT siete M. Mészárošom ako pracovná skupina prešli online školením, overovali portál s vybranou skupinou žiakov, v dňoch 27.-29.10. odvzdelávali PZ a OZ a PZ testovali portál 29.10.2020 portál vo svojich skupinách

      2.Mapovanie vzdelávacích potrieb:

      3.ZŠ prezistila technické možnosti žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie a je pri povolení ÚVZ SR schopná poskytovať týmto žiakom prezenčné vzdelávanie. Od 26.10.2020 zatiaľ táto možnosť nie je aktuáln

      4.Úroveň vedomostí mapovala ZŠ prostredníctvom MZ a PK

      5.Zabezpečenie starostlivosti o žiakov so ŠVVP prostredníctvom tvorby pracovných listov AU, doručovaním cez komunitné centrá alebo prostredníctvom vyzdvihnutia zákonnými zástupcami

      6.Príprava rozvrhov hodín

      7.Podporné odborné materiály pre PZ a OZ (Kontrolný list pre riaditeľov škôl pri prechode na dištančné vzdelávanie, Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie – D. Bieleszová, Ako pomôcť žiakom plánovať svoju prácu počas pandémie)

      Obsah vzdelávania

      1. V rámci dištančného vzdelávania sa vyučujú predmety, ktoré patria medzi hlavné vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda
      2. V rámci dištančného vzdelávania sa nevyučujú predmety, ktoré patria medzi komplementárne predmety a obsah môže byť integrovaný do obsahu hlavných vzdelávacích oblasti. Komplementárne vzdelávacie oblasti sú: Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
      3. Rozdelenie predmetov nevypovedá o ich hodnote.

      Práca s učivom:

      1. Pri nevyhnutnej redukcii obsahu vzdelávania po prechode na dištančné vzdelávanie sa v hlavných vzdelávacích oblastiach odporúča postupovať podľa upravených cieľov a obsahu vzdelávacích oblasti a vyučovacích predmetov – Príloha č. 2 Dodatok č. 8 k štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ – je to podporný metodický materiál, ktorý koncipuje jadro cieľov a obsah vzdelávacích oblastí
      2. Upravené rozvrhy vyžadujú aj redukciu učiva v TVVP!

      Rozvrh hodín I. stupeň:

      1. V rámci jedného dňa sa odporúča kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia, resp. aktivity na čítanie s porozumením by mali byť zastúpené každodenne.
      2. Rozsah výučby rešpektuje indikatívnu týždennú záťaž počas dištančného vzdelávania
      3. Indikatívna záťaž zahŕňa: všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas strávený online výučbou, resp. inou formou, čas potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané alebo distribuované počas online vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme, čas strávený samoštúdiom)
      4. ŠPÚ stanovuje rozpätie hodín:

      1.-3. ročník – max. 10 hodín/týždenne

      4. ročník – max. 12 hodín/týždenne

      Rozvrh hodín II. stupeň:

      1. Rozsah výučby rešpektuje indikatívnu týždennú záťaž počas dištančného vzdelávania
      2. Indikatívna záťaž zahŕňa: všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas strávený online výučbou, resp. inou formou, čas potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané alebo distribuované počas online vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme, čas strávený samoštúdiom)
      3. Na II. stupni sa dištančne nevyučujú predmety: TSV, ŠPH, ETV, NBK, NBE, INF, HUV, VYV, THD
      4. Rozvrh hodín končí max. 5. hodinou
      5. Rozvrh hodín: striedanie párneho a nepárneho týždňa – podľa rozvrhov jednotlivých tried

      5. ročník: max. 10 hodín/týždeň

      6.ročník: max. 11 hodín/týždeň

      7.ročník: max. 12 hodín/týždeň

      8.ročník: max. 13 hodín/týždeň

      9.ročník: max. 14. hodín/týždeň

      Rozvrh hodín sprostredkováva žiakom a zákonným zástupcom triedny učiteľ.

      Triedny učiteľ:

      1. Oboznámi zákonných zástupcov s online platformou, cez ktorú budú realizované online hodiny
      2. V spolupráci so zákonnými zástupcami dohodne pre žiakov bez prístupu k vzdelávaniu pomocou digitálnych technológií systém preberania a odovzdávania zadaní žiakov, systém telefonickej konzultácie so žiakom
      3. Oboznámi žiakov a zákonných zástupcov s rozvrhom hodín
      4. Spolupracuje s AU, odbornými zamestnancami a vedením školy
      5. Zabezpečí pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online hodín, sumarizáciu pracovný listov a zadaní a to 1x týždenne, zákonný zástupca zabezpečí prevzatie zo sekretariátu školy a doručí pracovné listy na sekretariát školy

      Asistenti učiteľa, odborní zamestnanci:

      1. Pri prezenčnej časti vyučujú žiakov so ŠVVP podľa rozvrhu a rozdelenia žiakov
      2. Pre žiakov na dištančnom vzdelávaní pripravujú zjednodušené pracovné listy, opravujú ich a doručujú príslušnému vyučujúcemu
      3. Spolupracujú s komunitnými centrami, doručujú a vyzdvihujú pracovné listy z komunitných centier
      4. Sociálny pedagóg telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú podmienky ale nezúčastňujú sa online vzdelávania
      5. Odborní zamestnanci zverejní čas na online konzultácie, telefonické konzultácie;

      Zásady hodnotenia žiakov v dištančnom vzdelávaní

      Počas dištančného vzdelávania sa vychádza zo základných princípov:

      • Zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie
      • Sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby
      • Akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie

      Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania:

      • má mať podobu konštruktívnej spätnej väzby žiakom počas učenia sa
      • má mať motivačný charakter
      • má pomenovať chyby a navrhnúť postupy pri ich odstraňovaní
      • má byť čo najviac individualizované
      • má zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť

      Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania

      Získavanie podkladov na hodnotenie

      Podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:

      • Z komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty)
      • Analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí)
      • Sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením
      • Konzultáciami s AU, odbornými zamestnancami, lekármi, poradňami (najmä ak sa jedná o žiaka s trvalejšími psychickými zdravotnými ťažkosťami a poruchami)
      • Rozhovormi so zákonnými zástupcami žiakov
      • Aktivitou na online hodinách

      Neodporúča sa získavať podklady na hodnotenie formou rôznych druhov skúšok (písomných, ústnych) vzhľadom na rozdielnosť podmienok na domácu prípravu žiakov.

      Ak dištančné vzdelávanie trvá dlhšie ako 1 mesiac, písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje najmenej 2 týždne po obnovení vyučovania v školách

      Hodnotenie a klasifikácia

      1. V usmernení ŠPÚ nie je uvedené, že klasifikovať sa nemôže, tj PZ využívajú aj klasifikáciu
      2. V 1. ročníku sa odporúča ale priebežné a záverečné hodnotenie formou slovného hodnotenia

      V prípade, ak nedôjde k bližšiemu usmerneniu k záverečnej klasifikácii a hodnoteniu správania, platí nasledovné záverečné hodnotenie

      1. Koncoročná klasifikácia bude zahŕňať:

      Známky, ktoré žiak získal v 1. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava;

      Aktivity v rámci dištančného vzdelávania

      známka 1 -  ak žiak vypracuje aspoň 85% zadaných úloh,

      známka 2 - ak žiak vypracuje aspoň 75 % zadaných úloh,

      známka 3 - ak žiak vypracuje aspoň 50 % zadaných úloh,

      známka 4 - ak žiak vypracuje menej ako 50% zadaných úloh,

      Do výslednej známky sa započítavajú:

      • Zodpovedný prístup k plneniu úloh
      • Kvalita vypracovania úlohy
      • Snaha, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim
      • Dodržiavanie termínov
      • Účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách
      • Zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun
      • Vypracovanie dobrovoľných úloh
      • Sebahodnotenie žiaka

      Tieto kritéria môžu u žiaka zlepšiť známku o 1 stupeň

      Výslednú známku odkomunikuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.

      V záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného vzdelávania;

      V prípade, ak žiak mal v období dištančného vzdelávania nedostatočné známky, počas dištančného vzdelávania nepracoval, neplnil úlohy, nespolupracoval ani po niekoľko násobnom vyzvaní a škola vyčerpala všetky možnosti v komunikácii so žiakom a zákonným zástupcom,  je možné takéhoto žiaka komisionálne preskúšať.

       

      HODNOTENIE SPRÁVANIA

      Výchovné opatrenia budú udelené podľa školského poriadku. Týkajú sa obdobia v 2. polroku do doby prerušenia vyučovania (týka sa riešených výchovných problémov, vrátane neospravedlnených hodín).

      V hodnotení správania sa základná škola zameria na udelenie pochvál triednym učiteľom a riaditeľom školy – na pozitívnu stránku našich žiakov, ich prístup, dosiahnuté výsledky a pod. v súlade so školským poriadkom.

      Hodnotenie správania sa bude špecifikovať, keďže nateraz nie je ešte usmernenie MŠVVaŠ SR

      Dochádzka:

      1. Účasť žiakov na online hodinách je povinná. Budeme sledovať dochádzku, zároveň budeme rešpektovať individuálne otázky ako napríklad žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky na online vyučovanie, chorobnosť, iné vážne skutočnost.
      2. Individuálne sa pristupuje k žiakom, ktorí nemajú vytvorené podmienky – zoznam žiakov majú  PZ a OZ.
      3. Vyučujúci eviduje dochádzku v ETK.

      Usmernenie je možné aktualizovať na základe aktuálne platných usmernení.

      V Lučenci, 27.10.2020

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VYUČOVACIEHO PROCESU

     • Dva mesiace nového školského roka sme zvládli prezenčnou formou výučby, ale vnímali sme aj aktuálnu situáciu a nutnosť pracovať na systéme dištančného vzdelávania. Máme skúsenosti z II. polroka minulého školského roka a pustili sme sa jednak do mapovania vzdelávacích potrieb žiakov ale aj do nastavovania nového systému fungovania školy v rámci potenciálneho dištančného vzdelávania.

      K tomu patrila pozvánka pre pedagógov byť súčasťou pracovnej skupiny, ktorá by si odkomunikovala aj otázku, aký jednotný portál by sme v prípade online vyučovacích hodín využívali, ktorý by spĺňal otázky efektivity, kvality či bezpečnosti.

      Som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť pracovnú skupinu zloženú nielen z pedagógov ale aj so žiakov. Podarilo sa nám analyzovať možnosti, vrátane online bezpečnosti, jednotlivých portálov, prešli sme online školeniami a rozhodli sme sa pre portál Microsoft Teams, ktorý je súčasťou Microsoft Office 365, ktorý zamestnanci školy už interne aktívne využívajú.

      Chcem sa veľmi pekne poďakovať kolegom Mgr. E. Vavríkovej, Mgr. A. Matúškovej, Mgr. R. Tuhárskej, Mgr. P. Klejovi, Mgr. M. Kováčovej Korimčákovej, ktorí spolu so žiakmi alebo triedami testovali portál. Ďakujem žiakom IV.C, žiakom IV.A Andrej Buris, Martin Jurina, Tamara Plašienková, Adrián Polorecký, žiakom VII.M, ale aj žiakom VIII.M Davidovi Kovácsovi a Marekovi Nagyovi, žiakovi IX.Š Michalovi Kálmanovi, Alexovi Serzödimu zo VI.B za nenahraditeľnú pomoc a čas, aby sme sa kedykoľvek vedeli pustiť do online hodín. V týchto dňoch prebiehalo školenie pedagógov a pred jesennými prázdninami začnú prvé hodiny a stretnutia so žiakmi v novom online priestore.

      Tak to má byť, učitelia odovzdávajú vedomosti svojim kolegom a ruka v ruke spolupracujú so žiakmi, ktorí sa nielen učia od učiteľov, ale my dospelí sa práve od žiakov učíme a takto sa vzájomne obohacujeme!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • PREVÁDZKA ŠKOLY OD 26.10.2020 - 27.11.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Nachádzame sa v neľahkej spoločenskej a ekonomickej situácii a tejto situácii sa musíme prispôsobovať aj my v školách. Mení sa systém fungovania škôl, neustále zmeny sú aj pre nás tiež stresujúce. Máme skúsenosti z minulého školského roka, máme aj nemáme k dispozícii usmernenia a snažíme sa vytvárať maximálne rozumné riešenia a systém práce.

      Vážení rodičia,

      ja ako riaditeľka školy vnímam, že spoločne dokážeme aj túto situáciu počas novembra zvládnuť!

      Prosím Vás o spoluprácu a podporu, súčinnosť pri nastavovaní online vzdelávania, porozumenie procesom.

      Som Vám kedykoľvek k dispozícii na 09116501189, alacova@zsstefanikalc.sk

       

      1.Organizácia výchovno – vyučovacieho procesu

      • I.stupeň

      Prezenčná výučba 1. – 4./5. hodín

      Delenie na skupiny bude obmedzené alebo zrušené

      ŠKD v činnosti ako doteraz – triedy sa nedelia

      Hygienické opatrenia sú nastavené tak ako doteraz

      Stravovanie v ŠJ zabezpečené ako doteraz

      • II.stupeň

      Dištančné vzdelávanie

      Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu.

      26.-29.10.2020 – Dištančné vzdelávanie prebehne prostredníctvom zadania úloh cez Edupage a to v pondelok 26.10.2020;

      Zadané budú úlohy zamerané na opakovanie a upevňovanie učiva, učivo sa nebude preberať;

      Úlohy nebudú zadávané v predmetoch TSV, HUV, VYV, ETV, NBV, THD, INF;

      V týchto dňoch prebehne v škole vzdelávanie pedagógov online portálu Microsoft Teams, ktorý  chceme v týždni od 26. – 29. 10. testovať aj so žiakmi, ktorí budú na dištančnom vzdelávaní.

      Na zavádzaní online portálu Microsoft teams pracujeme už od začiatku školského roka.  4 pedagógovia odvzdelávajú svojich kolegov. Chceme používať bezpečný moderný portál, program Zoom je vyhodnocovaný ako bezpečnostné riziko. Spoločnosť Microsoft Slovensko poskytuje pre školy bezplatný a bezpečný portál Microsoft Office 365, ktorý interne už zamestnanci školy používajú.

      V týchto dňoch pracujeme aj na systéme zabezpečenia vzdelávania žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie alebo sú žiakmi so ŠVVP – ak to povolí ÚVZ SR budú sa môcť žiaci vzdelávať v skupinách prezenčne v škole. Zatiaľ nemá MŠVVaŠ SR túto otázku doriešenú.

      Systém hodnotenia v čase dištančného vzdelávania je v štádiu spracovávania ŠPÚ, budeme Vás informovať.

       

      3.11.-27.11.2020

      Online vzdelávanie podľa rozvrhu, o ktorom budú informovaní žiaci, rodičia a pedagógovia školy.

      Rozvrh hodín je koncipovaný tak, aby nebol časovou záťažou a nerealizoval sa v popoludňajších hodinách.

      Rozvrh hodín bude rešpektovať čas na prípravu na online hodiny, vypracovávanie zadaní, čas online hodín.

      Predmety, ktoré nebudú súčasťou online rozvrhu: TSV, ETV, NBV, HUV, VYV, INF

      Súčasťou online vzdelávania budú aj triednické hodiny.

       

      2. Stravovanie v ŠJ prebieha pre žiakov I. stupňa a zamestnancov školy, žiaci II. stupňa sú od pondelka 26.10.2020 automaticky odhlásení so stravovania.

       

      3. Jesenné prázdniny

      30.10., 2.11. 6.11., 9.11. 2020

      So želaním pevného zdravia a porozumenia

       

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • PRÍSPEVOK DO FONDU OZ ŠKOLÁK LUČENEC

     • Vážení rodičia!

      Z dôvodu protipandemických opatrení sa OZ Školák Lučenec, ktoré zastrešuje rodičov našej školy, nemohlo tradične začiatkom septembra stretnúť. Komunikácia s triednymi dôverníkmi prebiehala elektronicky a s obsahom by sme Vás chceli oboznámiť:

      1. Príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2020/2021 bol navýšený o sumu 2€ na uhradenie poistného za krádež a úraz. Týmto spôsobom sa uľahčí práca triednych učiteľov. Úhrada poistného by sa zrealizovala z účtu OZ Školák Lučenec.

      pre 1 dieťa       /13 € poplatok + poistné 2€  /   spolu  15 €  

      pre 2 deti         /17€  poplatok +  poistné 4€ /   spolu  21 €

      pre 3 deti         /21 € poplatok + poistné 6 €/    spolu  27 € 

      pre 4 deti         /25 € poplatok + poistné 8 €/    spolu  33 € 

      Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

      - prevodom na účet OZ Školák v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 - uprednostňujeme

        do informácie pre príjemcu je potrebné  napísať meno a triedu dieťaťa/detí

      - priamo triednemu učiteľovi

      Termíny výberu: 20.10.2020,  20.11.2020. 

      2.Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov

      Mikulášske balíčky: 1ks 3€  (1800 €) 

      Notár: 100 € 

      Exkurzia Bradlo – Sereď: 350 € 

      Autobus  lyžiarsky výcvik 4.ročník: 1500 € 

      Autobus plavecký výcvik 3.ročník: 300  € 

      Autobus plavecký výcvik 5.ročník: 300 €  

      Autobus letný tábor ŠKD: 500  € 

      Ocenenie úspešných detí: 2000 € 

      3. Chceli by sme Vás, vážení rodičia, poprosiť o pomoc s výberom 2% daní. V školskom roku 2019/2020 sme mohli zafinancovať vonkajšie žalúzie, čo je pre školu jednou z priorít, výmena žalúzií, keďže triedy sú v letnom období prehriate.

      4. Rodičom sa prostredníctvom pozdravného listu prihovorila aj Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy Pozdrav a informačný list pre rodičov.pdf

                                                         

      ZA SPOLUPRÁCU, POMOC A PODPORU ĎAKUJEME!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

      Zdenka Kruteková, predsedkyňa OZ Školák Lučenec

     • PREČO ZBIERAME GAŠTANY?

     • Práve takúto otázku som položila žiakom v triedach, kde sme vyhodnocovali zber gaštanov. A žiaci vedeli! Vyrábajú sa z nich lieky alebo kozmetika a tiež sú v zimnom období aj potravou pre lesné zvieratá. My sme ich odovzdali firme, ktorá vyrába liečivá a kozmetiku.

      Naši žiaci nazbierali 1560 kg gaštanov a zbierali nielen oni ale aj rodičia či starí rodičia. Malou pozornosťou sme ocenili 71 žiakov, ktorí sa do zberu zapojili a pre troch najaktívnejších sme mali pripravené knihy. Matej Kapráľ, Emmka Hrdinová a Nelka Vrabcová priniesieli najväčšie množstvo gaštanov. Zapojili sa všetky triedy I. stupňa a medzi najúspešnejšie patrili II.C, IV.A a III.B trieda, ktorým sme podarovali aj sladkú odmenu.

      Ďakujeme žiakom, rodičom, starým rodičom za zapojenie sa do zberu gaštanov!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie