• NÁVRAT MILOŠA KELEMENA DO SVOJEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

     • Ak sme našich žiakov mohli 15.6.2021 návštevou Miloša Kelemena potešiť, tak sme to veľmi radi pre nich urobili.

      Miloš, reprezentant SR v ľadovom hokeji, sa po rokoch vrátil do svojej základnej školy a hovoril o svojej športovej dráhe, odpovedal na otázky žiakov, podpísal množstvo kartičiek a trpezlivo sa so všetkými odfotografoval.

      Bolo to krásne stretnutie po rokoch aj so svojimi triednymi pani učiteľkami, pani učiteľkou R. Tuhárskou a E. Stierankovou.

      Sme veľmi hrdí na našich absolventov a Miloš k nim nepochybne patrí! Ďakujeme, že si našiel čas prísť medzi nás a držíme mu v ďalšej športovej kariére palce!

      Za sprostredkovanie stretnutia vďačíme pani M. Vargovej a za organizáciu L. Plešavskému!

     • DEANKA, MARTIN A ĽUBKA SI PREVZALI SVOJE OCENENIA

     • 6. 6. 2021 ocenili organizátori dvoch zaujímavých medzinárodných súťaží ich laureátov. Nechýbali medzi nimi ani naši žiaci, na čo sme nesmierne hrdí!

      Vo výtvarnej súťaži Petrohrad očami detí si z rúk pani primátorky mesta Lučenec A. Pivkovej, pána A. Čisára a nášho prvého slovenského kozmonauta I. Bellu prevzali ocenenie:

      Deanka Chovancová III.C za I. cenu a Martin Lekeň zo IV.A za III. cenu v kategórii najmladších výtvarníkov.

      Medzi finalistami medzinárodnej výtvarnej súťaže Človek vo vesmíre bola aj naša Ľubka Dováľová zo VII.M triedy, ktorá si tiež prevzala svoje ocenenie od organizátorov súťaže.

      Blahoželáme našim žiakom, ste úžasní! Za podporu svojich žiakov ďakujeme pani učiteľkám R. Tuhárskej a Z. Fungáčovej a nezabúdame ani na obrovskú podporu rodičov!

     • FILIP A MAREK A ICH CENA ZA PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A KOMPLEXNÝ PRÍSTUP PRI TVORBE VEDÁTORSKÉHO PROJEKTU

     • Dňa 4. júna 2021 AMAVET organizoval súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl -  Festival štyroch živlov. Z našej školy sa do Festivalu 4 živlov zapojili žiaci 8. ročníka -  Filip Golský (VIII.M), Marek Nagy (VIII.M), Zina Babinská (VIII.M), Nika Petra Bakaljarová (VIII.M), David Kovács (VIII.M), Petra Matušková (VIII.A), Simona Sýkorová (VIII.A) a Branislav Uhrík (VIII.A).

      Témou súťaže boli základné prírodné živly Oheň - Voda - Vzduch - Zem. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

      Filip GolskýMarek Nagy s projektom Podtlaky v pokusoch a ich využitie v praxi, získali Cenu za prezentačné zručnosti a komplexný prístup pri tvorbe vedátorského projektu.

      Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Dominika Tutková

     • TIMRAVINA STUDNIČKA

     • Dňa 31. mája 2021 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Súťaž je nielen uchovávaním dedičstva, ale aj priestorom pre talenty vyjadriť úctu osobnosti, akou Timrava bola. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: II. kategória (5. – 6. ročník), III. kategória (8. ročník). Všetci súťažiaci prednášali veľmi pekne a snaživo.

      Výsledky školského kola

      Za II. kategóriu sa umiestnili:

      1. miesto: Petra Procházková VI.C

      2. miesto: Sebastián Mezö VI. C a Martin Bodnár VI. B

      3. miesto: Natália Kamenská VI. B

      Za III. kategóriu sa umiestnili:

      1. miesto: Natálie Dorková VIII.Š

      2. miesto: Tomáš Ján Rybár VIII.Š

      Všetkým gratulujeme a víťazom držíme palce na okresnom kole!

      Mgr. Mária Tkáčová

     • ŠKOLA V TÝŽDNI OD 7.6. - 11.6.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás o organizačnom zabezpeční chodu školy.  V uvedenom týždni je okres Lučenec v žltej farbe, tj v 1. stupni ostražitosti.

      1. Výchovno - vyučovací proces

      Prebieha vyučovací proces podľa platného rozvrhu hodín. Súčasťou rozvrhu hodín sú aj triednické hodiny. Žiakov je možné hodnotiť a overovať vedomosti.

      2. Vstup do školy

      - žiaci ani rodičia sa nemusia testovať, žiaci predkladajú vyhlásenie zákonného zástupcu

      - vyhlásenie sa predkladá aj, ak žiak vymeškal 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov)

      - rodičia do priestorov školy nevstupujú

      - návštevy vypĺňajú pri vstupe vyhlásenie o bezinfekčnosti

      3. Dochádzka žiakov

      Zákonný zástupca v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19 môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe nasledujúcich dní. Následne doručuje potvrdenie o chorobe.

      V prípade, ak žiak je označený ako "úzky kontakt" RÚVZ alebo lekárom alebo v prípade ochorenia na COVID 19, pri návrate žiaka do školy predloží "potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      Dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

      4. ŠKD

      Činnosť ŠKD je od 6.30, popoludňajšia činnosť do 17.00, 8 oddelení ŠKD

      6. Opatrenia:

      a. rúška

      - žiak nosí rúško v interiéri o nosení respirátora rozhoduje zákonný zástupca

      - zamestnanci nosia rúško v interiéri

      - rúška v exteriéri - I. stupeň ostražitosti: prekrytie horných dýchacích ciest iba pri hromadných akciách: (2) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nachádzajúcim sa v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach (aktuálne platná vyhláška)

      b. Hygiena

      - dbáme na osobnú hygienu - pravidelné umývanie rúk, dezinfekcia rúk, vetranie priestorov, dezinfekciu priestorov

      c. prezúvanie

      - žiaci I.stupňa sa prezúvajú už v šatni, žiaci II. stupňa sa neprezúvajú

      d. telesná výchova v interiéri - riadi sa covid semaforom pre telocvične  - v I. stupni ostražitosti bez obmedzenia

      V Lučenci, 5.6.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • MALÁ STRELKYŇA OPÄŤ SÚŤAŽÍ

     • Dostali sme skvelú správu od pána trénera Pavla Záchenského, že nás na Majstrovstvách Banskobystrického kraja  4. - 6.6.2021 v Kriváni reprezentovala naša malá strelkyňa Nellka Národová, ktorej v športových súťažiach držíme palce!

     • MINISTER ŠKOLSTVA B. GRÖHLING NAVŠTÍVIL NAŠU ZÁKLADNÚ ŠKOLU

     • 3.6.2021 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu. So svojou delegáciou nás navštívil minister školstva SR Branislav Gröhling. Pána ministra sprevádzala pani primátorka Alexandra Pivková, pán viceprimátor Pavol Baculík spolu s ďalšími zástupcami mesta Lučenec a poslancami mestského zastupiteľstva.

      Sme radi, že sme mohli prezentovať kvality našej školičky. Ukázali hlavnú profiláciu školy a to podpora regionálnej výchovy (v úvode zaznel krásny hlások Milli Palatickej z VIII.M za podpory našich folkloristiek zo VII.A pod vedením pani učiteľky E. Slížovej), podpora hokejistov v spolupráci s HC Lučenec (ďakujeme našim malým a veľkým hokejistom, pánovi učiteľovi L. Plešavskému a prezidentovi HC Lučenec pánovi S. Vojtekovi) a dlhoročnú profiláciu na matematiku a prírodovedné predmety.

      Svoju pozornosť sme zamerali na matematickú triedu VIII.M, ktorá je jednou z najlepších tried čo sa týka vyučovacích výsledkov, prístupu k vzdelávaniu, v správaní, žiaci sú reprezentanti v rôznych predmetových súťažiach a olympiádach. Pánovi ministrovi odprezentovali rôzne oblasti: matematiku, bádanie v oblasti chémie, biológie, ale aj robotiku či šach, za čo žiakom ale aj pedagógom, pani učiteľkám A. Matúškovej, B. Zbojovej, D. Tutkovej, A. Lenhartovej, V. Malčekovej, patrí veľká vďaka!

      Zavítali sme aj medzi najmenších a to prváčikov do I.A k pani učiteľke I. Haškovej, ktorí pánovi ministrovi odrecitovali množstvo básničiek a ukázali, že svoj prvý rok v škole zvládli na jednotku!

      V diskusii s pánom ministrom som sa ako riaditeľka školy dotazovala na rôzne témy predovšetkým z oblasti financovania školstva, personálnej podpory inkluzívnych tímov na školách, prevádzkových nákladov škôl, riešenia havárii. Zhovárali sme sa aj podmienkach stravovania vo výdajnej školskej jedálni. Diskutovali sme o realizácii projektov či iných otázkach možnej podpory škôl. Poďakovala som pánovi ministrovi, že ministerstvo v rôznych rozvojových projektoch zjednodušilo systém podávania žiadostí a že pravidelne ponúka rôzne možnosti získavania finančných zdrojov práve na rozvojové projekty. Zaujímal sa aj o náš návrh projektu Modernejšia škola, ktorú sme nedávno podali. Ďalej som poprosila o záštitu ministra školstva nad dlhoročnej realizovanou celoslovenskou výtvarnou súťažou Memoriál M. R. Štefánika - Štefánikove cesty za poznaním minulosti.

      Po dlhej dobe prísnych epidemiologických opatrení a dištančného vzdelávania sme si návštevu pána ministra priam užili.

      Ďakujem žiakom a kolegom za zodpovedný prístup v príprave a v realizácii dňa! Som hrdá na našu školičku!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OBVODNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • 3.6.2021 sme sa zúčastnili okresného kola 67. ročníka recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Naši žiaci zanechali umelecký zážitok v každom z nás. Svojím prednesom a vystupovaním "ulahodili oku a uchu" poroty, ktorá ich krásne odmenila.

      Zlaté pásmo získali:

      I. kategória: Adrián Polorecký - poézia

      Liliana Kamenská - próza

      II. kategória: Martin Bodnár - próza

      III. Kategória: Ľubica Dováľová - poézia

      Marko Kováč - próza

      Strieborné pásmo získali: II.kategória: Lea Urbánová - próza

      III. kategória: Filip Golský - próza

      Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu našich šikovných recitátorov. Víťazom budeme držať päste na regionálnom kole.

      Mgr. Miriam Portelekyová

     • ZINA DOSIAHLA 6. MIESTO NA CELOŠTÁTNOM KOLE GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

     • Zina Babinská potvrdila, že patrí nie len medzi najlepšie geografky v banskobystrickom kraji, ale aj na celom Slovensku. Na celoštátnom kole v konkurencii najlepších dosiahla vynikajúce 6.miesto. Tomuto úspechu predchádzala zodpovedná príprava na jednotlivé kolá, množstvo hodín strávených pri riešení praktických úloh a tiež mnoho strán študijného materiálu, ktorý si musela naštudovať, začo jej patrí veľký obdiv a gratulácia.

      Mgr. Michal Jóža

     • SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA - INFORMÁCIA

     • Vážení rodičia!

      Od 15.2. - 31.3.2021 prebehlo sčítanie obyvateľstva SR. Podľa údajov zo Štatistického úradu SR tvoria práve deti veľkú väčšinu nesčítaného obyvateľstva. Zákonní zástupcovia by preto nemali zabudnúť na povinnosť samostatne sčítať aj svoje maloleté dieťa. Slovensku sa do týchto chvíľ podarilo sčítať viac ako 5 000 000 ľudí.

      V prípade, ak zákonní zástupcovia nesčítali svoje deti, môžu tak urobiť do 13.6.2021. Viac informácií: Sčítanie obyvateľstva - informácie.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie