• OKRESNÉ KOLO V MALOM FUTBALE MLADŠÍCH ŽIAČOk

     • Dňa  10. 05. 2022 sa naša základná škola M. R. Štefánika zúčastnila Okresného kola v malom futbale ml. žiačok, ktoré sa konalo na Mestskom futbalovom štadióne v Lučenci. Hralo sa systémom  v jednej skupine „každý s každým“.

      Naše žiačky v zostave: Sofia Kraľová VI.C, Nela Júlia Lökeová VI.C, Nicol Pauchová VI.A, Paulina Moravčíková VI.A, Tereza Hrubiková VI.A, Katarína Kaššaiová VII.A, Diana Andilová VII.A, Lea Ďurošová VII.A. Dievčatá odohrali 4 zápasy z čoho 3 zápasy vyhrali a jeden zápas remizovali. Po sčítaní bodov sa nakoniec dievčatá umiestnili na 2. mieste.

      Ďakujeme našim žiačkam za úspešnú reprezentáciu školy!

      Mgr. Marek Pentka

     • NÁVŠTEVA HVEZDÁRNE V RIMAVSKEJ SOBOTE

     • Činnosť krúžku Objavujeme vesmír sme v tomto školskom roku zakončili návštevou hvezdárne v Rimavskej Sobote. Videli sme výstavku kameňov zo súkromných zbierok. Dozvedeli sme sa aký je rozdiel medzi meteoridom, meteoritom a meteorom. V areáli sme si prezreli zariadenia demonštrujúce využitie slnečnej energie a dozvedeli sme sa základné informácie o svetelnom znečistení. Prezreli sme si aj kupolu s ďalekohľadom a  nakoniec sme videli film o vypustení Habblovho teleskopu na obežnú dráhu Zeme a aj nádherné zábery, ktoré nám poskytol.

                                                                                                  PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • INTERNÝ VÝBER DO MATEMATICKEJ TRIEDY

     • Vážení rodičia žiakov 4. ročníka!

      Zostávajú nám 3 mesiace školského roka 2021/2022 a jedna nádherná etapa života Vašich detí končí. Z malých prváčikov sú veľkí štvrtáci, ktorí sa už teraz pripravujú na prechod na II. stupeň. Je to prirodzený kolobeh a prináša so sebou rozhodovanie, zmeny, s ktorými sa tak deti ako aj Vy, rodičia, musíte vyrovnávať.

      Od roku 1983 otvárame tzv. matematickú triedu. Často sa ma pýtajú rodičia a žiaci, v čom je iná matematická trieda od nematematickej triedy. Čo môžeme očakávať? Čo sa učia žiaci v nematematických triedach?

      1. V nematematickej triede sa učí žiak presne to isté, čo v matematickej triede. Žiak v nematematickej triede plní taký istý učebný plán ako aj v matematickej triede.

      2. V matematickej triede sa ide viac do hĺbky, žiaci pracujú rýchlejším tempom, 1 hodina týždenne matematiky je delená na skupiny, povinnosti žiakov vyplývajú zo štatútu matematickej triedy. Účasť na olympiádach a súťažiach, projektoch je súčasťou života žiakov matematickej triedy.  Štatút matematickej triedy.pdf

      3. V našej škole - tak v matematickej ako aj v nematematickej triede - môže byť dieťa úspešné. V našej škole sme si všetci rovní, nik nie je viac ako ten druhý. A táká je aj realita. Máme všade šikovných žiakov, ktorých potenciál podporujeme.

      4. V 5. ročníku - vo všetkých triedach - pracujeme na tvorbe kolektívov (prijímame aj žiakov z Tomášoviec a iných škôl), na adaptácii žiakov na nový systém: nový triedny učiteľ, nové predmety, predmety vyučujú rozdielni pedagógovia, pracujeme s úspechom ale aj s neúspechom a ako ho adekvátne zvládať. Pracujeme s tlakom na výkon a so schopnosťou spolupracovať. Pred nami sú neustále nové výzvy.

      5. Tak, ako na I. stupni, sa žiakom venujeme na triednických hodinách, spolupracujeme so sociálnou pedagogičkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami sa venujú asistentky učiteľa. Zároveň podporujeme talenty žiakov v rôznych oblastiach. A spolupracujeme s Vami, s rodičmi!

      6. V školskom roku 2022/2023 neotvorím bežnú triedu so športovou prípravou - zameranie na ľadový hokej, napriek tomu našich hokejistov budeme naďalej radi podporovať.

      Vážení rodičia!

      Triedni učitelia 5. ročníka budú:

      V.C - matematická trieda: Mgr. Aneta Matúšková

      V.A - Mgr. Renáta Vreteničková

      V.B - Mgr. Pavel Vranský

      Ďalšie dôležité informácie:

      - do 22.4. Vás prosíme poskytnúť triednym učiteľom informáciu - záujem do matematickej triedy, zároveň vypĺňate žiadosť o prijatie do matematickej triedy

      - Interný výber sa uskutoční 11.5.2022 a do matematickej triedy prijímame 29 žiakov 4. ročníka

      - Žiakov, ktorí majú záujem o matematickú triedu, triedni učitelia pripravujú, prechádzajú s nimi typy úloh. V rámci testu, ktorý každoročne pripravuje predmetová komisia matematiky na II. stupni, sú úlohy zamerané hlavne na logické myslenie, prácu s textom, čítanie s porozumením (úlohy s grafmi, tabuľkami a pod.).

      Triedni učitelia a ja ako riaditeľka školy sa so žiakmi o týchto otázkach pravidelne zhovárame. V prípade otázok som Vám aj ja kedykoľvek k dispozícii.

      Želám Vám príjemné rozhodovanie sa! To, čo je hlavným cieľom, je, aby sa dieťa v škole cítilo bezpečne, aby sa plne rozvíjal jeho potenciál a aby ste aj Vy ako rodičia cítili, že je o Vaše deti plnohodnotne postarané!

      V Lučenci 27.3.2022

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • DARČEKY KU DŇU MATIEK

     • Žiaci III. B a IV. C na pracovnom vyučovaní vytvorili darček pre svoje maminky. Pracovali sme s ihlou, tretiaci vyšívali základný steh na panamu, štvrtáci už skúsenejší tvorili vlastné kreácie.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • 3. MIESTO NA OKRESNOM KOLE VO FUTBALE

     • Dňa 6. mája sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola vo futbale žiakov a žiačok ZŠ Mc Donald´s Cup. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa im podarilo vybojovať pekné 3. miesto. Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme: Ladislavovi Huňavému, Romanovi Babinskému, Simonovi Sékhédimu, Danielovi Mendlovi, Noemi Botošovej zo IV.C, Adamovi Boháčikovi, Patrikovi Poloreckému, Simonke Erkiovej z III.B, Petrovi Csabovi z III.A a Nelke Hrončekovej z II.B triedy.

      Mgr. Zuzana Mészárosová

     • MIŠKO A BARBORKA - NAŠI ÚSPEŠNÍ REPREZENTANTI V KARATE

     • Množstvo našich žiakov nás pravidelne reprezentuje na rôznych športových podujatiach a vždy sa potešíme, keď nás rodičia či tréneri informujú o úspechoch, za ktorými je ale množstvo času stráveného na tréningoch a na cestách.

      8.5.2022 sa konalo v Bratislave 2. kolo Slovenského pohára detí a žiakov v karate, ktorý organizuje Slovenský zväz karate. Úspešne nás reprezentoval Miško Gašperík z I. B, ktorý získal krásne umiestnenia - 1. miesto kata a 1. miesto kumite a Barborka Bariaková zo IV.A, ktorá si vybojovala 2. miesto kata. Obidvaja sú členmi Karate Klub Miyagi Lučenec. My im blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach!

     • ŠTEFÁNIKOV ODKAZ SI POTREBUJEME PRIPOMÍNAŤ KAŽDODENNE

     • Deň Štefánika v Lučenci je nádhernou oslavou odkazu jedného z najväčších Slovákov, M. R. Štefánika, u nás v meste Lučenec. Veľmi sa tešíme, že naša základná škola nesie meno tejto osobnosti a hrdo šírime odkaz aj prostredníctvom aktivít v spolupráci s rôznymi inštitúciami, ktoré si ctia jeho odkaz.

      Deň Štefánika, to sú spomienkové oslavy pri príležitosti jeho tragického úmrtia. Spoločne s predstaviteľmi mesta Lučenec, Domu Matice slovenskej, MO Matice slovenskej, Spolku M. R. Štefánika so sídlom v Lučenci, Miestneho odboru Živeny, so zástupcami Spoločnosti M. R. Štefánika so sídlom v Brezovej pod Bradlom sme aj my 4.5.2022 položili venček pri Pamätníku M. R. Štefánika.

      Materské, základné a stredné školy sa zúčastňujú tradičného Behu o Pohár Domu Matice slovenskej a my, naša základná škola vyhodnocujeme celoslovenskú výtvarnú súťaž Memoriál M. R. Štefánika - Štefánikove cesty za poznaním. Tento školský rok to už bol jeho 9. ročník s podtitulom Nebeské divadlo.

      Medzi ďalšie aktivity, ktoré nás čakajú, patrí exkurzia žiakov 9. ročníka na Bradlo 6.6.2022. A nezabudneme ani na deň 21. júla, kedy si pripomenieme výročie Štefánikovho narodenia.

      Gabriela Aláčová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie