• ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ A DOUČOVANIE

     • V školskom roku 2021/2022 poskytujeme žiakom možnosť podpory a rozvoja v rôznych oblastiach ich záujmu a potrieb.

      JAZYKOVÝ KURZ PRE DETI CUDZINCOV

      zodpovedná Mgr. E. Molnárová

      DOUČOVANIE

      Mgr. A. Karlíková – Doučovanie žiakov z matematiky a chémie, pondelky – piatky 7. hodina

      Mgr. R. Vreteničková – Doučovanie žiakov z matematiky pre žiakov V.C, V.A, VII.C a VIII.M,  utorok, streda – 6. vyučovacia hodina - príprava na matematické súťaže a doučovanie slabších a chýbajúcich žiakov

      Mgr. A. Matúšková – Doučovanie žiakov 5. ročníka z anglického jazyka, štvrtok od 12.35 – 13.20

      Mgr. D. Tóthová – Doučovanie z chémie, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. M. Kováčová Korimčáková – Doučovanie z fyziky, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. M. Jóža – Podpora nadaných žiakov z techniky, každý nepárny pondelok 14:00 do 15:00

      Mgr. B. Zbojová -  Príprava žiakov IX.M na prijímacie pohovory a Testovanie9, príprava na matematické súťaže, utorok a piatok – 6. vyučovacia hodina

      Mgr. Y. Miseng – Doučovanie žiakov 7.-9. ročníka v predmete ruský jazyk, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. Z. Kamenská – Doučovanie žiakov IV.B a príprava na súťaže a olympiády, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. Z. Fungáčová – Príprava žiakov IV.C na súťaže, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. Z. Mészárosová – Príprava žiakov III.B na súťaže, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. I. Hašková – Príprava žiakov II.A a III.C na súťaže, po dohode s vyučujúcou

      Mgr. S. Brnová – Príprava žiakov III.A na súťaže, po dohode s vyučujúcou

      PhDr. A. Slancová - Príprava žiakov 5. -9. ročníka na olympiádu z nemeckého jazyka, po dohode s vyučujúcou

       

      DOUČOVANIE V RÁMCI PROJEKTU SPOLU MÚDREJŠÍ 2

      4 skupiny: Mgr. Z. Fungáčová, Mgr. Z. Mészárosová, Mgr. M. Karáseková, Mgr. B. Zbojová

       

      KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

       

     • ONLINE WEBINÁRE PRE DETI - PROGRAMOVANIE HIER V SCRATCH

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Pozývame Vás na štyri webináre zamerané na programovanie v jazyku Scratch.

      Prvé dva webináre sa budú venovať programovaniu hry Separuj! The Game. Hra zábavnou formou predstavuje problematiku separovania odpadu.

      • 5.10.2021 v čase 15:00 - 16:30, 12.10.2021 v čase 15:00 - 16:30

      Druhým programátorským projektom je Komunita. Naprogramujeme projekt, ktorý bude zobrazovať zaujímavé objekty v okolí školy. Zábavnou formou chceme poukázať na pútavé miesta lokálnej komunity. 

      Dátumy webinárov:

      • 19.10.2021 v čase 15:00 - 16:30, 26.10.2021 v čase 15:00 - 16:30

      Počas webinárov vás čakajú aj sprievodné aktivity:

      • Kahoot kvízy, interaktívne aktivity pomocou Google dokumentov a virtuálnej tabule, rôzne Scratch hry.

      Každý webinár je zdarma, trvá 1,5 hodiny a potrebná je registrácia.  Lektorom webinárov je obľúbený Ľuboš Jaroš z Learn2Code. Počet účastníkov vo webinároch je limitovaný, tak sa ponáhľajte a zarezervujte svoje miesto.  

      Link na prihlasovanie - klik

     • ŠACHOVÝ KRÚŽOK

     • Šachový krúžok s Mgr. Gustávom Lászlóom začína 7.10.2021, učebňa VI.C v hlavnej budove, čas: 14.15 -15.30 hod.

      Žiakov I. stupňa vyzdvihne z ŠKD poverená asistentka učiteľa, ktorá žiakov do triedy odvedie. Prosíme rodičov, aby triednym učiteľom nahlásili, či žiak odchádza po krúžku späť do ŠKD alebo domov. Žiaci II. stupňa čakajú na krúžok pri informátorke školy.

     • VČELÁRSKY KRÚŽOK

     • Včelársky krúžok s Mgr. Davidom Turčánim PhD. začína v stredu 6.10.2021. Termín: 13.50 -15.20 a miesto realizácie: Elokované pracovisko školy na Ulici Dekréta Matejovie.

      Žiakov z ŠKD vyzdvihne poverená asistentka učiteľa a o 13.45 si žiakov pri informátorke školy prevezme D. Turčáni. Rodičia nahlasujú triednym učiteľom, či sa žiak po skončení krúžku vracia do ŠKD, odchádza domov alebo si ho osobne z elokovaného pracoviska vyzdvihne rodič, resp. osoba poverená rodičom.

     • USMERNENIE K REALIZÁCII VZDELÁVANIA

     • Usmernenie riaditeľky školy k realizácii vzdelávania v zelenej, oranžovej a červenej fáze podľa školského covid semaforu

      Vyučovanie sa prerušuje len v jednotlivých triedach, nie v celej škole!

      Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie Covid 19, pôjdu žiaci do karantény (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény).

      1. V zelenej fáze (žiadna osoba nie je pozitívna na Covid 19) prebieha prezenčné vyučovanie v štandardnom režime podľa platného rozvrhu hodín
      2. V oranžovej fáze (minimálne 1 osoba je pozitívna na Covid 19) – na základe rozhodnutia RÚVZ
      3. V červenej fáze (viacero osôb je pozitívnych na Covid 19) – na základe rozhodnutia RÚVZ

      Organizácia vyučovania v jednotlivých fázach semaforu

      1. V oranžovej a červenej fáze sa realizuje kombinovaná forma vyučovania – časť žiakov je v karanténe, časť žiakov sa učí dištančne.
      2. Prebieha online vyučovanie prostredníctvom portálu MS Teams.
      3. V čase nariadenej karantény sa v kombinovanej forme online nevyučujú predmety telesná a športová výchova, športové hry, športová príprava, všestranná športová príprava, etická a náboženská výchova. Ostatné predmety sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín pre prezenčné vyučovanie.
      4. V období nariadenej karantény pre konkrétnu triedu škola realizuje online vyučovanie, ak je v nariadenej karanténe 4 a viac žiakov danej triedy, ktorí sa na online hodinu pripájajú.

      Špecifikácia hodnotenia počas dištančného vzdelávania a po ich dištančnom vzdelávaní

      Počas dištančného vzdelávania a po dištančnom vzdelávaní vychádza hodnotenie zo základných princípov:

      ✓ zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie;

      ✓ sústrediť pozornosť na poskytovanie podpornej spätnej väzby;

      ✓ akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania aj po dištančnom vzdelávaní má mať najmä podobu konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia. Má mať motivačný charakter, pomôcť pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní.

      Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

      Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania.

      Po návrate žiakov do škôl, sa odporúča venovať priestor zisteniu toho, ako si žiaci osvojili učivo počas dištančného vzdelávania. Preverovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov by malo rešpektovať základné psychologické zásady hodnotenia vrátane rešpektovania individuálnych špecifík vrátane podmienok na domácu prípravu. Odporúča sa vychádzať najmä zo splnených úloh a zadaní, ktoré žiaci plnili počas dištančného vzdelávania.

      Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na základe pravidiel nastavených školským poradenským zariadením, pokiaľ boli špecifikované.

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:

       ✓ z individuálnych pedagogicko-diagnostických rozhovorov so žiakmi,

      ✓ z riešení komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty),

      ✓ analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, online zadania,  postery, prezentácie, úlohy reealizované v domácom prostredí)

      ✓ sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením,

      ✓ z konzultácií s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,

      ✓ rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka.

      Počas dištančného vzdelávania a bezprostredne po obnovení vyučovania sa neodporúča získavať podklady na hodnotenie formou rôznych druhov skúšok (písomných alebo ústnych) vzhľadom na rozdielnosť podmienok na domácu prípravu žiakov

      Organizácia vzdelávania pre žiakov v karanténe, ktorí nemajú možnosť zapojiť sa do dištančného vzdelávania

      Jedná sa o žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť efektívne z dôvodu ich špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb

      1. Počas karantény sa žiakom distribuujú zadania vo forme pracovných listov, didakticky spracovaného učiva a domácich úloh minimálne 2 x týždenne.
      2. Distribúcia pracovných listov, didakticky spracovaného učiva či zadaní sa zabezpečuje prostredníctvom: zákonných zástupcov, zamestnancov, ktorí pracovné listy odovzdajú zákonným zástupcom, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitných centier (pracovné listy doručí škola komunitnému centru prostredníctvom odborných zamestnancov alebo asistentov učiteľa)
      3. Spracovávanie pracovných listov realizujú asistentky učiteľa v spolupráci s vyučujúcim daného predmetu.
      4. Vypracované pracovné listy, zadania alebo domáce úlohy odovzdajú žiaci minimálne 2x týždenne prostredníctvom: zákonných zástupcov v škole (počas vyzdvihnutia nových zadaní), zamestnancov školy (počas odovzdávania zadaní), terénnych pracovníkov komunitných centier
      5. Žiaci sú v kontakte s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov telefonicky.
      6. Za realizáciu tejto oblasti zodpovedá inkluzívny tím (školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistenti učiteľa).

      Úprava obsahu a rozsahu vzdelávania

      ZŠ M. R. Štefánika postupuje v súlade s Inovovaným školským vzdelávacím programom platným od 1.10.2021, ktorý reflektuje úpravu obsahu a rozsahu učiva a redukciu učiva na základe Dodatku č. 7 a Dodatku č. 9 inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

      V kombinovanej forme sa z realizácie online vyučovacieho procesu z rozvrhu hodín vylučuje telesná a športová výchova, športové hry, všestranná športová príprava v 7. ročníku, športová príprava, etická výchova a náboženská výchova.

      Ostatné predmety sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

      Ďalšie dôležité skutočnosti

      • Žiak, ktorému skončila nariadená karanténa je povinný nastúpiť na prezenčnú výučbu.
      • Po návrate žiaka z nariadenej karantény overuje pedagogický zamestnanec úroveň získaných kompetencií u žiaka.
      • Dôležitou stratégiou je učivo dobrať, precvičiť a upevniť.
      • Učebnica nie je záväzná, záväzné sú očakávané výstupy – kompetencie pri ukončení 9. ročníka.
      • V organizácii výchovy a vzdelávania ZŠ v oranžovej a červenej fáze sa za prioritu považuje zabezpečenie prezenčného vzdelávania tých žiakov, na ktorých sa vzťahuje výnimka z karantény a zároveň nemajú možnosť sa zapojiť do dištančného vzdelávania (nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií alebo sa doň nedokážu zapojiť z dôvodu ich ŠVVP potrieb a miera špeciálno – pedagogickej podpory vyžaduje zachovanie prezenčnej formy).

      Toto metodické usmernenie vychádza z Metodického odporúčania  k výchovno – vzdelávaciemu procesu v základných školách v školskom roku 2021/2022, ŠPÚ. Zároveň reflektuje personálne a organizačné možnosti školy a spätnú väzbu pedagogických a odborných zamestnancov.

      Prerokované na online pedagogickej rade 28.9.2021

      Platnosť od 1.10.2021

        Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • JESENNÝ ZBER PAPIERA

     • Jesenný zber papiera sa uskutoční v termíne od 4.10. - 12.10.2021. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž (rodičia môžu vojsť autom do areálu školy) a množstvo je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme!

     • ATTOMAT

     • Začal sa školský rok 2021/2022 a s ním aj tretí rok spolupráce našej školy s neziskovou organizáciou P-MAT, ktorá sa venuje mladým talentovaným matematikom a fyzikom.

      Rok sme odštartovali veľmi rezko, hneď vo štvrtok 23.9.2021 sa uskutočnilo ďalšie kolo online matematickej medzinárodnej súťaže ATTOMAT 8. Siedmaci a ôsmaci z našich matematických tried, už skúsení a ostrieľaní mladí matematici, bez problémov registráciu aj celý priebeh súťaže zvládli. Nováčikovia, piataci, sa vo veľkej miere registrovali v škole a samotný priebeh súťaže už hravo zvládli aj sami doma.

      Do tejto súťaže sa zapojili v podstate celé matematické triedy V.C, VII.C a VIII.M a aj jeden žiak zo VI.C triedy.

      V kategórii 5. ročník súťažilo 22 našich žiakov, všetci z triedy V.C, a obsadili naozaj krásne miesta: M. Jurina 11. miesto, V. Čemanová 24. miesto, M. Malček 34.miesto, J. Kocúr a A. Buris 42. miesto,  M. Lacko 55. miesto, M. Schedlingová 62. miesto, M. Lekeň 69.miesto, T. Plašienková 71. miesto,  I. Piliarik 73. miesto a A. Polorecký 77. miesto. Ostatní spolužiaci sa tiež nedali zahanbiť v konkurencii 127 žiakov a pekne reprezentovali našu školu.

      V kategórii 6. ročník súťažil jediný žiak VI.C triedy, a to M. Malček, ktorý vybojoval pekné 42. miesto.

      V kategórii 7. ročník súťažilo 17 našich žiakov, všetci z triedy VII.C, so 113 rovesníkmi a ako ich mladší spolužiaci, ani oni sa nedali  zahanbiť a získali taktiež krásne umiestnenia: M. Pružinec 13.miesto, V. Vargová 58. miesto, J. Ďurica 62. miesto, T. Koronczi  63. miesto, P. Ľuptáková 64. miesto, S. Faizi 69.miesto, J. Káka 71. Miesto a N. Kulichová 74.miesto. Aj ostatným spolužiakom nechýbala chuť do súťaženia a ich umiestnenia sú tiež veľmi lichotivé.

      V kategórii 8. ročník súťažilo 20 žiakov VIII.M triedy so 123 ôsmakmi z iných slovenských a českých škôl a získali skvelé umiestnenia: A. Azizi 34. miesto, M. Očenáš 35. miesto, B. Bystrianska 37. miesto, J. Cerovský 41. miesto, M. Šarkan 49. miesto a Ľ. Dováľová 50. miesto. Taktiež ďalší spolužiaci sa nedali zahanbiť a zvládli aj toto kolo súťaže.

      Veľmi úspešne sme zvládli aj ATTOMAT 8, hoci v niektorých prípadoch hrali proti nám faktory ako elektrina a pripojenie na internet. Starší žiaci sú už skúsení Attomaťáci, vedia, čo už môžu čakať a ako približne budú súťažné úlohy vyzerať, ich mladší spolužiaci absolvovali súťaž prvýkrát a ešte len začali zberať skúsenosti. Ale všetci naši mladí matematici zvládli súťaž výborne, sme na nich veľmi pyšní, ďakujeme za reprezentáciu a prajeme im veľa síl a chuti do ďalších kôl tejto súťaže.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • AKTUÁLNE JE V KARANTÉNE JEDNA TRIEDA

     • Od 23.9. - 29.9.2021 je v nariadenej karanténe trieda III.C.

      Od 13.9.2021 je podľa vyhlášky 247 možné karanténu ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 19, ak: sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok pcr testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

     • BIELA PASTELKA

     • Dňa 24.9.2021 sa aj my zapojíme do dobrovoľnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuja Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska!

      Zapojením sa do zbierky chceme aj my vyjadriť solidaritu so slabozrakými a nevidiacimi.

      Ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie