• TULÁČIK

     • Letná škola Tuláčik - 16.8.2021 sme začali naše potulky po našom kraji. Prvá turistika nás zaviedla na Pohanský hrad a do Hajnáčky. Krásnou prírodou nás previedla Ing. Veronika Rízová, pracovníčka CHKO Cerová vrchovina, ktorá deťom vysvetlila, prečo je dôležité chrániť prírodu, predstavila im niektoré druhy bylín, vysvetlila rozdiel medzi dubom cerovým a zimným.

      Letná škola Tuláčik - 17.8.2021 - na jeden deň včelárom. Síce nás prekvapilo upršané ráno, ale my sme si pozreli v škole rozprávku a išli sme na náš výlet neskôr. Veľmi sme sa tešili, veď v Liešnici nás čakali David, Sonička a Terezka, aby nám povedali veľa zaujímavého o včelách, dokonca sme včeličky mohli vidieť aj z blízka, ukázali nám, ako sa vyrábajú sviečky z vosku. Samozrejme sme ochutnali aj peľ a rôzne druhy medu. Nakoniec sme ešte stihli aj opekačku, ktorú sme chceli kvôli zlému počasiu zrušiť. Ďakujeme Davidovi Turčánimu za krásne prežitý deň a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

      Letná škola Tuláčik - návšteva Banskej Bystrice. 18.8.2021 sme sa vybrali do nášho krajského mesta a deti sa na túto návštevu veľmi tešili. Bohužiaľ, museli sme zrušiť turistiku na Urpín kvôli popadaným stromom na chodníku, čo by bolo veľmi nebezpečné pre deti. Nedali sme sa ale odradiť a turistiku sme nahradili návštevou Prírodovedného múzea v Tihányiovskom kaštieli v Radvani. Tu sa deti dozvedeli veľmi veľa zaujímavého o nočných živočíchoch, identifikovali zvuky zvierat, pozreli sme si aj stálu expozíciu múzea. Potom sme už pokračovali v naplánovaným programe a navštívili sme Múzeum SNP, kde si deti mohli pozrieť artefakty našej nedávnej minulosti, ale hlavne sme si pripomenuli, že už nikdy nemôžme dovoliť zlu zvíťaziť.

      Letná škola Tuláčik - 19.8.2021 sme sa pozreli na oblohu aj do našej minulosti, a to všetko v Rimavskej Sobote Náš deň sme začali návštevou Gemersko-malohontského múzea, kde sme videli mnoho zaujímavého, kosti mastodonta z Hajnáčky, vajce obrovského vtáka vurona obrieho z Madagaskaru či múmiu egyptskej ženy. Na záver sme spoznali život prvého riaditeľa múzea, Jánosa Fábryho. Potom sme sa presunuli do hvezdárne, kde sme pozorovali Venušu aj Slnko, hrali sa s hračkami poháňanými slnečnou energiou, pozorovali, ako fungujú rôzne fyzikálne hračky.

      Letná škola Tuláčik - deň posledný, trošku turistický. 20.8.2021 sme začali naše potulky jednoduchou turistikou, zišli sme po turistickom chodníku z Tuhára do Divína. V Divíne sme si pozreli hrad, navštívili sme krásny Divínsky kaštieľ a ešte sme si pochutnali aj na výbornej zmrzline. Potom sme prešli ku vodnej (bez vody) nádrži Ružiná, kde sa deti do chuti vyhrali a už nás čakala len cesta domov. Dúfam, že sa naša letná škola každému páčila a verím, že sa stretneme aj o rok.

      Mgr. Radana Tuhárska

       

     • ÚRADNÉ HODINY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin od 23.8.2021 sú denne v čase od 7.00 - 14.00.

      Kontatky na účely komunikácie:

      sekretariát: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

      riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

     • II. ETAPA VÝMENY VONKAJŠÍCH ŽALÚZIÍ

     • Vďaka podpore rodičov v rámci 2% a príspevkov do fondu OZ Školák Lučenec sme začiatkom júla 2021 mohli zrealizovať 2. etapu výmeny vonkajších žalúzií na hlavnej budove školy. Prostredníctvom týchto finančných prostriedkov máme na 9 oknách tried II. stupňa nové žalúzie! Ďakujeme, milí rodičia!

     • Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU

     • Prvý deň našej letnej školičky Z každého rožku trošku sme začali hravou slovenčinou, kde si žiaci overili vedomosti nadobudnuté počas školského roka. Výborne sme sa zabavili v parku a užili sme si aj rôzne športové aktivity.

      Druhý deň sme si v našej letnej školičke Z každého rožku trošku precvičili všetky časti nášho tela na Kyslíkovej dráhe. Poobede sme sa zabavili hravou matematikou a vyhrali sme aj v Bingu.

      Tretím dňom našej letnej školičky Z každého rožku trošku nás previedla hravá prírodoveda. Cestou na lučenskú priehradu sme spoznávali stromy a rastlinky, ale aj sme sa výborne najedli a zahrali. Z prírodných materiálov sme vyrobili darček pre nami očakávanú, vzácnu návštevu.

      Posledný deň letnej školičky Z každého rožku trošku sme sa vybrali za dobrodružstvom ku koníkom. Zajazdili sme si, naučili sme sa ako sa koník odsedláva a kopec zaujímavých informácií. Krásne prázdniny detičky, bolo nám s vami super.

      Bc. Martina Hrončeková, Stanislava Kováčiková

     • LETNÁ ŠKOLA HROU

     • Náš turnus letnej školy sa začal 9.8.2021. Prvý deň sme v plnom očakávaní čo sa bude diať, navštívili Gombíčkovo vo Vidinej, kde sa žiaci zoznámili a vyšantili na rôznych vnútorných preliezkach, kde taktiež mali možnosť zistiť, že sa v každodennom živote stávajú i účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Preto sme sa rozhodli pomocou dopravných značiek a pripravenej ,,cesty,, žiakom dovysvetliť ako sa správať v rôznch dopravných situáciách.

      Utorok sme strávili v priamom kontakte s prírodou. Po dlhej ceste autobusom sme napokon dorazili na lúku plnú sysľou, ktoré sa aj napriek tomu, že boli veľmi plaché, niektorým žiakom podarilo nakŕmiť priamo z ruky, porozprávali sme sa o tom ako sa orientovať v prírode ak zablúdime, žiaci skúmali organizmy žijúce vo vodách,postavili si hrádzu a taktiež sa mohli dozvedieť o zásadách prvej pomoci.

      Tretí deň sme sa pripravovali i na príchod pána premiéra. Výrabali sme pre neho rôzne darčeky, kde si žiaci rozvíjali zručnosti a tvorivosť, hravou formou sme si precvičovali matematiku - pomocou plánov sme tvorili rôzne stavby z kociek, precvičovali si násobilku, žiaci nižších ročníkov odpovedali na vopred pripravené otázky na kartičkách týkajúce sa logického myslenia.

      Vo štvrtok prišla ku nám do školy očakávaná návšteva, ktorej šikovníci predviedli prácu - stavby z kociek, porozprávali o prežitých zážitkoch, pokračovali sme v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti prostredníctvom montessori čitateľských vrecúšok.

      V posledný deň sme navštívili pani Janštovú, pri ktorej sme sa dozvedeli niečo z historii o práci s hlinou, žiaci si vyskúšali modelovanie - vyrobili si krásne pokladničky a rôzne prívesky, ktorým sa veľmi tešili.

      Po príchode do školy si žiaci pomocou pripravených cvičení na počítači precvičili slovenský jazyk - vybrané slová, dopĺňanie interkpunkčných znamienok a slovné druhy.

      Ukončenie letnej školy sprevádzalo hľadanie pokladu plného sladkostí, ktorý ale našli žiaci len vtedy, ak splnili všetky úlohy správne, čo sa im skutočne rýchlo aj podarilo!

      Mgr. Denisa Šumecová, Monika Krnáčová

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - INFORMÁTOR

     • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      informuje o voľnom pracovnom mieste

      Voľné pracovné miesto:  informátor

      Pracovný pomer: 100%

      Nástup: od 1.9.2021

      Požadované podmienky:

      Predloženie dokladov overených kópii: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, potvrdenie o fyzickej zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť informátora, čestné prehlásenie o bezúhonnosti

      Prax: nepožaduje sa

      Hrubá mzda od 580 €

      Osobnostné predpoklady: príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, schopnosť jednať s ľuďmi, vzťah k deťom

      Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – informátor“ do 28.7.2021 do 10.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

      V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

      Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

      Výberové konanie sa uskutoční 23.8.2021.

      V Lučenci, 14.7.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová

      riaditeľka školy

     • MODERNEJŠIA ŠKOLA

     • Počas letných prázdnin sa púšťame do realizácie projektu Modernejšia škola. Boli sme úspešní v procese podávania projektov v rámci výzvy MŠVVaŠ SR a veľmi sa tešíme, že budeme môcť inovovať a skvalitňovať podmienky v našej školičke.

      Podávaniu projektu predchádzali rozhovory triednych učiteľov so žiakmi na triednických hodinách o tom, ako by si žiaci predstavovali svoju školu a čo by v nej navrhovali zmeniť, aby sa cítili lepšie a následne sme návrhy žiakov i pedagógov spoločne prediskutovali na stretnutí s pedagógmi.

      Zameriame sa na modernizáciu priestoru na prízemí pavilónu A s centrálnou oddychovou zónou, ktorá by mala byť multifunkčným priestorom na oddych, akadémie či výstavy a to v skvelom spojení so školskou knižnicou!

      Ďalej budeme tvoriť oddychové kúty v triedach na I. stupni. Dobudujeme oddychovú zónu s akváriom na I. poschodí pavilónu A. Pre žiakov zakúpime aj šachovnice či stolný futbal. Schodištia v hlavnej budove a v pavilóne A spestria aj edukačné polepy.

      Čaká nás množstvo práce, ale výsledok bude stáť za to!

      Za vizualizáciu priestoru ďakujeme Denise Mrvovej a Ivanovi Siláčimu!

     • LETNÝ TÁBOR ŠKD

     • V dňoch 6.7.2021 – 9.7.2021 deti prvého až piateho ročníka absolvovali denný letný tábor ŠKD, ktorý sa niesol v duchu zábavy a získavania nových zážitkov i vedomostí.

      Prvý deň sme sa vybrali do obce Mojín pri Rimavskej Sobote na sokoliarsku farmu KANÁT, kde mali deti možnosť dozvedieť sa niečo o živote našich zvierat žijúcich vo voľnej prírode a vidieť v akcii dravé vtáky.

      Ďalší deň sme zamierili na kúpalisko Aquatermal  Strehová. Deťom sme poskytli “minikurz“ plávania, samozrejme nechýbali zábavné hry vo vode a“ tobogánovanie sa“. 

      Tretí deň sme si spravili výlet na hrad a kaštieľ v Divíne. Tu sa deti od nášho sprievodcu, pána Ing. Radingera (bývalý správca hradu a kaštieľa), dozvedeli niečo viac o histórii hradu a kaštieľa, o tom, ako tu ľudia žili v minulosti.

      Po veľkom úspechu  sme sa  v posledný deň nášho tábora vybrali opäť na Kupko Strehová. S deťmi sme si preopakovali základy plávania a tu treba pochváliť šikovnosť detí a to, ako bravúrne si tieto základy osvojili.  Z niektorých detí sa stali na krátku chvíľu aj animátori, keď tancovaním zabávali  návštevníkov kúpaliska. 

      Spokojní a šťastní, ale trochu aj smutní sme tábor ukončili.

      Ďakujeme deťom za účasť a už teraz sa tešíme na budúci ročník nášho denného letného tábora ŠKD a na nové dobrodružstvá s nimi.

      Mgr. Maroš Bunganič

     • NÁVRHY NA OCENENIE PRI PRÍLEŽITOSTI DNÍ MESTA LUČENEC 2021

     • Každoročne zasielame návrhy žiakov na ocenenie primátorkou mesta pri príležitosti Dní mesta Lučenec, ktorí reprezentovali školu i mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a zároveň sú obyvateľmi mesta Lučenec.

      V tomto školskom roku to boli títo žiaci:

      Emília Schedlingová - za úspechy v cyklistike a triatlone

      Ľubica Dováľová - za úspechy vo výtvarných, literárnych, recitačných a matematických súťažiach

      Lukáš Juraštík - za reprezentáciu v ľadovom hokeji

      Samir Faizi - za reprezentáciu v medzinárodnej atletickej súťaži Čokoládová tretra

      Miriam Jahodníková - za reprezentáciu v súťaži Ruské slovo

      Alexey Merkuriev - za reprezntáciu v súťaži Ruské slovo

      Vivien Čemanová - za úspechy v tenise

      Nina Lea Anderlová - za reprezentáciu v celoslovenskom kole Logická olympiáda

      Marek Nagy - za úspechy v celoslovenskom kole vedátorských projektov súťaže Festival 4 živlov

      Blahoželáme našim žiakom! Sme hrdí na ich výsledky, nasadenie v tréningovom procese, v každodennej príprave. Zároveň ďakujeme pedagógom, trénerom i rodičom za obrovskú podporu svojich žiakov, zverencov a detí!

     • KONCOROČNÉ STRETNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     • V tomto školskom roku žiaci II. stupňa viac dní strávili doma ako v škole, a to bolo vidno aj na fungovaní školského parlamentu. Naše naplánované činnosti a aktivity sme museli zrušiť a čakali sme kedy príde tá chvíľa, aby sme sa spoločne stretli. A predsa sme sa dočkali a koncom júna sme stihli zorganizovať krátke zasadnutie školského parlamentu.

      Hlavným cieľom bolo, aby sme sa rozlúčili s našimi odchádzajúcimi členmi z 9. ročníka, a to s Majkou Malčekovou, ktorá bola viac rokov predsedníčkou školského parlamentu a s Miškom Kálmánom, ktorý tiež viac rokov pôsobil v redakčnom tíme a samozrejme keď išlo o fotenie rôznych podujatí nemohol nám tam chýbať. Okamih, v ktorom sa niečo končí je okamihom, v ktorom sa niečo nové začína. Aj takou formou  by som sa chcela poďakovať Majke a Miškovi za ich spoluprácu a zaželať im úspešný štart na strednej škole. A s ostatnými členmi školského parlamentu Vám prajeme krásne leto a hlavne veľa oddychu a tešíme sa na stretnutie v septembri.

      Mgr. Erika Vavríková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie