• HRAVÁ ANGLIČTINA

     • Od októbra sa každý utorok žiaci stretávajú na krúžku Hravá angličtina. Ako vyplýva z jeho názvu, žiaci si na ňom hravou formou precvičujú a prehlbujú  slovnú zásobu z anglického jazyka.

      Na našom prvom stretnutí si žiaci zvolili svoje  nové - anglické mená a predstavili sa svojim kamarátom, ktorí ich na krúžku sprevádzajú - maňuškam na ruku.

      Témou tohto mesiaca bola rodina. Prostredníctvom maňušiek sa žiaci  navzájom predstavili a precvičili si jednoduché dialógy. Vyrobili si  vlastné bábky, ktoré využili na dramatizáciu a  zopakovali  si jednoduché anglické frázy a gramatické javy. Každý žiak nám predstavil svoju rodinu a vytvoril  svoj rodinný strom. Naučili  sa pracovať s prekladovým slovníkom a precvičili si aj písanie slov a jednoduchých viet v anglickom jazyku.

      Každý mesiac sa na krúžku  budeme venovať novej téme s  cieľom nenútenou formou  podporiť záujem žiakov o cudzí jazyk a odbúravať strach - hanbu z verbálneho prejavu v cudzom jazyku.

                                                                                                        Mgr. Zuzana Kamenská

     • PRVÁČIKOVIA Z I.B POZDRAVUJÚ

     • Prváčikovia z I.B a ich pani učiteľka S. Tokárová pozdravujú! Ďakujeme Samkovi Kuricovi z I.B triedy za jeho strašidelnú tekvicu! Kto sa pridá a pomôže skrášliť predzáhradku našej školy?

      Pridala sa I.A trieda s halloweenskou tekvicou od Anabellky a Leti! I. A - výzva splnená!

      Krúžok Tvorím, tvoríš, tvoríme splnil halloweensku výzvu!

     • ŠACHISTI ODŠTARTOVALI KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ A ÚSPEŠNE REPREZENTOVALI ŠKOLU NA OBK V ŠACHU

     • Veľmi sa tešíme, že v tomto školskom roku realizujeme krúžkovú činnosť. To, že šach má na našej škole tradíciu a je oň záujem, svedčí záujem našich žiakov o Šachový krúžok s trénerom Mgr. Gustavom Lászlóom. Boli sme sa pozrieť na ich štvrtkový tréning. Kým tí menší trénovali s pánom Lászlóom, väčší už hrali svoje partie. Pripravovali sa aj na obvodné kolo v šachu.

      22. 10. 2021 sme sa zúčastnili obvodného kola v šachu žiakov a žiačok. Našu školu reprezentovali 5 žiaci a 2 žiačky. Výsledky žiakov:  Leo Bodor - 2. miesto, Nikolas Tatalák - 3. miesto, Alex Jozefík  - 4. miesto, Simon Matuška - 6. miesto - všetci z IX. M, Jozef Cerovský VIII.M - 5. miesto. Výsledky žiačok Emma Hrdličková IV.A získala 5 - 6. miesto a Sofia Okohribová V.A získala 7. miesto.

      Všetkým žiakom blahoželáme k ich výsledkom a prajeme ešte veľa úspechov do budúcna. Za vzornú prípravu žiakov ďakujeme Mgr. G. Lászlóvi.

      Mgr. Marek Pentka

     • MÚZA ZUZA TVORÍ

     • Žiaci sa na krúžku MÚZA ZUZA venujú rôznym aktivitám, ktoré sú zamerané na tvorivosť a kreatívnu činnosť žiakov. V popoludňajších hodinách si svoje myšlienky ventilujú prostredníctvom vytvárania rôznych darčekov nielen pre seba ale aj pre svojich blízkych.

      Na posledných dvoch stretnutiach sme sa venovali výrobe jesenného svietnika zo skleneného pohára, na ktorý odtláčali listy a dokončili maľbou pomocou hubky. V druhej časti stretnutia sme sa venovali maľbe na skaly. Žiaci si priniesli rôznorodý materiál vo forme kameňov prírodných farieb a veľkostí. Tieto netradičné  prírodniny spestrili akrylovými farbami a dotvoria bielou a čiernou kontúrou. Výsledkom ich práce sú nádherné umelecké diela, ktoré spríjemnia nie jednu skalku, či rodinnú záhradu.

      PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

     • MODERNEJŠIA ŠKOLA - CENTRÁLNA ODDYCHOVÁ ZÓNA

     • Prízemie pavilónu A je miestom, kde sa denne stretávajú žiaci I. a II. stupňa. V rámci projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sme zmodernizovali tento priestor, a to podľa návrhov samotných žiakov a pedagógov a následnej vizualizácie.

      Centrálnu oddychovú zónu tvorí tribúna, na ktorej žiaci môžu sedieť, ležať, čítať si. Je vhodná na vyučovacie hodiny, besedy, činnosť školského klubu detí. Nad tribúnou sú malé vitríny, ktoré sa budú plniť trofejami našich žiakov z rôznych, napr. športových, súťaží.

      Súčasťou centrálnej oddychovej zóny je malé pódium, ktoré bude tvoriť dôležitú súčasť vystúpení ale aj prezentácií žiakov, či oddych pri čakaní na vyučovanie, čítaní alebo relaxácií. Uvedenú časť dotvára veľký baner s kozmonautom, je to digitálna víťazná práca našej žiačky Ľubky Dováľovej VIII.M z výtvarnej medzinárodnej súťaže Človek vo vesmíre, ktorú organizovalo mesto Lučenec pri príležitosti 60. výročia letu človeka do vesmíru v roku 2021, čím sme využili opäť kreativitu a iniciatívu našich žiakov. Motív je moderný a poskytuje priestoru živý prvok. Baner je vymeniteľný a čaká na výtvarné práce našich žiakov.

      Súčasťou sú aj sedacie vaky, taburetky, stolný futbal a multifunkčná stolná hra s rôznymi druhmi hier (futbal, hokej, gulečník, stolný tenis...). Poďakovanie za darovanie stolného futbalu škole patrí pani Žigovej (I.B/VI.C).

      Veríme, že sme žiakom pripravili multifunkčný priestor, ktorý si užijú, ktorý im spríjemní chvíle v škole ale zároveň si ho budú svojou prácou ďalej tvoriť, a aj chrániť.

     • MODERNEJŠIA ŠKOLA - CHODBOVÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA NA I. POSCHODÍ PAVILÓNU A

     • V rámci projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách sme revitalizovali aj 1. poschodie pavilónu A.

      Je nádherným živým priestorom na 1. poschodí pavilónu A, v ktorom sú sústredení žiaci 3. a 4. ročníka. V tejto časti pracujú so žiakmi asistentky učiteľa, realizujú sa rôzne aktivity v rámci ŠKD a počas prestávok deti využívajú na aktívny oddych.

      Priestor, ktorý sme dotvorili, tvorí novovytvorené akvárium. Veľké ďakujeme patrí pánovi Mihálikovi, ktorý nám pomohol so spustením akvária. Už teraz pripravujú deti zo 7. a 8. oddelenia s pánom vychovávateľom M. Bunganičom a pani vychovávateľkou Z. Péliovou informačné postery venované akvaristike.

      Súčasťou aktívneho priestoru je okrem stolnotenisových stolov aj multifunkčná stolná hra.

     • MODERNEJŠIA ŠKOLA - EDUKAČNÉ POLEPY

     • Počas letnej prevádzky v roku 2021 sme v pavilóne A vymenili po obidvoch stranách schodišťa dlažbu za novú a protišmykovú. Bol to náš dlhodobý cieľ.

      Ďalším krokom, ktorý sme v rámci aktivít projektu MŠVVaŠ SR Modernejšia škola - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách na schody v hlavnej budove a v pavilóne A nalepili edukačné polepy s rôznorodými témami zo všetkých vzdelávacích oblastí.

      Pedagógovia I. stupňa vytvorili vlastné návrhy a pedagógovia II. stupňa taktiež navrhli dôležité témy z jednotlivých vyučovacích predmetov, ktoré by žiaci mali vedieť. Obsiahli sme predmety matematika (násobilka), slovenský jazyk (vybrané slová), chémia, fyzika, anglický jazyk, nemecký  a ruský jazyk ale aj geografiu, dejepis či poskytovanie prvej pomoci.

     • OBJAVUJEME VESMÍR

     • Aj krúžok Objavujeme vesmír začal v októbri svoju činnosť. Na prvých dvoch stretnutiach sa žiaci dozvedeli, čo je astronómia a na aké odbory sa delí, spoznávali jej históriu aj prínosy astronómov. Naučili sa, aké jednotky sa používajú na meranie vzdialeností vo vesmíre a na stretnutiach sme robili aj praktické aktivity.

      Žiaci sa zahľadeli na blízky objekt najprv jedným a potom druhým okom, zdalo sa im, že sa oproti vzdialenejšiemu pozadiu pohol z jednej strany na druhú. Obdobný efekt,  označovaný ako paralaxa, využívajú astronómovia na meranie vzdialeností hviezd.

      Pomocou encyklopédií a nástennej mapy žiaci zisťovali priemery Slnka a planét v kilometroch a vzdialenosti planét od Slnka v astronomických jednotkách. Nakoniec tieto vzdialenosti upravili vo vhodnom pomere a tak si pripravili pomôcku, ktorú využijú pri tvorbe modelu Slnečnej sústavy na ďalších stretnutiach.

      Mgr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • MATEMATIKA A BIOLÓGIA

     • Na hodinách matematiky počítame nielen úlohy z učebnice a zbierky, ale samozrejme využívame aj medzi predmetové vzťahy a občas sa zahráme. Tentokrát som s našimi piatakmi matematikmi prepojila dve prírodné vedy, matematiku s biológiou.

      Žiaci V.C v rámci témy „Usporiadanie prirodzených čísel“ pripravili doma každý päť kartičiek. Na každú kartičku si podľa svojho výberu napísali jedno zviera. Na internete či v knihe našli priemernú hmotnosť toho zvieraťa a pripísali ju k názvu zvieraťa na danú kartičku.

      V triede sme pospájali lavice a spolu zoradili všetky kartičky zvieratiek od toho najľahšieho zvieratka až po to najťažšie. Najľahšie zvieratko, vtáčik, malo len pár gramov a to najťažšie, vráskavec ozrutný, až pár ton. Aj pri takejto príležitosti deti vidia, že je úplne normálne a dokonca aj žiaduce, že nie sme všetci rovnakí, presne tak ako zvieratá, a pritom na každom z nás je niečo cenné, dôležité a zaujímavé.

      Mgr. Renáta Vreteničková

     • ZBER GAŠTANOV

     • Milí priatelia!

      Školský klub detí vyhlasuje zber gaštanov! Gaštany prinášajte pred garáž a množstvo nahláste príslušnému vychovávateľovi ŠKD. Ďakujeme, že pomáhate!

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie