• TESTOVANIE 9 – 2022

     • 6. apríla 2022 (streda) sa uskutoční Testovanie 9 – 2022.

      • TEST Z MATEMATIKY: 8.20 – 9.50, 30 úloh
      • TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY: 10.35 – 11.45, 30 úloh

      FORMA ÚLOH: uzavreté úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede

      POVOLENÉ POMôCKY: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

      NEPOVOLENÉ POMôCKY: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

      TESTOVANIE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM (ZZ)

      • TEST Z MATEMATIKY: 8.20 – 10.05, 30 úloh
      • TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY: 10.50 – 12.15, 30 úloh

      Žiaci so ZZ môžu počas testovania používať podľa druhu postihnutia a individuálnej potreby kompenzačné pomôcky, ktoré používajú bežne na vyučovaní pri písaní písomných prác, resp. tie, ktoré vyplývajú zo záverov diagnostických vyšetrení.

      Žiaci so ZZ nemôžu rovnako ako intaktní žiaci počas testovania používať mobilné telefóny, smart hodinky, výpisky, zošity a učebnice.

      Po skončení testovania odchádzajú žiaci na obed a domov.

      Viac informácií: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     • 6.4.2022 - RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.-8. ROČNÍKA - TESTOVANIE 9

     • Riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová udeľuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z organizačných dôvodov TESTOVANIE 9 – 2022 na deň 6.4.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka (s výnimkou žiakov 8. ročníka, ktorí sa zúčastnia LVVK8). 

      Žiaci budú automaticky odhlásení zo stravovania  Vyučovanie pokračuje 7.4.2022. 

      V Lučenci, 16.3.2022 

      Mgr. Gabriela Aláčová 

      riaditeľka školy 

     • ENGLISH STAR

     • Milí žiaci,

      pozývame vás zúčastniť sa 8. ročníka medzinárodnej súťaže ENGLISH STAR. Súťaž je určená pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ, každý ročník súťaží vo svojej vekovej kategórií.

      Súťaž sa uskutoční 5. mája 2022, prihlásiť sa môžete u svojej vyučujúcej anglického jazyka do 20. apríla 2022.

      Účastnícky poplatok je 5 EUR.

      Súťažíme o smartphone a iné zaujímavé ceny!

      Viac informácií nájdete na linku:

      http://englishstar.sk/  alebo u svojej vyučujúcej anglického jazyka.

     • AG SAMOTESTY

     • Vážení rodičia,

      denne od 6.30 do 15.00 hod. si môžete prísť prevziať AG - samotesty na sekretariáte školy.

      Rodičom zabezpečujeme vydávanie samotestov nasledovne: 1. dodávka 10 ks, 2. dodávka 7 ks a 3. dodávka 5 ks, 4. dodávka 5 ks, 5. dodávka 5 ks, 6. dodávka 5ks, 7. dodávka 5ks.

      Informujeme Vás, že si od 24.2.2022 môžete preberať ďalších 5 ks samotestov v rámci 8. distribúcie samotestov.

      Ak by zákonný zástupca potreboval prevziať AG - samotesty po 15.00 hod. je potrebné kontaktovať sekretariát školy 047/4333648, 0911650190. Radi Vás vybavíme!

     • PRIVÍTALI SME NOVÉHO SPOLUŽIAKA Z UKRAJINY

     • Do našej triedy III.A prišiel chlapec, menom Kirilo, z Ukrajiny. Triedna učiteľka a žiaci ho milo privítali. Spolužiačka C. Horváthová sa mu prihovorila v jeho rodnom jazyku. V rámci triednickej hodiny mu žiaci darovali darčeky: hračky, obrázok, ktorý nakreslili s venovaním a list, ktorý mu napísala Cynthia. Kirilo nás potešil širokým úsmevom na tvári a slovami vďaky.

      V triede mu spolužiaci pomáhajú, vytvárajú pre neho príjemné prostredie a vyjadrujú mu veľký obdiv. Prejavujú mu dávku spolupatričnosti, tolerancie a ohľaduplnosti. Sme veľmi radi, že sme svojmu novému spolužiakovi v jeho neľahkom životnom období mohli urobiť veľkú radosť a želáme si, aby sa u nás cítil príjemne.

                                                                                                                                           Mgr. Silvia Brnová

     • DEŇ UČITEĽOV

     • Aj v tomto školskom roku sme si pripomenuli Deň učiteľov. Školský parlament pod vedením Mgr. Eriky Vavríkovej pripravil našu tradičnú aktivitu Žiaci učiteľmi - žiaci sa na jeden deň mohli stať učiteľmi a odučiť vyučovaciu hodinu. Mnohí žiaci si vyskúšali, aké je to byť učiteľom, vysvetľovať či opakovať učivo, ako si pripraviť hodinu, ako hodnotiť výsledky. Zároveň žiaci prostredníctvom školského rozhlasu sprostredkovali milé odkazy svojim pedagógom.

      Všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom som sa poďakovala aj ja, riaditeľka školy. Sú to skvelí ľudia a za svoju prácu si zaslúžia uznanie a obrovské ĎAKUJEME!

      Každoročne navrhujeme aj pedagogických a odborných zamestnancov na ocenenie primátorkou mesta Lučenec. V tomto školskom roku boli medzi ocenenými pani vychovávateľka Jana Luptáková a sociálna pedagogička Mgr. Monika Zakovičová. Blahoželáme!

      Za celoživotné pedagogické poslanie sme s veľkou úctou na Ďakovný list sv. Gorazda navrhli našu skvelú kolegyňu Mgr. Evku Stierankovú. Srdečne blahoželáme!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ŽIACI UČITEĽMI - NA HODINE FYZIKY

     • Maťko Cibula a Ivan Káka, žiaci VII.C triedy, sa v pondelok 28.3.2022 stali vyučujúcimi fyziky v VI.C triede. Pre žiakov tejto triedy sme pripravili praktickú aktivitu – Určovanie hustoty masla. Maťko s Ivanom žiakov rozdelili do skupín, v ktorých spoločne zisťovali rozmery masla a následne vypočítali jeho objem. Hmotnosť masla bola uvedená  na obale. Z týchto dvoch údajov potom vypočítali hustotu masla. Po skončení praktickej aktivity sme spoločne precvičovali úlohy na výpočet hustoty a hmotnosti.

      Martin s Ivanom si na vlastnej koži vyskúšali, že rola učiteľa je pomerne náročná, ako sami skonštatovali. Verím však, že ich to neodradilo a aj v budúcnosti sa zapoja do tejto milej školskej aktivity.

                                                                                    PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

     • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

     • V týždni 28.3.2022 - 1.4.2022 sme absolvovali plavecký výcvik so žiakmi 4.ročníka. Tak isto a niečo aj navyše ako minulý týždeň. Plávali, hrali sa a zabávali.

      Veľké ďakujem patrí inštruktorom, ktorí zvládli dvojtýždňové mokré turné: Z. Mézsárosová, M. Karáseková, I. Haškova a na striedačku kolegovia z II. stupňa M. Pentka, L. Plešavsky, P. Vranský, M. Jóža.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • BOCIANY UŽ PRILETELI

     • Ak ste ešte nevideli tento rok bociana, tak nech sa páči. U nás, na MÚZE ZUZE, ich dnes priletelo niekoľko.

      Svetlana Tokárová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie