• DIEVČATÁ A CHLAPCI POSTUPUJÚ NA KRAJSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE

     • V stredu dňa 23. 11. 2022 sa konalo Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola M. R. Štefánika. Okresné okolo organizovala Základná škola Vajanského v Lučenci, ktorého sa zúčastnilo šesť základných škôl.

      Hralo sa v trojčlenných družstvách systémom každý s každým, kde našu školu reprezentovalo družstvo žiačok: Petra Procházková VIII.C, Nela Júlia Lökeová VII.C, Vivien Čemanová VI.C, družstvo žiakov: Martin Kúkoľ IX.M, Ján Káka VIII.C, Jakub Kocúr VI.C.    

      S veľkým potešením môžeme obidvom družstvám poďakovať za úspešnú reprezentáciu školy, nakoľko všetky zápasové sety zvládli na výbornú. Tým sa umiestnili na tom najvyššom 1. mieste a so svojou tímovou hrou a bojovnosťou si vybojovali postup na krajské kolo.

                                                                                                                                  Mgr. Pavel Vranský

     • EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE NA HLAVNEJ BUDOVE - ĎAKUJEME RODIČIA!

     • Vážení rodičia!

      Počas jesenných prázdnin sme namontovali posledné exteriérové žalúzie na vnútornej strane hlavnej budovy. Dokončili sme tak 3-ročné snaženie s cieľom zmierňovať teploty v triedach a zlepšovať komfort výučby.

      Za pomoc veľmi pekne ďakujeme Vám, vážení rodičia! Vonkajšie žalúzie sme financovali z príspevkov rodičov do fondu OZ Školák Lučenec a z 2%!

      Zároveň ďakujeme pánovi J. Juraštíkovi a firme Lukra-plast, s.r.o. za pomoc a realizáciu.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

      21.11.2022 o 16.00 - pre rodičov žiakov 7. ročníka, prízemie pavilónu A (ohľadom LVVK7), následne pokračuje triedne rodičovské stretnutie v triedach siedmeho ročníka

      23.11.2022 o 16.00 v jednotlivých triedach I. a II. stupňa

      Tešíme sa na Vás!

     • ČINNOSŤ ASISTENTA UČITEĽA

     • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen pracujem ako pedagogický asistent.  V spolupráci so sociálnou pedagogičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou nastavujeme vyučovací proces a na základe ich odporúčaní pracujem so žiakmi na vyučovacích hodinách.   

      V triedach I. a II. stupňa sa venujem žiakom, ktorým pomáham pri osvojovaní nového učiva, upevňovaní nadobudnutých vedomostí a zvládaní tempa hodiny. Spolupracujem s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov.   

      Na hodinách pri našich najmenších prváčikoch využívam spoluprácu s triednym učiteľom – počas hodiny monitorujem prácu všetkých žiakov a podľa potreby sa im venujem. Ak žiak nezvláda pracovné tempo, dodatočne mu učivo vysvetlím, prípadne zjednoduším. Nedostatky a potreby žiakov konzultujem s triednym učiteľom a spoločne zvolíme ďalší postup práce so žiakom. Vytváram a používam kompenzačné pomôcky pre lepšie pochopenie učiva.   

      Každý žiak je jedinečný, a preto pristupujem individuálne ku každému. Je pre mňa veľmi dôležité, aby som podporila ich silné stránky a pomáhala zlepšovať vyučovacie výsledky. Najlepšou spätnou väzbou je, ak ma žiaci vyhľadajú, nakoľko majú pocit, že moja práca im vždy pomôže a je pre nich prospešná.

      Bc. Adriana Beňová

     • ZASLALI SME PRÁCE DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ANJEL VIANOC

     • Zapojili sme sa s prácami našich šikovných žiakov do výtvarnej súťaže Anjel Vianoc, ktorú každoročne vyhlasuje Tatranská galéria v Poprade. Anjelikom postupujúcim zo školského kola držíme palce.

      Sú to diela žiakov: Ella Laššáková III.B, Tamara Tóthová IV.A, Nela Pápaiová IV.A, Sofia Okohribová VI.A, Sára Tatárková II.C, Oliver Póša V.B, Andrej Petráš V.C, Martina Luptáková IX.A, Rebeka Sojková V.B, Kristína Kurajská IX.B.

      Mgr. Veronika Danková

     • HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK

     • Hodžov novinový článok je literárna súťaž pre ôsmakov a deviatakov. Zapájame sa do nej každoročne a naši šikovní žiaci boli úspešní vo väčšine z jej pätnástich ročníkov.

      V minulom školskom roku sme zaslali do súťaže 5 najlepších prác našich žiakov a až tri sa umiestnili v prvých troch pásmach.

      Počas jesenného oceňovania v Pálfyho paláci v Bratislave si vecné dary a poukážky na nákup kníh odniesli tri žiačky ZŠ M. R. Štefánika. V zlatom pásme sa umiestnila Simona Sýkorová, v striebornom pásme bola Valentína Nádayová z 9.A triedy a v bronzovom pásme bola ocenená Zoja Jakubová z 9.M triedy.

      Žiačkam srdečne gratulujeme a prajeme im ďalšie úspechy v tvorivej činnosti.

      Mgr. Danka Trnková

     • ODBORNÉ PUBLIKÁCIE

     • V rámci projektu Naša inkluzívna škola Nadácie Volkswagen Slovakia obstarávame pre našich pedagogických a odborných zamestnancov aj odborné publikácie s témami, ktoré s inkúziou úzko súvisia: školská trieda, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaní žiaci, deti v riziku, logopédia, komunikácia. Knihy vyjadrujú myšlienku, že  vzťah, zážitok a ľudskosť sú piliere školy pre život.

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

     • Olympiáda zo slovenského jazyka je tradičnou súťažou, v ktorej medzi sebou súperia žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

      V školskom kole ich čakali náročné online testy, ktoré museli zvládnuť v časovom limite 30 minút. Nasledovala transformácia textu, v ktorej mali napísať úvahu z citátu o klimatickej kríze. Poslednou úlohou, pre mnohých najnáročnejšou, bol rečnícky prejav. Z textu o Travertínových poliach v Bešeňovej mali urobiť atraktívnu pozvánku pre návštevníkov cestovateľskej výstavy, ktorú mali odprezentovať počas troch minút.

      Školské kolo vyhrala Zoja Jakubová z 9.M triedy, úspešní boli aj ďalší žiaci. Druhé miesto získal Michal Šarkan z 9.M triedy, tretie miesto si rozdelili Jakub Ifrim z 9.M triedy a Šimon Peter Kamenský z 8.C triedy, úspešný bol aj Jozef Cerovský z 9.M triedy.

      Okresné kolo absolvovala Zoja Jakubová a s minimálnym bodovým rozdielom oproti vyšším priečkam, skončila na 5. mieste v silnej konkurencii súťažiacich z celého okresu. Blahoželáme k peknému umiestneniu.

      Mgr. Danka Trnková

     • MAJSTROVSTVÁ OKRESU V PLÁVANÍ

     • V piatok dňa 04. 11. 2022 sa naša škola M. R. Štefánika zúčastnila Majstrovstiev okresu Lučenec v plávaní žiakov a žiačok ZŠ a SŠ, ktoré sa konali v krytej plavárni v meste Rimavská Sobota. Našu školu reprezentovali žiačky Lea Kolimárová 5.C, Paulína Moravčíková 7.B, Lea Ďurošová 8.A, Lilly Galádová 7.A.

      Medzi jednotlivcami v disciplíne 50m – voľný spôsob sa na 2 mieste umiestnila Lea Kolimárová. V disciplíne štafeta 3x50m – polohové preteky sa naše žiačky v zložení Lea Kolinárová, Lea Ďurošová a Paulína Moravčíková umiestnili na peknom 3. mieste.

      Dievčatám gratulujeme a zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.  

        Mgr. Pavel Vranský

     • 2. ZASADNUTIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

     • 2. novembra 2022 sa uskutočnilo 2. zasadnutie žiackeho parlamentu v oddychovej zóne pavilónu A. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Diskutovali sme na témy recyklácie, inklúzie, hovorili o nasledujúcich podujatiach parlamentu ako napríklad o Európskom dni rodičov a školy ale aj o problémoch spolu s pani riaditeľkou. Dôležitou témou bolo i vytvorenie a doplnenie etického kódexu žiakov školy, ktorý je súčasťou školského poriadku. Taktiež sme nemohli vynechať ani klasickú diskusiu, do ktorej sa zapojila veľká skupina žiakov.

      Alex Serzödi, predseda žiackeho parlamentu

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.00 do 14.30 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Michaela Holeková 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Facebook: Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec Instagram: zsstefanikalc
  • Prihlásenie