• STRÁNKOVÉ DNI POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • Stránkové hodiny v termínoch 1.7. - 5.8.2022 sú denne od 7.00 - 12.30 hod., od 8.8. - 31.8. sú stránkové hodiny denne od  7.00 - 14.00 hod.

      Počas letných prázdnin nás môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom:

      sekretariát školy: 047/4333648, 0911650190, zsstefanikalc@gmail.com

      riaditeľka školy: 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

      výdajná školská jedáleň: 0948 413 421, kassova@zsstefanikalc.sk

     • INFORMÁCIA O 2 VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH - VYCHOVÁVATEĽ/KA ŠKD

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Počet voľných pracovných miest: 2

      Voľné pracovné miesto na dobu určitú

      Termín nástupu: od 1.9.2022, 100 % úväzok

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – vychovávateľ/vychovávateľka ŠKD

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami, od 716,- €

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania
      • overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce vychovávateľa ŠKD
      • životopis
      • potvrdenie o fyzickej a duševnej  spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca
      • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec  poštou alebo  osobne v termíne do 4.7.2022 v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie vychovávateľ ŠKD“.

      Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 11.7.2022.

      V Lučenci, 24.6.2022

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV

     • 27.6.2022 sme ocenili takmer 120 našich žiakov za ich úspešnú reprezentáciu školy v predmetových súťažiach a olympiádach za školský rok 2021/2022! Ocenili sme ich šikovnosť, talent, prípravu, záujem, radosť z učenia ale aj silu a bojovnosť!

      Najúspešnejšou žiačkou 9. ročníka sa stala Zinka Babinská z IX.M, všestranné, zodpovedné a milé dievčatko, ktorú zároveň za jej výsledky obdivujeme!

      Za úspechmi žiakov sú ich pedagógovia a srdce, ktoré vkladajú do svojej práce s nimi! Na slávnostnom oceňovaní sme pedagógom vyjadrili úprimné poďakovanie!

      Poďakovali sme sa aj rodičom, lebo si vážime ich podporu, spoluprácu a pomoc!

      Ďakujeme účinkujúcim za krásne vystúpenie a všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za prípravu oceňovania!

      Bola to nádherná slávnosť! Cítime hrdosť! Ďakujeme za všetko!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • PENOVÁ PÁRTY

     • 28.6.2022 sme si skutočne spolu užili kopec vody, peny, hudby a zábavy sa postaralo o vynikajúcu náladu. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí nám pomáhali s prípravou na toto super popoludnie. Osobitne vyjadrujem za náš tím vychovávateľov vďaku hasičom DHZM LUČENEC, ktorí nám deti zahalili do množstva peny (aj vody), čím im zaistili parádny koncoročný zážitok. Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky!

      Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

     • MALÍ BOCCISTI SI ZMERALI SVOJE SILY

     • Dňa 13.6.2022 sa v priestoroch bocciodromu pri Mestskom úrade v Lučenci uskutočnila súťaž Mladé talenty, kde si svoje zručnosti v gúľaní a hádzaní boccistickými guľami vyskúšalo 17 detí z krúžku Malí boccisti, fungujúceho na našej škole pod vedením Ildikó Balázsovej a Jána Töröka (tieto deti sú zároveň členmi boccia klubu Novoker) a 2 deti, ktoré trénuje trénerka Erika Kamenická.

      Súťažilo sa v 4 disciplínach:hádzanie  gule na podložku s geometrickými tvarmi – na ktorej každý útvar mal inú bodovú hodnotu, gúľanie gule na cieľ tvorený kruhmi 2 veľkostí, hádzanie gule ponad prekážku do 5 gulí rozličnej bodovej hodnoty rozložených v tvare trojuholníka, kotúľanie gule na podložku s geometrickými tvarmi

      Úlohou detí bolo hodiť a kotúľať guľu na miesto s najvyšším bodovým hodnotením a získať tak čo najviac bodov. Každá disciplína sa vyhodnocovala zvlášť.

      Za svoju usilovnosť na pravidelných  tréningoch boli deti odmenené – každý na súťaži Mladé talenty získal účastnícku medailu a darček.  Tí, ktorým sa darilo viac a získali najvyšší počet bodov, boli ocenení  zlatými, striebornými a bronzovými medailami podľa umiestnenia:

      Hod guľou na podložku s geometrickými tvarmi                                                                     

      Kotúľanie gule na cieľ tvorený kruhmi

      1. miesto: Nina Jamnická, 2. miesto: Karolína Iždinská, 3. miesto: Róbert Jamnický

      Hod guľou na cieľ ponad prekážku                                 

      1. miesto:  Patrik Nosáľ, 2. miesto:  Elena Sára Landlová, 3. miesto:  Róbert Jamnický                                           

      Kotúľanie gule na podložku s geometrickými tvarmi

      1. miesto: Karolína Iždinská, 2. miesto: Ján Fungáč, 3. miesto: Nina Jamnická

      Celkové vyhodnotenie:    

      1. miesto: Róbert Jamnický, 2. miesto: Nina  Jamnická, 3. miesto: Karolína Iždinská

      Všetci  víťazi sú členmi krúžku Malí boccisti pri ZŠ M. R. Štefánika a boccia klubu Novoker. Srdečne im blahoželáme!                                                     

      Veľká vďaka patrí pánovi Jánovi Törökovi z klubu Novoker, ktorý vypracoval propozície súťaže a celý školský rok  bol veľkou trénerskou oporou vedúcej krúžku Malí boccisti na ZŠ M. R. Štefánika Ildikó Balázsovej.

      Zároveň chceme poďakovať Jánovi Mackovi, prezidentovi SAB a Jánovi Brezňanovi, vedúcemu Centra talentovanej mládeže za zapožičiavanie športových potrieb zo sady Klaudia Bizzariho počas celého školského roka, ako aj za naozaj hodnotné ceny, ktoré SAB poskytla deťom na tejto súťaži.

      Názov súťaže bol naozaj výstižný, pretože sa ukázalo, že mladých talentov sa tu zišlo skutočne veľa, a to nielen tých, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach. Veď niekedy je to trošku aj o šťastí.

      PaedDr. Ildikó Balázsová

     • LETNÁ ŠKOLIČKA 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku Letnej školičky.

      1. Záujem o aktivity Letnej školy prosíme nahlásiť do 6.7.2022 vedúcemu aktivity. Kontakty sú uvedené v informačných letákoch.

      2. Prosíme rodičov o úhradu poplatku uvedeného v ponuke jednotlivých skupín na účet  SK30 7500 0000 0040 2938 2610. Po vyúčtovaní Letnej školy bude uvedená suma rodičom prostredníctvom účtu v plnej sume vrátená! Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov skupiny Letnej školičky.

      3. Na letnú školu sa môžu prihlasovať aj žiaci z iných škôl.

      4. Informácie k Letnej školičke nájdete v časti LETO 2022.

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com Slovakia
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie