• BIELA PASTELKA

     • Dňa 24.9.2021 sa aj my zapojíme do dobrovoľnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuja Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska!

      Zapojením sa do zbierky chceme aj my vyjadriť solidaritu so slabozrakými a nevidiacimi.

      Ďakujeme!

     • JESENNÝ ZBER PAPIERA

     • Jesenný zber papiera sa uskutoční v termíne od 4.10. - 12.10.2021. Zviazaný papier je potrebné priniesť pred garáž (rodičia môžu vojsť autom do areálu školy) a množstvo je potrebné nahlásiť triednemu učiteľovi.

      Ďakujeme!

     • IPčko JE POMOC, KEĎ SA NECÍTIŠ OK

     • IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách, mali nonstop dostupnú odbornú prvú psychologickú a sociálnu pomoc a podporu.

      IPčko, to je skupina psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov, ktorí pomáhajú každému, kto sa práve cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný a osamelý.

      Duševné zdravie, ktorému sme pred pandémiou nevenovali často pozornosť, sa o ňu v plnej miere hlási! Pandémia COVID-19, postcovidová situácia, návrat do normálu a nejasná budúcnosť spôsobuje, že prežívame úzkosť, strach a obavy.

      Aj nám dospelým ľuďom táto situácia dáva zabrať.

      Zo skúseností IPčka vyplýva, že ak je mladým ľuďom ponúknutý anonymný a bezpečný priestor, dokážu otvorene hovoriť aj o tých najcitlivejších témach.

      Týchto pár slov sme vybrali z mailu, ktorý nám IPčko poslalo. My v školách vnímame, že o duševnom zdraví je potrebné hovoriť a venovať mu pozornosť. Aj my v školách chceme dať žiakom pomocnú ruku, keď POMOC POTREBUJÚ, pretože POMOC EXISTUJE. https://ipcko.sk/

       

     • OD 1.10. ZMENY ÚČTOV PRE PLATBY ZA STRAVU A ŠKD

     • Od 1.10.2021 bude platný  len  nový účet pre platby za stravu:

      SK 63 7500 0000 0040 2938 2792     -   účet školskej jedálne

      (V prípade otázok kontaktujte vedúcu ŠJ: 0948 413 421)

       

      Od 1.10.2021 bude platný len nový účet pre platby za ŠKD:

      SK 30 7500 0000 0040 2938 2610       - účet ŠKD

      (V prípade otázok kontaktujte  sekretariát: 047/4333648 )

     • PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti v školskom roku 2021/2022!

      Krúžková činnosť 2021/2022.pdf

      Krúžková činnosť sa prispôsobuje protiepidemiologickými opatreniam podľa aktuálnych usmernení!

      Okrem Športovej akadémie Mateja Tótha sú krúžky poberateľmi vzdelávacích poukazov! Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať vedúcemu krúžkovej činnosti, resp. triednemu učiteľovi!

      Zapojiť sa do krúžkovej činnosti je možné aj bez odovzdania vzdelávacieho poukazu!

      VZDELÁVACIE POUKAZY

      Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

      Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.V zmysle § 9i ods. 3 zákona možno počas krízovej situácie príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.

      ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vydá vzdelávacie poukazy 9.9.2021 (rodičom žiakov 1.,4.,5.,9.ročníka a III. A triede) a 10.9.2021 (žiakom ostatných ročníkov a žiakom, ktorých rodičia sa nezúčastnili na rodičovskom združení) a vyzbiera poukazy do 23.9.2021. Žiak odovzdá zákonným zástupcom podpísaný vzdelávací poukaz priamo vedúcemu krúžkovej činnosti, resp. prostredníctvom triedneho učiteľa.

      Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2021 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

     • SAMOTESTY - INFORMÁCIA K STERILNEJ ODBERNEJ TYČINKE

     • Vážení rodičia!

      Chceli by sme Vás poprosiť o prekontrolovanie čísla modelu sterilnej odbernej tyčinky, ktoré ste obdržali spolu so samotestami.

      Ak má model sterilnej odbernej tyčinky číslo 96000, tento model Vás prosíme nepoužívajte, lebo je nevhodný pre samotestovanie.

      Správne číslo je 93050.

      Ak máte nesprávny model tyčinky, dajte informáciu o počte kusov triednemu učiteľovi, my zabezpečíme výmenu od 14.9. Vymeniť si odberné tyčinky je potrebné na sekretariáte školy, nepoužité je potrebné priniesť so sebou.

      Vďaka spätnej väzbe niektorých rodičov sme zistili, že medzi odbernými tyčinkami boli aj nesprávne typy.

      Veľmi sa ospravedlňujeme za tieto komplikácie.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • V NARIADENEJ KARANTÉNE SÚ UŽ 3 TRIEDY

     • Vážení rodičia!

      Informujeme Vás, že v nariadenej karanténe sú aktuálne 3 triedy - III.C, IX.Š a IX.M trieda.

      Škola postupuje podľa aktuálne platných vyhlášok a usmernení a všetky postupy prechodu žiakov do karantény, prihlasovanie na pcr testy a dĺžku karantény riešime vždy v komunikácii s RÚVZ Lučenec, ktorý rozhoduje o všetkých opatreniach a postupoch školy.

      Triedy v karanténach prechádzajú na dištančné vzdelávanie s tým, že žiaci, ktorí neboli v kontakte s pozitívnou osobou a spĺňajú výnimky z karantény, sú súčasťou prezenčného vzdelávania.

      Vo vyučovaní sa po prechode do karantény postupuje podľa mierne upraveného rozvrhu hodín. V online vyučovaní využívame portál MS teams návod MS teams.pdf. Prístupové heslá odovzdá novým žiakovi triedny učiteľ.

      Aktuálne platné usmernenia a vyhlášky:

      vyhlaska_247_UVZ_8.9.21-1.pdf (účinnosť od 13.9.)

      https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

      Od 13.9.2021 je možné karanténu ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID 19, ak: sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok pcr testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIE K PREVZATIU SAMOTESTOV

     • Vážení rodičia!

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za vyjadrenie záujmu - nezáujmu ohľadom Ag samotestov.

      9.9. a 13.9. v rámci rodičovských stretnutí Vám plánujeme uvedené testy odovzdať.

      V prípade, ak sa rodič nezúčastnil 9.9. RZ, môže si prevziať samotesty:

      13.9. od 15.00 hod. na sekretariáte školy

      16.-17.9. v čase od 7.00 - 15.00 na sekretariáte školy

      Rodič prevzatie podpisuje na preberacom protokole.

      Po prevzatí zásielky a prepočítaní testov,  obdrží rodič 10 kusov samotestov.

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA OZ ŠKOLÁK LUČENEC

     • Vážení rodičia!

      Zástupcovia tried na zasadnutí OZ Školák Lučenec 7.9.2021 schválili príspevok do fondu rodičovského združenia na školský rok 2021/2022 v nasledovnej výške:

      pre 1 dieťa       spolu  15 €  

      pre 2 deti         spolu  21 €

      pre 3 deti         spolu  27 € 

      pre 4 deti         spolu  33 € 

      Uvedenú sumu môže zákonný zástupca dieťaťa vyplatiť:

      - priamo triednemu učiteľovi v deň rodičovských stretnutí 9.9.2021 a 13.9.2021

      alebo

      - prevodom na účet OZ Školák v Prima banke IBAN: SK74 5600 0000 0060 6153 7001 – uprednostňujeme. Do informácie pre príjemcu je potrebné  napísať meno a triedu dieťaťa/detí.

      Ďalšie termíny výberu: 20.10.2021,  20.11.2021

      2. V školskom roku 2020/2021 boli finančné prostriedky investované: mikulášske balíčky, poplatky za notára, vecné ceny pre ocenených žiakov, schoolboxy, stojan na kolobežky, plávajúca podlaha do 1 triedy, príspevok na autobus – letný tábor ŠKD;

      2.Na základe potrieb bol naplánovaný rozpočet použitých finančných prostriedkov

      Mikulášske balíčky: 1ks 3€  (1800 €), notár: 100 €, ocenenie úspešných detí: 2000 €, autobus letný tábor ŠKD: 300 €, v prípade realizácie lyžiarskych a plaveckých výcvikov príspevky na autobus, schoolboxy do tried, ďalšie materiálno – technické potreby.

      Z uvedenej sumy bude za každého žiaka vyplatené úrazové poistenie.

      3. Veľmi pekne ďakujeme za príspevky v rámci možnosti darovať 2% z daní! Je to nesmierna finančná pomoc s cieľom zlepšovania materiálno – technického vybavenia školy.

      Chceli by sme Vás, vážení rodičia, poprosiť o pomoc s výberom 2% daní. V školskom roku 2020/2021 sme mohli zafinancovať II. etapu výmeny vonkajších žalúzií, čo je pre školu jednou z priorít, výmena žalúzií, keďže triedy sú v letnom období prehriate. V školskom roku 2021/2022  by sme radi pokračovali vo výmene vonkajších žalúzií!

      Ďakujeme za spoluprácu!


      Zdenka Kruteková, predseda OZ Školák Lučenec

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie