• PREMÁVKA V ULICI SZABÓA - BEZPEČNOSŤ JE NA PRVOM MIESTE!

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti so začiatkom školského roka prosíme všetkých vodičov, aby premávka v Ulici Szaboa bola pokojná a bezpečná pre všetkých, vyzývame k plynulosti premávky, nezastavovať pred bránou školy autom. Prosíme rodičov, aby odparkovali autá mimo Ulice Szabóa a prišli ku škole so svojimi deťmi pešo. Nájdite si čas na pokojný príchod detí do školy.

      Za porozumenie ďakujeme!

     • SME PRIPRAVENÍ NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

     • Ďakujeme našim zamestnancom za prípravu nového školského roka! Sme pripravení!

      Tešíme sa na Vás, milí žiaci!

      Nech nový školský rok je pre všetkých zdravý a úspešný!

      SPOLU TO DOKÁŽEME!

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Začiatok školského roka 2020/2021 bude netradičný!

      Prispôsobujeme sa protiepidemiologickým opatreniam a slávnostné otvorenie školského roka sme pre Vás naplánovali takto:

      2.9.2020

      8.00 – 9.00 - triednické hodiny, privítanie žiakov, všetci žiaci odchádzajú do svojich tried,  8.15 hod. - príhovor riaditeľky školy cez školský rozhlas, o 9.00 odchádzajú žiaci domov, v areáli školy sa nezdržiavajú;

      8.40 – 8.55 - Slávnostné privítanie prváčikov na školskom dvore, je určené iba pre 1. a 9. ročník  - následne rodičia a žiaci 1. ročníka odchádzajú domov;

      Do areálu školy, okrem žiakov 1.-9. ročníka, vstupujú iba rodičia žiakov 1. ročníka, pričom do budovy školy, vrátane triedy môže vstúpiť iba jeden zákonný zástupca. Rodičia ostatných žiakov čakajú pred bránou školy!

      V interiéri majú žiaci, rodičia a zamestnanci školy rúško, pri vstupe si žiaci a rodičia dezinfikujú ruky. O nosení rúška žiakmi 1. - 4. ročníka rozhodujú zákonní zástupcovia detí. Rúško je odporučené.

      Vážení rodičia!

      Nezabudnite vyplniť 2 tlačivá, ktoré žiak odovzdáva pri nástupe triednemu učiteľovi: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx, Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

      V prípade, ak si zákonný zástupca nevie tlačivá vytlačiť, kedykoľvek si tlačivo vie vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo v kancelári prvého kontaktu Mestského úradu v Lučenci.

      ĎAKUJEME!

      TEŠIME SA NA VÁS!

     • REPORTÁŽ SLOVENSKÉHO ROZHLASU

     • Milí priatelia,

      ak si chcete vypočuť reportáž o príprave školy na nový školský rok v kontexte protiepidemiologických opatrení ako aj atmosféru začiatku školského roka na našej škole, nezabudnite si naladiť Slovenský rozhlas 2.9.2020 o 6h18´a o 11h39´v rozšírenej reportáži.

     • INFORMÁCIE K ZAČIATKU NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V časti ŠKOLA OD 1.9.2020 zverejňujeme podrobné informácie súvisiace s nástupom do školy, vrátane hygienických opatrení a organizácie vyučovacích dní!

      SPOLU TO ZVLÁDNEME!

     • ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE!

     • Veľké ďakujeme za akúkoľvek pomoc a podporu, milí rodičia!

      Ďakujeme pánovi Mácsovi, ktorý nám daroval 18 kusov ochranných štítov a ďakujeme aj darcovi, ktorý nechcel byť menovaný za sponzorský príspevok dezinfekcie a dezinfekčného stojana.

     • BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

     • Naším cieľom je poskytovať bezpečný priestor pre žiakov, zamestnancov školy, rodičov  a aj v súvislosti s tragickými udalosťami vo Vrútkach, sme prijali bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkali jednak personálnej oblasti ako aj materiálno - technického vybavenia.

      Cudzie osoby sa po areáli školy nepohybujú. Návštevy vstupujú cez hlavnú budovu, zapisujú sa do knihy návštev, informátor školy usmerňuje tieto návštevy, zabezpečuje obchádzkovú činnosť.

      9 vstupných dvier hlavnej budovy a pavilónu A má certifikované bezpečnostné fólie, ktoré sme zabezpečovali počas letných prázdnin.

      Zabezpečili sme opravu prasknutého obvodového múru školy, vrátane vybudovania bráničky.

      Areál školy je monitorovaný kamerovým systémom a bezpečnostným systémom. 

      To sú len niektoré z opatrení prijatých pre skvalitňovanie prostredia našej školy!

     • ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - OD 24.8. SI MôŽETE VYBAVIŤ VŠETKO POTREBNÉ

     • Vážení rodičia!
      Od 24.8.2020 si v čase od 7.00 - 14.30 môžete prísť vybaviť všetko potrebné do výdajnej školskej jedálne - zakúpiť čipy, objednať školské ovocie, zakúpiť RAJO KARTY a doriešiť iné dôležité otázky spojené so stravovaní Vašich detí od 3.9.2020.

      Do ŠJ vstupujete vchodom zboku od vstupu do hlavnej budovy.

      K dispozícii je Vám vedúca výdajnej školskej jedálne Bc. Anna Kaššová

     • STRAVOVANIE OD 1.9.2020, ŠKOLSKÉ OVOCIE, MLIEČNY PROGRAM RAJO, DIÉTNE STRAVOVANIE

     • Vážení rodičia!

      S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. 

      - dotácia na stravu sa poskytuje žiakom základnej školy len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno - vzdelávacom procese a odobralo obed !!!

      - dotácia na stravu sa neposkytuje žiakom základnej školy na deň, keď nie sú prítomní na vyučovaní a nebudú odhlásení zo stravy, nakoľko dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si v tomto prípade nemôže uplatniť ani školská jedáleň! Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa musí zobrať  na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) za   neodhlásenú stravu. V prípade že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič/ zákonný zástupca uhrádza stravu  v plnej sume (1,21€, 1,30€) za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

      - Diétne stravovanie  - dotácia sa poskytuje aj pre dieťa, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – potvrdenie od  špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ), zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom vyplatí zriaďovateľ, zákonnému zástupcovi mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky žiaka,  prostredníctvom vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania.

                    Poplatky za stravu od 1.9.2020 zostávajú zatiaľ nezmenené

      V zmysle VZN Mesta Lučenec určuje príspevok na režijné náklady na každého žiaka ZŠ 4€ mesačne od októbra 2019. Réžiu hradí rodič.

      Cena obedu: 3. finančné pásmo                                                                           

      I. stupeň:   žiaci 6 -11 rokov 1,21€/deň,  dotácia 1,20€ (žiak sa zúčastnil vyučovania   a  odobral obed). Doplatok rodiča za obed je 0,01€/za deň

      II. stupeň:  žiaci 11-15 rokov 1,30€/deň , dotácia 1,20€ (žiak sa zúčastnil vyučovania  a odobral obed). Doplatok rodiča za obed je 0,10€/za deň

      Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému. Cena čipu: 2€

      Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred,  nie je možné odhlásiť obed po 11 hod., ani ráno na daný deň !!! Ak  žiak nebude odhlásený  a nezúčastní sa vyučovania, rodič hradí stravu v plnej výške. V prípade ochorenia si  stravu môžete odniesť v prinesenom obedári, v prvý deň choroby. V pripade ochorenia, stravu hradí rodič v plnej výške.

      Výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

      Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál.

      Prevádzka školskej jedálne  : Pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod.

      Platba

      Úhrady príspevkov za stravu  musia byť pripísané na účte školskej jedálne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne:

      a. poštovou poukážkou

      b. bankovým prevodom - OTP  Banka , účet IBAN : SK14 5200 0000 0000 14231256


      Dôležité informácie k prihlasovaniu a odhlasovaniu stravovania od 3.9.2020

      Už od 24. 8. 2020, Vám poskytneme informácie ohľadom stravovania a  môžete  si  vyzdvihnúť identifikačný čip pre nových stravníkov v kancelárií u vedúcej ŠJ. Prihlášky na stravovanie  u vedúcej ŠJ a to najneskôr  do 2. 9. 2020

      Doteraz  prihlásený stravníci budú mať objednaný obed už od 3.9.2019, ak nemajú zaújem  je potrebné odhlásiť sa!!! a to 2.9. do 11:00 hod.


       Školské ovocie

      Program Školské ovocie je realizované prostredníctvom firmy Valman s.r.o.

      Frekvencia dodávok: 2x do mesiaca v rámci veľkej prestávky príp. obeda počas školského roka.

      Cena: ovocie + ovocná šťava: 1€/mesiac.

      Objednávky a platba: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


      Mliečny program Rajo

      Mliečny program RAJO.pdf


      Vedúca ŠJ: Bc. Anna Kaššová

      kontakt priamo do ŠJ : 0948 413 421, aj SMS správou, alebo na  email: kassova@zsstefanikalc.sk

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie