• POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ STRETNUTIE

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na prezenčné rodičovské stretnutie!

      Rodičovské stretnutie sme rozdelili do 2 termínov:

      9.9.2021 (štvrtok) o 16.00 hod. v jednotlivých triedach pre rodičov žiakov 1., 4., 5., 9. ročníka a triedu III.A

      13.9.2021 (pondelok) o 16.00 hod. v jednotlivých triedach pre rodičov žiakov 2., 3., 6., 7., 8. ročníka

      Z epidemiologického hľadiska zákonný zástupca, ktorý vstupuje do priestorov školy, má rúško, pri vstupe si dezinfikuje ruky, v triede vypĺňa tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka (tlačivo bude mať pripravené triedny učiteľ) a podpisuje sa do prezenčnej listiny.

      Obsahom rodičovských stretnutí bude: informácie triednych dôverníkov zo zasadnutia OZ Školák Lučenec, informácie k školskému roku, vypĺňanie rôznych súhlasov, prevzatie vzdelávacích poukazov, prístupových hesiel do Edupage, samotestov podľa spätnej väzby zákonných zástupcov a iné;

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ ŠKOLÁK LUČENEC

     • Vážení triedni dôverníci!

      Pozývame Vás na prezenčné zasadnutie OZ Školák Lučenec, ktoré sa uskutoční 7.9.2021 o 16.00 hod. v VI.C triede.

      Zdena Kruteková, predseda OZ Školák Lučenec

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Veľmi sa tešíme, že sme sa 2. septembra všetci stretli na školskom dvore a spoločne otvorili nový školský rok!

      Bol to deň "D" pre našich prváčikov a ich rodičov. Posielame veľkú pochvalu naším najmenším, pretože krásne zvládli prvú úlohu a to prejsť symbolickou bránou školy. Spoznali sa so svojimi najstaršími spolužiakmi, deviatakmi, ktorí ich pozdravili a odovzdali im aj malý darček!

      Milí žiaci, vážení rodičia, zamestnanci školy!

      Zaželajme si, aby sme v novom školskom roku boli predovšetkým zdraví a nech nám vydrží prezenčná výučba! Nech každé dieťa rozvinie svoj osobný potenciál, nech sa cíti bezpečne, teší sa do školy, zažíva úspech a vníma školičku ako svoj druhý domov!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2.9.2021 o 8.15 hod. na školskom dvore.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby boli na školskom dvore prítomní o 8.00 hod.

      Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka je hymna SR, príhovor riaditeľky školy a privítanie žiakov 1. ročníka žiakmi 9. ročníka.

      Po slávnostnom ukončení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú na krátku triednickú hodinu do tried, následne žiaci odchádzajú domov.

      V prípade nepriaznivého počasia prichádzajú žiaci na 8.00 do svojich tried, o 8.15 hod. privíta riaditeľka školy žiakov a rodičov prostredníctvom školského rozhlasu, následne pokračujú triednické hodiny.

      Opatrenia:

      1. 2.9.2021 môžu zákonní zástupcovia vstúpiť do areálu školy - školský dvor - na nevyhnutný čas a tým je slávnostné otvorenie školského roka. Pri hromadných podujatiach v exteriéri je povinnosť nosiť rúško. Do budovy školy (vrátane tried) môžu vstúpiť iba rodičia detí 1. ročníka a rodičia žiakov 2. - 4. ročníka novoprijatých žiakov. Ostatní rodičia do budov školy nevstupujú.

      2. rodičia vyplnia za dieťa tlačivo o bezpríznakovosti vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx prostredníctvom Edupage, alebo si tlačivo stiahnu zo stránky školy, resp. 2.9. im tlačivo odovzdá triedny učiteľ.

      Tlačivo o bezpríznakovosti vyplní za seba aj zákonný zástupca, ktorí vstupuje do budovy školy, resp. do tried.

      3. Žiaci a rodičia, ktorí vstupujú do budovy školy si dezinfikujú ruky a majú rúško.

       

      Želáme Vám, vážení rodičia a milí žiaci, úspešný štart do nového školského roka!

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ASISTENT UČITEĽA

     • V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa

      Voľné pracovné miesto na dobu určitú do 31.8.2022 s nástupom od 13.9.2021.

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný úväzok: 50%

      Ďalšie informácie:

      Platové zaradenie: podľa platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami od 369,25 €

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca
      • Životopis
      • Overené doklady o požadovanom vzdelaní pre pozíciu asistenta učiteľ
      • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
      • Potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská do 6.9.2021 (pondelok) do 10.00 hod. v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie asistent učiteľa“. Pri doručení podkladov poštou rozhoduje dátum pečiatky.

      Na pohovor budú telefonicky pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky.

      V Lučenci, 27.8.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY OD 3.9.2021

     • 1.Čestné prehlásenie o bezpríznakovosti

      a. žiaci odovzdávajú tlačivo triednemu učiteľovi vždy na začiatku týždňa, resp. po každom prerušení dochádzky 3 a viac po sebe nasledujúce dní (vrátane sviatkov, víkendov) Vyhlásenie o bezpríznakvosti.docx

      Tlačivo je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom Edupage. Toto tlačivo je možné zaslať cez rodičovské konto.

      2.Karanténa

      Do karantény idú osoby, ktoré sa stretli s pozitívnou osobou 2 dni pred výsledkom testu, okrem výnimiek z karantény.

      a.Výnimky z karantény:

      • žiaci/zamestnanci, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag testu, testu na protilátky)
      • najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V
      • najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky Johnson
      • plne zaočkovaní žiaci/zamestnanci alebo žiaci/zamestnanci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19 a nevyskytujú sa klinické príznaky

      Tlačivo – výnimka z karantény Oznámenie o výnimke z karantény.docxje možné priniesť triednemu učiteľovi alebo zaslať prostredníctvom Edupage; Akceptujeme aj sken vyplneného tlačiva;

      b. test na protilátky - indikuje všeobecný lekár pre deti a dorast a to po ukončení 14 - dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou alebo po pozitívnom výsledku testovania Ag testom

      e. PRERUŠENIE VYUČOVANIA - len triedy, nie plošne - pokiaľ by všetci žiaci triedy mali výnimku (viď. vyššie), nemusí ísť trieda do karantény;

      3.Ospravedlňovanie dochádzky

      a. rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní

      b. pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní predkladá potvrdenie o chorobe Potvrdenie_o_chorobe.pdf

      4.Testovanie

      a. Kloktacie testy nevyužijeme, nebudeme zabezpečovať testovanie kloktaním

      b. Pre každého žiaka je objednaných 25 ks testov na domáce testovanie - toto testovanie môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali covid

      c. základná objednala pre všetkých žiakov – je potrebné, aby rodičia prostredníctvom edupage alebo mailom na alacova@zsstefanikalc.sk vyjadrili záujem – nezáujem do 1.9.2021

      d. Odporúča sa testovanie - pondelky a štvrtky ráno pred nástupom do školy

      e. V prípade pozitívneho výsledku samotestovania, žiak ostáva doma - rodič kontaktuje lekára a oznámi informáciu škole

      f. testy sú určené na súkromné použitie, žiadne výsledky sa nenahlasujú;

      g. o termíne a forme doručenia budú zákonní zástupcovia informovaní;

      5. OČR

      Rodič má nárok na OČR, ak  RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo žiak vyžaduje celodnné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      6. RÚŠKA

      žiaci a zamestnanci nosia počas celého vyučovania rúška 

      výnimku majú: žiaci a PZ a OZ s poruchou autistického spektra, so stredným a ťažkým sluchovým postihnutím,

      osoby pri výkone športu v interiéri a v exteriéri

      zamestnanci nachádzajúci sa na pracovisku sami - v zborovniach sa rúška nosia

      čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v jedálni

      7.VSTUP DO ŠKOLY

      • vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou - vyhlásenie o bezpríznakovosti
      • rodičia do areálu školy nevstupujú, okrem rodičov žiakov I. ročníka resp. rodičia novoprijatých žiakov 2.-4. ročníka z dôvodu prvotnej adaptácie žiakov na nové prostredie, ďalej okrem rodičov žiakov s poruchami autistického spektra, ktorí vyplnia tlačivo o bezpríznakovosti - v rannej družine, resp. u dozor konajúcich pedagogických zamestnancov

      10. INÉ:

      • Všetci žiaci sa prezúvajú
      • Telesná a športová výchova sa prioritne vyučuje  v exteriéri, v interiéri tak, aby sa skupiny nepremiešávali
      • Krúžkovú činnosť sa bude realizovať
      • V činnosti je školský bufet
      • V mesiaci september sa zrealizujú didaktické hry žiakov I. ročníka a Ochrana života a zdravia žiakov II. sltupňa
      • Rodičovské združenie: prezenčná forma v 2 termínoch:

      -  9.9. o 16.00 - 1, 4., 5, a 9.  ročník a III.A trieda

      - 13.9. o 16.00 - 2, 3., 6., 7., 8. ročník

       

      Želáme úspešný šart do nového školského roka!

      Mgr. Gabriela Aláčová

     • PERSONÁLNE OBSADENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Predstavujeme Vám náš tím, ktorý je tu pre Vás v školskom roku 2021/2022.

      Tešíme sa na spoluprácu!

      Vedenie školy

      Mgr. Gabriela Aláčová – riaditeľka školy

      PaedDr. Martina Pataiová – zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie

      Ing. Agnesa Setničková – zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie

      Triedni učitelia

      I.A: Mgr. Radana Tuhárska

      I.B: PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

      I.C: Mgr. Peter Kleja

      II.A: Mgr. Ingrid Hašková

      II.B: Mgr. Martina Karáseková

      III.A: Mgr. Silvia Brnová

      III.B: Mgr. Zuzana Mészárosová

      III.C:  PaedDr. Ildikó Balázsová

      IV.A: Mgr. Pavel Anderle

      IV.B: Mgr. Zuzana Kamenská

      IV.C: Mgr. Zuzana Fungáčová

      V.A: Mgr. Andrea Lenhartová

      V.B: Mgr. Andrea Karlíková

      V.C: Mgr. Erika Molnárová

      VI.A: Mgr. Beata Zbojová

      VI.B: Mgr. Mária Mäkká

      VI.C: Mgr. Dominika Tóthová

      VII.A: Mgr. Nora Benediktyová

      VII.B: Mgr. Erika Vavríková

      VII.C: Mgr. Veronika Borošová

      VIII.A: Mgr. Eliška Slížová

      VIII.B: Mgr. Marek Pentka

      VIII.M: Mgr. Miriam Majorová Portelekyová

      IX.A: Mgr. Danka Trnková

      IX.Š: Mgr. Michal Jóža

      IX.M: Mgr. Aneta Matúšková

      Netriedni učitelia

      Mgr. Eva Stieranková, Mgr. Viera Malčeková, Mgr. Renáta Vreteničková, PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková, Mgr. Veronika Danková, Mgr. Martina Rajnáková, Mgr. Ľubica Morková, Yulia Miseng, Mgr. Lukáš Plešavský, Mgr. Pavel Vranský, Mgr. Jozef Juriga, Mgr. Ľudovít Hroboň

      Asistenti učiteľa

      Bc. Martina Hrončeková, Monika Krnáčová, Bc. Veronika Majkútová, Stanislava Kováčiková, Mgr. Drahomíra Krokošová, Mgr. Radka Findrová, Bernadeta Doróková, Veronika Zaťková, Mgr. Zita Kubičeková

      Odborní zamestnanci

      Mgr. Monika Zakovičová – sociálna pedagogička

      Mgr. Zuzana Petrášová – školský špeciálny pedagóg

       Vychovávatelia ŠKD

      Jana Ľuptáková, Zdenka Kruteková, Lenka Rusnáková, Bc. Ildikó Chamulová, Zuzana Péliová, Mgr. Nicol Gramanich Štromajerová, Alexandra Bokorová, Mgr. Maroš Bunganič

      Nepedagogickí zamestnanci

      Mgr. Iveta Anderová – ekonómka

      Mgr. Slavka Adamove – personalistka, mzdárka

      Bc. Anna Kaššová – vedúca výdajnej školskej jedálne

      Michal Meszároš – správca PC siete

      Judita Mihóková – upratovačka

      Anna Segečová – upratovačka

      Martina Ridzoňová  – upratovačka

      Iveta Poliaková – upratovačka

      Renáta Čvikotová – upratovačka

      Peter Keszeg – školník

      Peter Pathó – údržbár

      Július Suja – vodič, kurič

      Henrieta Strmeňová - informátorka

     • ODDELENIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

     • 1.oddelenie I.A + II.B Alexandra Bokorová

      2.oddelenie I.B + II.B Mgr. Nicole Gramanich Štromajerová

      3.oddelenie I.C + II.B Zdenka Kruteková

      4.oddelenie II.A + III.A Bc. Ildikó Chamulová

      5.oddelenie III.B + III.A Lenka Rusnáková

      6.oddelenie III.C + 5.ročník Jana Luptáková

      7.oddelenie IV.A + IV.B Zuzana Péliová

      8.oddelenie IV.C + IV.B Mgr. Maroš Bunganič

     • KDE NÁJDETE SVOJE TRIEDY, MILÍ ŽIACI?

     • Hlavná budova - prízemie: VII.C, V.C, VIII.A, VI.C, IX.M

      Hlavná budova - 1. poschodie: VII.A, VI.A, VIII.B, VII.B, IX.A, VIII.M, IX.Š

      Pavilón A - prízemie: V.A, V.B, VI.B

      Pavilón A 1. poschodie: triedy 3. a 4. ročníka

      Pavilón A 2. poschodie: triedy 1. a 2. ročníka

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie