• PARÁDNY VÝLET VII.A

     • Hoci slnko pražilo a vzduch sa nehýbal, žiaci 7.A si užívali koncoročný výlet podľa svojho výberu na paintballe v meste Zvolen. Ešte nikto z nás sa takejto hry nezúčastnil..., bolo to po prvýkrát! Aj keď sme mali naštudované pravidlá hry a bezpečnosť pri hre - možné následky zo striel, mala som značné obavy. Dostali sme sa do strašidelného prostredia starého mäsokombinátu, kde nebola núdza o zvyšovanie adrenalínu. Po trojhodinových stratégiách boja sme išli na obed do Európy, prezreli sme si krásy Zvolena a k večeru sme boli zdraví a šťastní doma.

      Mgr. Eliška Slížová

     • NÁVŠTEVA AREÁLU MILITARY PAINTBALL

     • Dňa 22. 06. 2021 sa žiaci 9.M triedy zúčastnili koncoročného školského výletu v obci Opatovská Nová Ves, okres Veľký Krtíš v areáli MILITARY PAINTBALL, kde si mali možnosť vyskúšať a následne realizovať taktickú prípravu a samotnú streľbu zo zbraní pri simulovanej hre dvoch súperiacich družstiev v reálnom boji počas vojnového stavu. Technické a taktické pokyny si žiaci osvojili okamžite, čo sa ihneď premietlo do samotnej hry. Počas celého dňa bolo horúco, avšak ani to neodradilo žiakov od kvalitného športového výkonu. Po úspešnom ukončení hry si žiaci pochutnali na grilovaných dobrotách.

                                                                                                                       Mgr. Pavel Vranský

     • VÝLET DO BRATISLAVY

     • 21.6.2021 sme so žiakmi 9.A, 9.Š, 8.A a 8.Š triedy podnikli jednodňový autobusový výlet do Bratislavy. Najprv sme sa prešli popod Michalskú bránu a uličkami Starého Mesta. Cez Obchodnú ulicu sme sa dostali k Úradu vlády SR, k budove Slovenského rozhlasu, osviežili sme sa vo fontáne pred Grasalkovičovým palácom, sídlom prezidentky SR. Po obede nás čakal výlet loďou po Dunaji popod mosty nášho hlavného mesta. Pred odchodom sme sa šli schladiť a naobedovať do nákupného centra pri Dunaji, za ktorým sa týči socha Milana Rastislava Štefánika.

      Mgr. Danka Trnková

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - UPRATOVAČKA

     • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Voľné pracovné miesto:  upratovačka

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Pracovný pomer: 100%

      Nástup: od 1.8.2021

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadované podmienky:

      Predloženie dokladov overených kópii

      • Žiadosť o prijatie do zamestnania;
      • Životopis;
      • Potvrdenie o fyzickej zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť upratovačky;
      • Čestné prehlásenie o bezúhonnosti

      Prax: nepožaduje sa

      Hrubá mzda od 580 €

      Osobnostné predpoklady: vzťah k deťom, zodpovednosť, nekonfliktnosť, ochota, samostatnosť, schopnosť spolupracovať, uvítame vzťah k práci v záhradke;

      Žiadosť s uvedenými požadovanými dokladmi doručte na adresu Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec v zalepenej obálke označenej „výberové konanie – upratovačka“ do 28.6.2021 do 12.00 hod. V prípade doručenia obálky poštou, rozhoduje dátum podania zásielky. 

      V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek pre zaradenie do výberového konania, bude uchádzač z procesu výberového konania vyradený.

      Uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky.

      Výberové konanie sa uskutoční 13.7.2021.

      V Lučenci, 10.6.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová

      riaditeľka školy

     • VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - VYCHOVÁVATEĽ/KA ŠKD

     • ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      informuje o voľných pracovných miestach

      V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Počet voľných pracovných miest: 1

      Voľné pracovné miesto na dobu: od 1.9.2021, 100 % úväzok

      Kategória zamestnanca: pedagogický zamestnanec – vychovávateľ/ka ŠKD

      Platové zaradenie: podľa od 738,50€ platnej legislatívy zaradenie pedagogických zamestnancov do príslušnej platovej triedy a podľa rokov praxe s prislúchajúcimi príplatkami

      Názov adresa zamestnávateľa: ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec

      Kontakt: 047/4333648, zsstefanikalc@gmail.com

      Požadovaná prax: nepožaduje sa

      Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:

      • žiadosť o prijatie do zamestnania
      • overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce vychovávateľa ŠKD
      • životopis
      • potvrdenie o fyzickej a duševnej  spôsobilosti vykonávať prácu pedagogického zamestnanca
      • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

      Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec  poštou alebo  osobne v termíne do 28.6.2021 v zalepenej obálke s názvom „výberové konanie vychovávateľ ŠKD“.

      Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky. Výberové konanie sa uskutoční 12.7.2021.

      V Lučenci, 10.6.2021

      Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

     • CVČ MAGNET LUČENEC OCENILO ŽIAKOV

     • 16.6.2021 oceňovalo CVČ Magnet Lučenec úspešných žiakov v dvoch súťažiach, ktoré tematicky spája vesmír.

      Každoročne zasielame výtvarné práce do súťaže Vesmír očami detí. Sme veľmi radi, že do celoslovenského kola bola zaslaná aj práca Nelky Pápaiovej z II.A triedy, ktorá si prevzala svoje prvé ocenenie.

      Vo vedomostnej súťaží Čo vieš o hviezdach? si ocenenie prevzal aj Filip Golský z VIII.M triedy.

      Srdečne blahoželáme našim žiakom a želáme veľa úspechov aj v ďalšom školskom roku!

     • NÁVRAT MILOŠA KELEMENA DO SVOJEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

     • Ak sme našich žiakov mohli 15.6.2021 návštevou Miloša Kelemena potešiť, tak sme to veľmi radi pre nich urobili.

      Miloš, reprezentant SR v ľadovom hokeji, sa po rokoch vrátil do svojej základnej školy a hovoril o svojej športovej dráhe, odpovedal na otázky žiakov, podpísal množstvo kartičiek a trpezlivo sa so všetkými odfotografoval.

      Bolo to krásne stretnutie po rokoch aj so svojimi triednymi pani učiteľkami, pani učiteľkou R. Tuhárskou a E. Stierankovou.

      Sme veľmi hrdí na našich absolventov a Miloš k nim nepochybne patrí! Ďakujeme, že si našiel čas prísť medzi nás a držíme mu v ďalšej športovej kariére palce!

      Za sprostredkovanie stretnutia vďačíme pani M. Vargovej a za organizáciu L. Plešavskému!

     • DEANKA, MARTIN A ĽUBKA SI PREVZALI SVOJE OCENENIA

     • 6. 6. 2021 ocenili organizátori dvoch zaujímavých medzinárodných súťaží ich laureátov. Nechýbali medzi nimi ani naši žiaci, na čo sme nesmierne hrdí!

      Vo výtvarnej súťaži Petrohrad očami detí si z rúk pani primátorky mesta Lučenec A. Pivkovej, pána A. Čisára a nášho prvého slovenského kozmonauta I. Bellu prevzali ocenenie:

      Deanka Chovancová III.C za I. cenu a Martin Lekeň zo IV.A za III. cenu v kategórii najmladších výtvarníkov.

      Medzi finalistami medzinárodnej výtvarnej súťaže Človek vo vesmíre bola aj naša Ľubka Dováľová zo VII.M triedy, ktorá si tiež prevzala svoje ocenenie od organizátorov súťaže.

      Blahoželáme našim žiakom, ste úžasní! Za podporu svojich žiakov ďakujeme pani učiteľkám R. Tuhárskej a Z. Fungáčovej a nezabúdame ani na obrovskú podporu rodičov!

     • FILIP A MAREK A ICH CENA ZA PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A KOMPLEXNÝ PRÍSTUP PRI TVORBE VEDÁTORSKÉHO PROJEKTU

     • Dňa 4. júna 2021 AMAVET organizoval súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl -  Festival štyroch živlov. Z našej školy sa do Festivalu 4 živlov zapojili žiaci 8. ročníka -  Filip Golský (VIII.M), Marek Nagy (VIII.M), Zina Babinská (VIII.M), Nika Petra Bakaljarová (VIII.M), David Kovács (VIII.M), Petra Matušková (VIII.A), Simona Sýkorová (VIII.A) a Branislav Uhrík (VIII.A).

      Témou súťaže boli základné prírodné živly Oheň - Voda - Vzduch - Zem. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

      Filip GolskýMarek Nagy s projektom Podtlaky v pokusoch a ich využitie v praxi, získali Cenu za prezentačné zručnosti a komplexný prístup pri tvorbe vedátorského projektu.

      Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Dominika Tutková

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie