• LYŽIARSKY VÝCVIK 7. ROČNÍKA ZRUŠENÝ

     • Vážení rodičia, milí siedmaci!

      Informujeme Vás, že z dôvodu aktuálnej situácie sme plánovaný lyžiarsky výcvik zrušili. Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka sa uskutoční v novom školskom roku.

       

     • AKTIVITY PRE ŽIAKOV POČAS PRERUŠENÉHO VYUČOVANIA

     • Milí žiaci!

      Prerušené vyučovanie je dôležité zmysluplne využiť.

      Počas prerušeného vyučovania Vám Vaši pedagógovia zadávajú úlohy prostredníctvom portálu EDUPAGE. Sledujte preto svoje konto a zadané úlohy priebežne podľa pokynov vypracujte!

      Ďalej Vám dávame do pozornosti ponuku aktivít, ktoré zverejňujeme na stránke školy a to v časti AKTIVITY PRE ŽIAKOV POČAS PRERUŠENÉHO VYUČOVANIA.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO - 13.3.2020, UZATVORENIE ŠKOLY 16.3.-27.3.2020 A ĎALŠIE INFORMÁCIE - PRAVIDELNÁ AKTUALIZÁCIA

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe pokynu krízového štábu mesta Lučenec zo dňa 12.3.2020 udeľuje riaditeľka školy na deň 13.3.2020 riaditeľské voľno v zmysle §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. z dôvodu mimoriadnej situácie, zamedzenia šírenia vírusu COVID - 19 (ruší sa tým riaditeľské voľno 1.4.2020).

      Následne rešpektujeme 14 - dňové uzatvorenie základnej školy podľa pokynov krízového štábu a to od 16. do 27.3.2020 (vrátane).

      Rušia sa všetky vyšetrenia žiakov u športovej lekárky, o nových termínoch budeme informovať.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

      V platnosti zatiaľ ostáva aj organizovanie LVVK 29.3.-3.4.2020, rodičovské združenie k LVVK sa neuskutoční. V prípade zmien Vás budeme informovať.

      Žiadame žiakov, aby si sledovali stránku edupage, prostredníctvom ktorej im budú zadávané úlohy.

      Zrušené sú aj úradné hodiny. V prípade potreby je potrebné nás kontaktovať na zsstefanikalc@gmail.com, ekonomicko - technické otázky je potrebné riešiť telefonicky na 0911650190, riaditeľku školy môžete kontaktovať na alacova@zsstefanikalc.sk, 0911650189.

      Všetky informácie priebežne aktualizujeme!

      Zdroje:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/?fbclid=IwAR0VXr-eSEBhcmwS9VFfHxQXVQDgn02Lp2PW-curvHGgj7cwCWdgSV6bxSY

      http://www.ruvzlc.sk/

      https://www.lucenec.sk/

      http://www.uvzsr.sk/

     • INFORMÁCIE ÚVZ SR

     • Vážení rodičia!

      Zverejňujeme Verejnú vyhlášku ÚVZ SR, prosíme Vás o preštudovanie. Verejna_vyhlaska_rozhodnutie_izolacia_v_domacom_prostredi.pdf

      Zároveň prosíme o dodržiavanie:

      1.Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa  v období od 10.3.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Irán. isl. republiky a Talianskej republiky do SR sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (všeobecné lekárstvo, pediatria). Bod 1 rozhodnutia

      2. Žiadame Vás, aby ste sa zdržali cestovania!

      3. Ďalej Vás žiadame, aby ste sledovali svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a príslušný RÚVZ a podrobiť sa odberu biologického materiálu.

      4. Zdržte sa sociálnych kontaktov (návštevy kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)

     • OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

     • ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

      Opatrenia riaditeľky školy v súvislosti s koronavírusom

      ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci citlivo sleduje situáciu v súvislosti s koronavírusom COVID – 19 a riadi sa platnými pokynmi. Chápeme obavu rodičov, zároveň žiadame všetkých o zodpovednosť vo vzťahu k informovanosti a súčinnosti so školou, lekármi a inými odborníkmi.

      Opatrenia pravidelne konzultujeme s RÚVZ a zriaďovateľom, riadime sa pokynmi MŠVVaŠ.

      V tejto súvislosti vydáva riaditeľka školy nasledovné opatrenia

      1. Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu hodín. V prípade akýchkoľvek zmien budeme informovať verejnosť na webovej stránke školy a prostredníctvom edupage.
      2. Až do odvolania sa rušia hromadné školské akcie, vrátane účasti žiakov na obvodných, krajských a celoslovenských kolách súťaží, exkurzie, výlety, vzdelávania, krúžková činnosť, dni otvorených dverí na SŠ;
      3. Rušia sa termíny vyšetrení žiakov u športovej lekárky 10. a 12. 3. 2020, o ďalších termínoch rozhodneme podľa aktuálnej situácie.
      4. Apelujeme na rodičov, pokiaľ sa vrátili z oblastí, kde sa objavil  koronavírus, aby sami zvážili 14-dňovú domácu izoláciu. V prípade, ak sa vyskytli respiračné príznaky (zvýšená teplota, kašeľ, bolesť v hrdle), žiadame, aby rodičia postupovali podľa prijatých opatrení – ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi. V prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo infekčné oddelenie.

      V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe. Žiadame rodičov o zodpovednosť v tomto smere, možnosť využiť dobrovoľnú karanténu, komunikáciu s lekárom ako aj príslušnými RÚVZ.

      ZŠ má informáciu o žiakoch, ktorí v poslednom období boli v oblastiach mimo územia SR. Žiadame rodičov, aby informovali riaditeľku školy, ak tak ešte neurobili. Ďalej žiadame, aby podstatné veci riešili aj v súčinnosti riaditeľkou školy.

      Žiadame rodičov, aby obmedzovali pohyb v nákupných strediskách a na miestach, kde sa pohybuje väčší počet osôb.

      5. Žiadame rodičov, aby neposielali deti do školy choré a zabezpečili ich doliečenie v domácom prostredí. Akonáhle bude dieťa choré, bude zákonného zástupcu kontaktovať triedny učiteľ.

      6. Žiadame rodičov, aby obmedzovali vstup do budovy školy, žiak odchádza do triedy sám od šatne.

      7. Žiadame rodičov, aby zabezpečili u detí hygienické vreckovky.

      8. Platia všeobecné preventívne opatrenia:

      a. Triedni učitelia pravidelne oboznamujú žiakov ohľadom preventívnych opatrení na triednických hodinách. K dispozícii majú letáky RÚVZ.

      b. Triedni učitelia zabezpečia, aby si žiaci brali v piatok na opratie uteráky a úbory.

      c. Pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

      V každej triede je zabezpečené tekuté mydlo, utierky, toaletný papier, zodpovedný – triedny učiteľ

      V toaletách je vždy k dispozícii mydlo, zodpovedný – THP zamestnanec školy

      Pravidelné vetranie v triedach, učebniach, na chodbách – zodpovedný – informátorka školy, upratovačky, vyučujúci, vedúca výdajnej školskej jedálne

      Pravidelné zmývanie, utieranie kľučiek, pultov, stolov, klávesníc, myši a pod. – zodpovedný – upratovačky

      d. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami

      e. Pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorázovo vreckovou následne ju zahodiť do koša,

      f. Vyvarovať sa úzkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Platnosť aktualizácie opatrení od 10.3.2020

       

                                                                        Mgr. Gabriela Aláčová v.r., riaditeľka školy

      usmernenie2_koronavirus.pdf

      http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153                                                                                                     

     • VÝSTAVA PRÁC Z TECHNIKY

     • Na hodinách techniky sa okrem teoretických vedomostí venujeme aj praktickej činnosti. Žiaci vyrábajú rôzne výrobky z dreva, hliny, látky, papiera a iných materiálov. V tomto školskom roku sme inštalovali výstavu niektorých najlepších prác.                                                                                                                     

      Za pozornosť určite stojí modely dediniek, kde svoju zručnosť preukázali žiaci z VIII.M a IX.M, ale aj drevené stolčeky, varešky, obrazy z nitiek, autíčka, mačiatka, domčeky a iné práca vytvorené žiakmi našej školy.                                                                                                                                              

      Pochvala patrí aj žiakom 9. ročníka Pavlovi Baranovi a Henrichovi Šulekovi, ktorí sa pravidelne zúčastňovali na Okresných kolách technickej olympiády, ktorú v tomto roku vyhrali a na Krajskom kole v Banskej Bystrici obsadili 2.miesto.                                                                                                                            

      Aj napriek tomu, že v súčasnosti je manuálna práca skôr v úzadí, tak v žiakoch je veľký potenciál, ktorý sa aj v rámci hodín techniky budeme naďalej snažiť rozvíjať.

      Michal Jóža, vyučujúci techniky

     • MINILIGA M. R: ŠTEFÁNIKA ÚSPEŠNE ZA NAMI!

     • Opäť skvelý ročník za nami! Vďaka patrí HC Lučenec, ZŠ M.R.Štefánika, rodičom a partiám dievčat a chlapcov, ktorí hokej jednoducho ľúbia! Pravidelne počas 8 kôl prichádzali do Lučenca tímy z Trenčína, R.Soboty, Detvy, V.Krtíša, Ružinova, Žiaru nad Hronom a my sme samozrejme hrdí na našich drobcov z HC Lučenec!

      Za realizáciu tejto skvelej aktivity ďakujeme Lukášovi Plešavskému a trénerom HC Lučenec ako rodičom malých hokejistov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

     • COMENIA SCRIPT - NESPOJITÉ PÍSMO

     • V oblasti rozvoja školy analyzujeme v rámci činnosti metodických orgánov, ako učíme, aké metódy používame, zaujímame sa o to, ako skvalitňovať kompetencie našich žiakov. 6. 3. 2020 sme sa chceli dozvedieť viac o problematike tzv. nespojitého písma – Comenia Script. Celú problematiku nám sprostredkovala Mgr. Andrea Cinegová z INDÍCIE, ktorá niekoľko rokov učí svojich žiakov písať týmto typom písma a teda sa nám dostalo množstvo praktických informácií.

      Dozvedeli sme sa o abecede, spôsobe písania, význame tohto druhu písma, o učebných pomôckach, vyskúšali sme si prakticky písanie. Chceli sme sa inšpirovať možnou inováciou do ďalšej práce s našimi žiakmi. Oslovilo nás to, že Comenia Script (https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/comenia-script/o-pisme) je jednoduchšia forma písma blízka súčasným deťom a písmo detí je čitateľné.

     • PRIJÍMACIE KONANIE DO BEŽNEJ TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU - ZAMERANIE ĽADOVÝ HOKEj

     • Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci vyhlasuje prijímacie konanie pre žiakov 4. ročníka do 5. ročníka bežnej triedy so športovou prípravou – zameranie na ľadový hokej pre školský rok 2020/2021.

      Podmienky pre účasť na prijímacom konaní

      1.Prihláška do bežnej triedy so ŠPP, potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti, súhlas zákonného zástupcu (súčasť prihlášky), súhlas so spracovaním osobných údajov (súčasť prihlášky)

      2.Úspešné zvládnutie všeobecno – motorických testov a špeciálnych výkonostných testov

      Termíny:

      Rodičovské združenie: 28.1.2020, Zimný štadión Lučenec

      Všeobecno – motorické výkonostné testy:

      17.2.2020 (pondelok), 14.00 hod. ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, telocvičňa

      V tento termín priniesť vyplnenú prihlášku a potvrdenie od pediatra, v prihláške je potrebné vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov Prihláška do bežnej triedy so ŠPP zameranie ľadový hokej.docx

      Špeciálne výkonostné testy:

      19.2.2020 (streda), 13.30 hod., Zimný štadión Lučenec

      Vyšetrenie u telovýchovnej lekárky: podľa upresnenia v marci 2020

      Organizačné pokyny: Dieťa sprevádza zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie a vhodnú obuv do telocvične, výstroj, korčule na zimný štadión.

      Kontakt: ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, zsstefanikalc.edupage.org, riaditeľka školy Mgr. Gabriela Aláčová 0911650189, alacova@zsstefanikalc.sk

      Za HC Lučenec: Mgr. Lukáš Plešavský, 0905526942

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie