• STRAVOVANIE OD 1.9.2020, ŠKOLSKÉ OVOCIE, MLIEČNY PROGRAM RAJO, DIÉTNE STRAVOVANIE

     • Vážení rodičia!

      S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. 

      - dotácia na stravu sa poskytuje žiakom základnej školy len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno - vzdelávacom procese a odobralo obed !!!

      - dotácia na stravu sa neposkytuje žiakom základnej školy na deň, keď nie sú prítomní na vyučovaní a nebudú odhlásení zo stravy, nakoľko dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si v tomto prípade nemôže uplatniť ani školská jedáleň! Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa musí zobrať  na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) za   neodhlásenú stravu. V prípade že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič/ zákonný zástupca uhrádza stravu  v plnej sume (1,21€, 1,30€) za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

      - Diétne stravovanie  - dotácia sa poskytuje aj pre dieťa, ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – potvrdenie od  špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ), zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom vyplatí zriaďovateľ, zákonnému zástupcovi mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky žiaka,  prostredníctvom vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania.

                    Poplatky za stravu od 1.9.2020 zostávajú zatiaľ nezmenené

      V zmysle VZN Mesta Lučenec určuje príspevok na režijné náklady na každého žiaka ZŠ 4€ mesačne od októbra 2019. Réžiu hradí rodič.

      Cena obedu: 3. finančné pásmo                                                                           

      I. stupeň:   žiaci 6 -11 rokov 1,21€/deň,  dotácia 1,20€ (žiak sa zúčastnil vyučovania   a  odobral obed). Doplatok rodiča za obed je 0,01€/za deň

      II. stupeň:  žiaci 11-15 rokov 1,30€/deň , dotácia 1,20€ (žiak sa zúčastnil vyučovania  a odobral obed). Doplatok rodiča za obed je 0,10€/za deň

      Žiak si dopredu objednáva stravu formou čipového systému. Cena čipu: 2€

      Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné do 11.00 hod. 1 deň  vopred,  nie je možné odhlásiť obed po 11 hod., ani ráno na daný deň !!! Ak  žiak nebude odhlásený  a nezúčastní sa vyučovania, rodič hradí stravu v plnej výške. V prípade ochorenia si  stravu môžete odniesť v prinesenom obedári, v prvý deň choroby. V pripade ochorenia, stravu hradí rodič v plnej výške.

      Výdaj obedov je určený od 11:30 hod. do 14:00 hod.

      Strava sa varí na ZŠ Ul. Vajanského v Lučenci, žiak  si vyberá z 2 ponúkaných jedál.

      Prevádzka školskej jedálne  : Pondelok až piatok: od 07,00 hod. – 15,00 hod.

      Platba

      Úhrady príspevkov za stravu  musia byť pripísané na účte školskej jedálne do 20.dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne:

      a. poštovou poukážkou

      b. bankovým prevodom - OTP  Banka , účet IBAN : SK14 5200 0000 0000 14231256


      Dôležité informácie k prihlasovaniu a odhlasovaniu stravovania od 3.9.2020

      Už od 24. 8. 2020, Vám poskytneme informácie ohľadom stravovania a  môžete  si  vyzdvihnúť identifikačný čip pre nových stravníkov v kancelárií u vedúcej ŠJ. Prihlášky na stravovanie  u vedúcej ŠJ a to najneskôr  do 2. 9. 2020

      Doteraz  prihlásený stravníci budú mať objednaný obed už od 3.9.2019, ak nemajú zaújem  je potrebné odhlásiť sa!!! a to 2.9. do 11:00 hod.


       Školské ovocie

      Program Školské ovocie je realizované prostredníctvom firmy Valman s.r.o.

      Frekvencia dodávok: 2x do mesiaca v rámci veľkej prestávky príp. obeda počas školského roka.

      Cena: ovocie + ovocná šťava: 1€/mesiac.

      Objednávky a platba: Bc. Anna Kaššová, vedúca výdajnej školskej jedálne


      Mliečny program Rajo

      Mliečny program RAJO.pdf


      Vedúca ŠJ: Bc. Anna Kaššová

      kontakt priamo do ŠJ : 0948 413 421, aj SMS správou, alebo na  email: kassova@zsstefanikalc.sk

     • TRIEDNICKÉ HODINY

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s plánovaním mimoškolskej činnosti Vašich detí Vás prosíme, aby ste si v čase, kedy triedni učitelia stanovia termín triednických hodín, nedávali termín krúžkovej činnosti alebo hodín napr. v ZUŠ a pod. Triednické hodiny sú pre žiaka v našej škole povinné, sú dôležitou súčasťou života triedneho kolektívu.

      Triednické hodiny sa vo zverejnenom rozvrhu neuvádzajú, o termíne Vás bude informovať triedny učiteľ.

     • KDE SÚ VAŠE TRIEDY, MILÍ ŽIACI?

     • Aj v tomto školskom roku sme prehodnocovali, v ktorých budovách a na ktorých poschodiach budú Vaše triedy, milí žiaci!

      Hlavná budova prízemie: VI.C (zmena), VIII.Š (zmena), VII.A (ostáva vo svojej triede), V.C (zmena), VIII.M (zmena)

      Hlavná budova 1. poschodie: IX.A (ostáva), VII.B (ostáva), V.A (zmena), VI.B (ostáva), VIII.A (ostáva), VII.M (ostáva), IX.Š (ostáva)

      Pavilón A prízemie: VI.A (ostáva), IX.M (ostáva), V.B (zmena)

      Pavilón A 1.poschodie: IV.A (ostáva), IV.B (ostáva), IV.C (ostáva), III.A (zmena), III.B (zmena), III.C (zmena)

      Pavilón A 2.poschodie: II.A (ostáva), II.B (ostáva), II.C (ostáva), I.A a I.B nájdete na najvyššom poschodí, milí rodičia! Počas prvého rodičovského združenia Vás Vaše pani učiteľky triedne previedli aj poschodím, na ktorom Vaše detičky budú mať triedu!

     • PERSONÁLNE OBSADENIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     • Vedenie školy

      Mgr. Gabriela Aláčová – riaditeľka školy

      PaedDr. Martina Pataiová – zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie

      Ing. Agnesa Setničková – zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie

       

      Triedni učitelia

      I.A: Mgr. Ingrid Hašková

      I.B: Mgr. Martina Karáseková

      II.A: Mgr. Silvia Brnová

      II.B: Mgr. Zuzana Mészárosová

      II.C: PaedDr. Ildikó Balázsová

      III.A: Mgr. Pavel Anderle

      III.B: Mgr. Zuzana Kamenská

      III.C: Mgr. Zuzana Fungáčová

      IV.A: Mgr. Radana Tuhárska

      IV.B: PaedDr. Svetlana Tokárová PhD.

      IV.C: Mgr. Peter Kleja

      V.A: Mgr. Beata Zbojová

      V.B: Mgr. Mária Mäkká

      V.C: Mgr. Dominika Tutková

      VI.A: Mgr. Nora Benediktyová

      VI.B: Mgr. Erika Vavríková

      VI.C: Mgr. Veronika Borošová

      VII.A: Mgr. Eliška Slížová

      VII.B:  Mgr. Marek Pentka

      VII.M: Mgr. Miriam Portelekyová

      VIII.A: Mgr. Danka Trnková

      VIII.Š: Mgr. Michal Jóža

      VIII.M: Mgr. Aneta Matúšková

      IX.A: Mgr. Renáta Vreteničková

      IX.Š: Mgr. Andrea Lenhartová

      IX.M: Mgr. Viera Malčeková

       

      Netriedni učitelia

      Mgr. Eva Stieranková

      Mgr. Veronika Horváthová

      Mgr. Erika Molnárová

      Mgr. Mária Tkáčová

      PhDr. Anita Slancová

      PaedDr. Mariana Kováčová Korimčáková

      Mgr. Lukáš Plešavský

      Mgr. Pavel Vranský

      Mgr. Martina Rajnáková

      Mgr. Ľubica Morková

      Yulia Miseng

      Mgr. Jozef Juriga

      Mgr. Ľudovít Hroboň

       

      Asistenti učiteľa

      Bc. Martina Hrončeková

      Mgr. Denisa Šumecová

      Monika Krnáčová

      Veronika Majkútová

      Stanislava Kováčiková

      Mgr. Drahomíra Krokošová

      Mgr. Radka Findrová

      Bernadeta Doróková

      Veronika Zaťková

      Mgr. Zita Kubičeková

       

      Odborní zamestnanci

      Mgr. Monika Zakovičová – sociálny pedagóg

       

      Vychovávateľky ŠKD

      Jana Ľuptáková

      Zdenka Kruteková

      Viera Bačová

      Zdena Vojdulová DiS

      Mgr. Michaela Bozsóová

      Lenka Rusnáková

      Bc. Ildikó Chamulová

      Zuzana Péliová

       

      Nepedagogickí zamestnanci

      Mgr. Iveta Anderová – ekonómka

      Mgr. Slavka Adamove – personalistka, mzdárka

      Bc. Anna Kaššová – vedúca výdajnej školskej jedálne

      Michal Meszároš – správca PC siete

      Judita Mihóková – upratovačka

      Anna Segečová – upratovačka

      Jaroslava Ďurčíková – upratovačka

      Anna Tokárová – upratovačka

      Renáta Čvikotová – upratovačka

      Peter Keszeg – školník

      Peter Pathó – údržbár

      Július Suja – vodič, kurič

      Mgr. Maroš Bunganič -   informátor

     • ODDELENIA ŠKD V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     • 1. oddelenie – Bc. Ildikó Chamulová, I.A + II.B

      2. oddelenie – Lenka Rusnáková, I.B + II.B

      3. oddelenie – Bc. Michaela Bozsóová, II.A + II.B

      4. oddelenie – Jana Luptáková, II.C

      5. oddelenie – Zuzana Péliová, III.A + III.C

      6. oddelenie – Zdena Vojdulová Dis, III.B + III.C

      7. oddelenie – Zdenka Kruteková, IV.A + IV.C

      8. oddelenie – Viera Bačová, IV.B + IV.C

     • IT PREVENCIA - TÉMA NANAJVÝŠ AKTUÁLNA

     • Z toho dôvodu je dôležité pravidelné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Život detí je úzko spätý s informačnými technológiami a škola zabezpečuje aktivity, prednášky pre žiakov v rámci rôznych hodín, vrátane triednických hodín. V školskej praxi sa stretávame s rôznymi problémami využívania informačných technológií, často nevhodným. V tejto súvislosti úzko spolupracujeme so sociálnou pedagogičkou, koordinátormi prevencie, poradenskými zariadeniami a rôznymi odborníkmi.

      Preto sme veľmi radi, že v školskom roku 2020/21 môžeme byť školou, ktorá bude overovať učebnicu pre 5. ročník Nebojte sa informačnej bezpečnosti, metodickú príručku a odbornú príručku pre učiteľa, ktorých vydanie zabezpečuje OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu. Sme radi, že môžeme spolupracovať s Ing. Jaroslavom Osterom.

      Aktívny augustový týždeň sme zakončili podnetným vzdelávaním s jej autormi PaedDr. Katarínou Valičkovou a Mgr. Marekom Zemanom PhD. Ďakujeme!

     • RIEŠENIE KONFLIKTOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ A MEDIÁCIA AKO SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV

     • Dňa 26.08.2020 sa na našej škole uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s JUDr. Dagmar Tragalovou na tému „Riešenie konfliktov v školskom prostredí, mediácia ako spôsob riešenia sporov“. Daného vzdelávania sa zúčastnili aj kolegovia zo ZŠ Tomášovce.

      Hlavnou myšlienkou bolo osvojenie  si mediačných zručností, či už pedagóga, odborného zamestnanca alebo samotného žiaka. Každodenne riešime rôzne témy, pri ktorých je potrebné vyjadriť svoj názor, zapájať žiakov do dialógu a podporovať diskusiu v triedach.

      Je preto dôležité komunikovať (máme rôzne názory) a riešiť konflikty cestou zmierovania a pochopenia.

      Mnohé tieto témy boli obohatené o praktické cvičenia, vzájomnú komunikáciu a výmenu informácii.

      Preto je pri zvládaní konfliktov dôležité si uvedomiť, že  zostanú súčasťou našich životov, ale naučme sa ich riešiť aktívnym počúvaním a toleranciou.

      Mgr Monika Zakovičová – sociálny pedagóg

     • LETNÁ ŠKOLA SO ŠPORTOVO - BASKETBALOVÝM ZAMERANÍM

     • V dňoch od 17.8.2020 – 21.8.2020 sa uskutočnila letná škola so športovo-basketbalovým zameraním. Žiaci sa okrem basketbalu venovali aj bedmintonu, volejbalu, posilňovaniu, behu, turistike, ale aj relaxu. Realizoval sa turnaj v bedmintone, pešia turistika, ktorej dĺžka trasy bola 10km.

      Na začiatku a na konci týždňa sa vykonali testy fyzickej zdatnosti a basketbalových zručností, v rámci ktorých sa žiaci a žiačky dokázali zlepšiť takmer vo všetkých testovaných úlohách. 

      Niektoré úlohy boli náročnejšie, ale žiaci a žiačky sa s nimi popasovali statočne, začo im patrí veľká pochvala.

      Mgr. Michal Jóža

     • CESTUJEME LETOM SVETOM

     • Zámerom letnej školy „Cestujeme letom – svetom“ bolo poskytnúť zmysluplné využitie času počas letných prázdnin výchovno - vzdelávacími aktivitami zameranými na poznávanie rozmanitého života na našej planéte. Aktivity boli prispôsobené veku a potrebám žiakov, letný edukačný proces nekopíroval klasickú výučbu, ale prispieval k stimulácii kognitívnych kompetencií.

      Žiaci aktívne, spontánne, so záujmom a plný očakávania sa zapájali do zážitkovej edukácie, uspokojovali svoju prirodzenú zvedavosť. Netradičnou formou navštívili svetadiely, tvorili si vlastný cestovný pas, dozvedali sa informácie, kuriozity zo života v rôznom kúte sveta. Priblížili sme žiakom multikultúrnosť národov, historické pamiatky, prírodné krásy, rozmanitosť fauny a flóry. Tvorili netradičnými výtvarnými technikami napr. Africké náhrdelníky, voňavé indické obrazy ...

      Na záver týždňa sme žiaci odovzdali Pamätný list s fotkami a odmenou bola letná maškrta – zmrzlina.

      Celý tvorivý, zážitkový týždeň hodnotím pozitívne.

      Mgr. Zuzana Fungáčová

     • SPOZNAJ KRÁSU A PODSTATU PRÍRODY HROU

     • Spoznať a prebádať krásu a podstatu prírody sa rozhodli žiaci I. stupňa, ktorí sa zúčastnili Letnej školy s názvom: „Spoznaj krásu a podstatu prírody hrou“ v jej 3. turnuse.

      Prežili príjemný týždeň plný rôznych zaujímavých environmentálnych aktivít, ktoré sa konali  v areáli a budove školy a v Mestskom parku v Lučenci. Vyzdobili si svoje tričká motívmi z prírody a vytvorili tak „bádateľský tím“. Poznávali rozličné druhy drevín podľa tvaru listov, ihličia, plodov, kôry a určovali vek niektorých stromov. Rozlišovali a poznávali jedlé a jedovaté huby. Mohli si overiť svoje vedomosti týkajúce sa určovania rozmanitých druhov rastlín a živočíchov v pohybových hrách, prešmyčkách, pexese i na obrázkoch. Taktiež poznávali a rozlišovali zvuky lesnej zveri a vtáctva. Informácie čerpali aj z kníh, encyklopédií, atlasov, potuliek prírodou a internetu. Ilustrovali rastliny a živočíchy, vytvorili si svoj herbár. Tvorili plagáty, kde vzájomne spolupracovali v skupinách. Viedli si aj svoj denníček s názvom: „Múdra príroda“, do ktorého si zaznamenávali, čo objavili, prebádali. Orientovali sa v prírode, hľadali, čo do prírody patrí a čo nepatrí.

      Záver týždňa nás privítal krásnym slnečným počasím, a tak sme mohli realizovať rozličné aktivity v mestskom parku. Žiaci pozorovali zvieratká v minizoo, zobrazovali časť okolitej prírody. Pri svojich výtvarných prácach používali rôzne výtvarné techniky – kombinované techniky, kreslili rudkou, maľovali vodovými farbami, či vytvorili koláž.

      Aktivít bolo neúrekom, a tak deti strávili náučný a radostný letný týždeň, kde sa  prehĺbili nielen ich priateľstvá, ale aj poznatky, postoje, zručnosti a návyky potrebné na ochranu a zlepšenie životného prostredia. Dokázali, že majú prírodu naozaj rady a že im vôbec nie je ľahostajná. Získali aj diplom a drobné darčeky za svoje vedomosti, šikovnosť, snaživosť a tvorivosť.

                                                                                                                  Mgr. Silvia Brnová

  • Kontakty

   • Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • +421 47 4333 648 sekretariát školy: 0911 650 190 Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy: 0911 650 189 Bc. Anna Kaššová, výdajná školská jedáleň: 0948 413 421
   • zsstefanikalc@gmail.com
   • 35991593
   • 2021507455
   • Mgr. Gabriela Aláčová 0911 650 189 alacova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Bc. Anna Kaššová 0948 413 421 kassova@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
   • Dni školského vyučovania: denne od 7.30 do 14.00 hod. Letné obdobie: denne od 7.30 do 12.30 hod.
   • Mgr. Iveta Anderová 0911 650 190 047 4333 648 sekretariat@zsstefanikalc.sk zsstefanikalc@gmail.com
  • Prihlásenie